بررسی فراوانی سوش‌های اشریشیاکلی دارای مقاومت چندگانه دارویی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: افزایش ارگانیسم‌های دارای مقاومت چندگانه دارویی (multi drug resistance) و مشکلات زیاد بوجود آمده برای کودکان در کشورهای در حال توسعه، یکی از نگرانی‌های جامعه پزشکی است. کودکان آلوده به میکروارگانیسم‌های دارای مقاومت چندگانه دارویی بیش‌تر احتیاج به مراقبت و بستری شدن دارند. همچنین بیماران مبتلا به این دسته از ارگانیسم‌ها برای درمان احتیاج به داروهای گران-تری دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی این دسته از ارگانیسم‌ها در میان کودکان شهر جهرم، تلاش دارد با شناخت عوامل، بهترین راهبرد مصرف آنتی بیوتیک‌های مناسب را پیشنهاد کند. روش کار: در این مطالعه توصیفی– مقطعی، 90 سوش اشرشیاکلی جداشده از کودکان یک ماهه تا 14 ساله مبتلا به عفونت‌های ادراری بررسی شد. پس از جداسازی ارگانیسم، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی هر ایزوله با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد. یافته‌ها: در مطالعه حاضر، شیوع بالایی از مقاومت چندگانه دارویی در میان ایزوله‌ها دیده شد. 77 درصد نمونه‌ها به سه آنتی‌بیوتیک یا بیش‌تر مقاوم بودند. بیش‌ترین الگویی که در میان نمونه‌ها دیده شد (4/14 درصد) مقاومت به آمپی‌سیلین، تتراسایکلین و کوتریموکسازول بود که در میان 13 نمونه تکرار شده بود. نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای ایزوله‌های دارای مقاومت چندگانه دارویی، لازم است بررسی‌های مستمر در راستای آگاهی از بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی در مناطق مختلف انجام گیرد تا بدین‌وسیله از مصرف آنتی‌بیوتیک های نامناسب که خود موجب بروز ارگانیسم‌ها با مقاومت‌های چنددارویی است جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the frequency of multi-drug resistant strains of escherichia coli isolated from urinary tract infection in children

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Anvarinejad
  • Shohreh Farshad
  • Fatemeh Emam Ghoraishy
  • Marzeyeh Hoseini

چکیده [English]

A current concern in the medical community is the rise in multi-drug resistant (MDR) organisms and their respective problems for children in developing countries. Children infected with such organisms need more care, hospitalization and expensive drugs for their therapy. So, an attempt was made to evaluate the multidrug resistant strains of Escherichia coli isolated from urinary tract infection in children from Jahrom to recognize the factors involved and control the use of antimicrobials in this area to select best strategies. Material and Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on 90 E. coli strains isolated from the children aged from 1 month to 14 years, with urinary tract infection. The resistance patterns of the isolates to different antibiotics were determined by disk diffusion method. Results: In this study, the prevalence of the isolates demonstrating a multi-drug resistant phenotype was high. Seventy seven percent of the isolates were resistant to three or more antibiotics. The predominant pattern among these strains (14.4%) included resistance to ampicillin, co- trimoxazole and tetracycline which repeated among 13 strains. Conclusion: With due attention to the results and high rate of multi-drug resistance, regular monitoring of antimicrobial drug resistance in different areas is necessary to prevent the unsuitable consumption of the drugs leading to multi-drug resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Multi-drug resistance
  • urinary tract infection