اثر علف کش گلیفوزیت بر بافت کلیه در موش های صحرایی ماده بالغ

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2 دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده

مقدمه: گلیفوزیت علف کشی است با سمیت زیاد که بیشتر به نام رانداپ شناخته می شود و معمولا به عنوان نمک ایزوپروپیل آمین فرموله شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثراحتمالی گلیفوزیت بر بافت کلیه موش صحرایی ماده بود. روش کار: تعداد 50 سر موش صحرایی ماده بطور تصادفی به 5 گروه کنترل ، شم و گروههای تجربی 1 و2 و3 تقسیم شدند. سه گروه تجربی1،2و3 ، علف کش گلیفوزیت را به ترتیب و به مقدار 50، 100، 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ، روزانه یک بار و به مدت 14 روز و به صورت داخل صفاقی دریافت کردند . سپس موش ها بیهوش و کلیه های ان ها از بدن خارج و وزن گردید. مقاطع بافتی تهیه و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان نیتروژن اوره ، اسیداوریک و کراتنین خون اندازه گیری شد. نتایج: قطر لوله پروکسیمال در گروه 2و3، نسبت به گروه کنترل و شم و قطر لوله دیستال در گروه 2 نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری یافته بود. . میزان نیتروژن اوره ، اسیداوریک و کراتنین خون درگروههای تجربی افزایش یافت. تغییرات بافتی دیگر شامل ارتشاح لنفوسیتی، پرخون شدن بافت کلیه وتخریب سلولی درگروه 3 نسبت گروه های 1و2 بیشتر بود. نتیجه گیری: گلیفوزیت سبب التهاب و صدمه به بافت کلیه می شود. لذا به هنگام بکار گیری این علف کش، باید احتیاط لازم به عمل اید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the herbicide Glyphosate on renal tissues in adult female rats

نویسندگان [English]

  • Hojat Karimi jashni 1
  • Laleh Novin 2
  • Mohammad Poorahmadi 1

1

2

چکیده [English]

Introduction: Glyphosate is a herbicide with great toxicity, and is more commonly known as 'Roundup' and is formulated as isopropylamine salt. The aim of this study was to investigate the possible effects of the herbicide glyphosate on the renal tissue of female rats. Materials and Methods: 50 female rats were randomly divided into 5 groups of control, sham and experimental groups 1, 2, and 3. The three experimental groups 1, 2 and 3 received intraperitoneal glyphosate 50, 100 and 200 mg/ kg body weight daily for 14 days, respectively. Then, the rats were anesthetized and their kidneys were removed and weighted. Tissue section was prepared and studied by light microscope. Urea nitrogen, uric acid and creatinine in the blood were measured. Results: Proximal tubule diameter in groups 2 and 3 compared to that of the sham and control groups and distal tubule diameter in group 2 compared to that of the control group were significantly increased. Urea nitrogen, uric acid and creatinine levels Increased in the Experimental Groups. Other tissue changes such as lymphocytic infiltration, congestion of the kidney and renal cells damage in the experimental group 3 was harder than that of the groups 1 and 2. Conclusion: Glyphosate causes inflammation and damage to the renal tissue. So this herbicide should be handled with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glyphosate
  • Kidney
  • Rat