اثر عصاره‌های آبی و متانولی جاشیر در درد ناشی از فرمالین در موش سوری

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: گیاه جاشیر با نام علمی پرانگوس فرولاسیا (Prangos ferulacea) به منظور درمان اختلالات گوارشی در طب سنتی ایران استفاده شده است و در بین عامه مردم به عنوان گیاهی با اثر ضددرد و ضدالتهاب شناخته می‌شود. از آن‌جایی که تا کنون اثر ضددردی این گیاه به صورت علمی ارزیابی نشده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضددردی جاشیر در موش سوری انجام شده است. روش کار: دوزهای مختلف عصاره‌های آبی و یا متانولی جاشیر به صورت داخل صفاقی به موش سوری تزریق شد، پس از 30 دقیقه، اثر ضددردی آن با استفاده از آزمون فرمالین در حیوان ارزیابی شد. مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن کف پا در فواصل 5 دقیقه و تا 30 دقیقه بعد از تجویز فرمالین ثبت شد. یافته‌ها: عصاره آبی جاشیر در دوز 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم باعث کاهش درد در فاز دوم آزمون فرمالین و در دوزهای 300، 900 و 1350 میلی‌گرم برکیلوگرم باعث کاهش درد در فاز اول و دوم شد. عصاره متانولی با دوز 200 میلی‌گرم برکیلوگرم در فاز دوم و با دوزهای400 و 800 میلی‌گرم برکیلوگرم در فاز اول و دوم آزمون فرمالین باعث کاهش درد شد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره‌های آبی و متانولی جاشیر دارای اثر ضددرد می باشد. هر دو عصاره حاوی ترکیباتی هستند که به صورت محیطی و مرکزی اثر ضددرد ایجاد می‌کنند. تحقیقات آتی برای جداسازی ماده موثر این گیاه و یافتن سازوکار اثر ضددردری آن لازم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of aqueous and methanolic extracts of Prangos ferulacea on formalin-induced pain in mice

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Emamghoreishi
  • Ali Taghavi
  • Katauon Javidnia

چکیده [English]

Prangos ferulacea has been used for GI disorders in traditional medicine. It has been known as an analgesic and anti-inflammatory herb among the communities. However, the analgesic effect of this plant has not been scientifically evaluated. Therefore, the aim of this study was to investigate the analgesic effect of Prangos ferulacea in mice. Methods: 30 minutes after intraperitoneal administration of different doses of aqueous or methanolic extracts of Prangos ferulacea, its analgesic effect was evaluated in mice using formalin test. The durations of paw licking and biting were recorded at 5 min. intervals for 30 min. after injection of formalin. Results: The aqueous extract at the dose of 100mg/kg reduced pain at phase 2 and at doses of 300, 900 and 1350 mg/kg it reduced pain at phases 1 and 2 of formalin test. The methanolic extract reduced pain at the dose of 200mg/kg at phase 2, and at doses of 400 and 800 mg/kg at phases 1 and 2 of formalin test. Conclusion: The results of this study showed that the aqueous and methanolic extracts of Prangos ferulacea have analgesic properties. Both extracts contain compounds which exert both peripheral and central analgesia. Future studies are needed to isolate the effective compound and to find the analgesic mechanism of this plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prangos ferulacea
  • Analgesics
  • Formalin test
  • Plant extracts