تأثیر تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی بیماران زن مبتلا به آلزایمر بستری در مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان شیراز

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: بیماری آلزایمر بر وضعیت فیزیکی، روان شناختی و شناختی بیماران مبتلا تأثیر منفی دارد. انجام تحریک چند حسی به ارتقاء وضعیت فیزیکی، روان شناختی و شناختی این بیماران کمک می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر بستری در مرکز آسایشگاهی فرشتگان شهر شیراز در سال 1391 می‌باشد. روش کار: روش مطالعه، کارآزمایی بالینی روی دو گروه آزمایش و شاهد با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه پژوهش شامل سالمندان زن مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط بستری در مرکز نگهداری فرشتگان شهر شیراز بود. از این میان تعداد 52 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. روی گروه آزمایش برنامه تحریک چند حسی در قالب 20 جلسه 45 دقیقه ای اجرا شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرونده روان پزشکی بیماران، پرسش نامه محقق ساخته جمعیت شناختی و پرسش نامه معاینه مختصر وضعیت روانی بود. یافته‌ها: تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی بیماران گروه آزمایش نسبت به پیش از مداخله و همچنین نسبت به گروه شاهد پس از مداخله تأثیر معناداری داشت (001/0=P). به عبارت دیگر، تحریک چند حسی موجب بهبود وضعیت شناختی گروه آزمایش می‌شود. به علاوه، اختلاف میانگین نمرات پرسش نامه معاینه مختصر وضعیت روانی در گروه آزمایش نسبت به شاهد به طور معناداری بیش‌تر بود که نشان دهنده مؤثر بودن مداخله مذکور است. نتیجه‌گیری: تحریک چند حسی می‌تواند شیوه مؤثری در بهبود وضعیت شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر باشد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی، پژوهش‌های مشابه در جامعه های دیگر و با حجم نمونه بیش‌تر مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of multi-sensory stimulation (MSS) on cognitive status of women with Alzheimer’s disease in Fereshtegan elderly care center

نویسندگان [English]

  • Hossein Yahyavi 1
  • Hojat Farahani 1
  • Nasrin Mahmoudi 2
  • Mahdi Mehdi Mahboubinia 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: Alzheimer’s disease leads to negative effects on the individual's physical, psychological and cognitive conditions. Multi-sensory stimulation helps the patients to promote their physical, psychological and cognitive condition. The aim of this research is to determine the effect of multisensory stimulation on cognitive status of patients with Alzheimer’s disease they wereresidents of Fereshtegan center for people with Alzheimer disease during the year of 2012. Materials and Methods: This is a clinical trial performed on two groups of control and experiment. 52 subjects were selected through random sampling. The experiment group underwent 20 sessions of multi-sensory stimulation, each lasting 45 minutes. Data were collected through psychiatric records, a demographic questionnaire, and the brief questionnaire used for mental status examination. Results: Multi-sensory stimulation had a significant impact effect on the cognitive status of patients in the experiment group after several sessions of sensory stimulation test as compared to before the intervention and also in comparison with the control group. Cognitive status of the participants in the experimental group was improved. Also, the mean score of the brief mental status examination of the experiment group was significantly more than that of the control group, which shows that the intervention Conclusion: Multi-sensory stimulation can be an effective way to improve the cognitive state of patients with Alzheimer's disease. Further studies are recommended on different subjects with larger sample size to further confirm the results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer
  • disease
  • Elderly
  • Mental Processes