تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 دانشگاه علوم پزشکی البرز

چکیده

زمینه وهدف: عفونتهای دستگاه ادراری از رایج ترین مشکلات طبی درزنان می با شد وبه علت تغییراتی که درحاملگی در بدن ایجاد میشود، زنان باردار معمولا برای ابتلا به عفونتهای ادراری مستعدتر هستند و به علت عوارض بالقوه ای که برمادر و جنین دارد بسیار با اهمیت است. این پزوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش براساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاﺀ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار انجام شده است. مواد وروشها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بوده که در آن 110 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرج شر کت داشتند، که به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات، آزمایش کشت کامل ادرار و پرسشنامه طراحی شده بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بودکه قبل از مطالعه روایی و پایایی آن بدست آمد. پس از برگزاری آزمون اولیه، نتایج با آزمونهای یومن ویتنی و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. سپس محتوای آموزشی بر این اساس طراحی و تدوین واجرا شد.3 ماه پس از مداخله، آزمون ثانویه با همان پرسش نامه اولیه انجام و داده ها با نرم افزار 18 spssتجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بعد از مداخله آموزشی میانگین نمره سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، نرمهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری) در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری افزایش یافت. (05/0> p). همچنین بعد از آموزش میزان بروز عفونت ادراری در گروه مداخله 3% و در گروه کنترل 11% بود و این کاهش از لحاظ آماری معنی داری بود( 05/0p< ). نتیجه گیری:برنامه آموزش بهداشت طراحی شده بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاﺀ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری ﻣﺆثر بوده است. ضمن اینکه در اجرای این برنامه ها کنترل،پایش وپیگیری آموزشی توصیه می شود.

عنوان مقاله [English]

The Effect Of health Education Based On Theory of planned behavior On Behavioral Promotion Of Urinary Infection Prevention In Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • marzieh jalali 1
  • mohsen shamsi 1
  • Nasrin Roozbhaei 1
  • Koroosh Kabir 2

1

2

چکیده [English]

Back ground and aim: Urinary infection is one of the most frequent difficulties in women and because of the changes takes place in the body conditions, therefore pregnant women are more susceptible to it and according to the potential effects on mothers and the fetus , it is considered very important . The aim of this research is to determination the effect of health education based on theory of planned behavior on behavioral promotion of urinary infection prevention in pregnant women. Material and methods: This is a quasi-experimental study that was carried out on 110 women in health centers in Karaj city. Sample divided in randomly into case and control groups . The tool for data collection was a questionnaire designed according to theory of planned behavior, which its validity and reliability was obtained before the study began .After the analysis of the pretest, the results were analyzed with Mann –whitney u , Spearman Correlation . Then educational contents in this regard were designed, prepared and executed. 3 month after intervention , the seconed test with the initial questionnaire was conducted and data were analyzed with the use of SPSS 18 soft ware. Results : The findings of educational intervention indicated that mean scores of TPB model constructs (attitude، subjective norms، perceived behavior control، intention) were significantly increased in the intervention group compared to the control group after intervention. (p<0/05). Also، UTI prevention rate significantly among between intervention and control group after intervention . (intervention 11% ، control 3% in the intervention group) (p<0.05). Conclusion : Health education program designed according to Theory of planned behavior for advancement in prevention behaviors from urinary infection has been effective. Therefore this model can be used as a frame work for designing and execution of educational intervention for prevention of urinary infection . Besides such as programs , follow up education for controlling and monitoring are highly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health education
  • Theory of planned behavior
  • Pregnant women
  • Ureanary Tract Infection