بررسی میزان دلبستگی مادر با شیرخوار در مادران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهرستان بندر عباس

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

2 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

4 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بندر عباس

چکیده

مقدمه: نظریه دلبستگی یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین دستاوردهای روانشناسی معاصر است. از آنجا که مرحله شیرخوارگی یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی هر فرد می‌باشدوهمچنین تأثیر دلبستگی مادر به شیرخوار در این مرحله از زندگی می‌تواند بر آینده فرد دارد لذا مطالعه حاضر با هدف عوامل موثر بر دلبستگی مادر و شیرخوار صورت گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که با هدف بررسی میزان دلبستگی مادر با شیرخوار صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه کلیه مادران دارای شیرخوار و روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. ابزار گرد آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه رابطه مادر و کودک سایمون بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های t مستقل، اسپیرمن و Anova صورت گرفت. 05/0p< از نظر آماری معنی دار تلقی گردید. یافته ها: در مطالعه حاضر میانگین سن مادران 76/5±18/27 برآورد گردید. نمره دلبستگی در این مطالعه دارای میانگین 75/13±96/156 بود و بیشترین نمره دلبستگی مربوط به زیر مقیاس حمایت گری بود (29/6 ± 78/41 ). براساس نتایج حاصل از پژوهش بین محل سکونت با دلبستگی مادر به شیرخوار رابطه معنی داری مشاهده شد (001/0p<) همچنین بین میزان درآمد با دلبستگی مادر و شیر خوار(001/0p<) و همچنین بین سن و میزان دلبستگی مادر و شیرخوار (001/0p<) رابطه معنی دار بود. نتیجه گیری: بین دلبستگی مادر و شیر خوار و میزان درآمد ، سطح تحصیلات و سن مادر رابطه وجود دارد بنابراین این مسئله باید در برنامه ریزی های مربوط به بهداشت روانی مادران و دوره های آموزشی جهت ارتقای دلبستگی مادر به شیر خوار مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the degree of mother-infant attachment among the visitors of Bandar Abbas hospitals Bandar Abbas hospitals

نویسندگان [English]

 • Sakineh dadipoor 1
 • Minoo Rajaei 1
 • Arsalan Ahmadi Kani Golzar 2
 • Toba Karimi 3
 • Razyeh Eghbali 1
 • Aliakbar Hesam 4
 • Ali Safari Moradabadi 1

1

2

3

4

چکیده [English]

Introduction: Attachment theory is one of the most well-known products of contemporary psychology. Infancy is one the most important stages of one’s life. Mother’s attachment to the infant could have a long-lasting influence on the child’s future. Considering this, the present research seeks to focus on mother-child attachment. Material and method: The present research is of a descriptive-analytical type which aims to investigate the degree of mother’s attachment to her infant. The research population was, in fact, all mothers who had an infant and the sampling method was randomized clustering. The instrument utilized in this study was Simon’s mother-child attachment questionnaire. Subsequent analyses were done through independent t-test, spearman correlation test and ANOVA. The p level was set at 0.05.Results: The mean age of mothers in this study was estimated to be 27.18±5.76. The mean attachment score was 156.96±13.75. The highest attachment score belonged to the supportive sub-scale (41.78±6.29). According to the findings, a significant correlation was found between: mother-infant attachment and the place of residence (p<0.001), family income and attachment (p<0.001), mother’s age and attachment (p<0.001). Conclusion: A significant correlation exists between mother-child attachment and income, mother’s age and educational level. Such correlations need to be taken into account in planning for mothers’ mental health and instructional courses which aim to improve mothers’ attachment to their infant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attachment
 • Maternal
 • Infant
 • Bandar Abbas