ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله با فاصله بین قاعدگی در دختران نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

4 گروه مامایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت نوع یک به عنوان شایع‌ترین اختلال غددی- متابولیکی دوران کودکی و نوجوانی یکی از بیماری‌های اصلی آسیب‌رسان به دستگاه‌های مختلف بدن است. این بیماری، به ویژه اگر به خوبی کنترل نشده باشد باعث اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- تخمدان می‌شود. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط مقدار هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و بی‌نظمی قاعدگی در دختران نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه‌کننده به انجمن دیابت ایران می‌باشد. روش کار: این مطالعه یک پژوهش طولی آینده‌نگر بود. واحدهای پژوهش شامل 60 نفر دختر نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک، 19-11 سال بود که به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند، گردآوری اطلاعات به روش مصاحبه و استفاده از داده‌های بیوفیزیکال و ابزار گردآوری، پرسش‌نامه و ابزار آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری هموگلوبین گلیکوزیله می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که 6/86 درصد افراد قاعدگی طبیعی، 10 درصد الیگومنوره و 33/3 درصد آمنوره ثانویه داشتند. هیچ یک از واحدهای پژوهش آمنوره اولیه نداشتند. ارتباط آماری معناداری بین مقدار میانگین HbA1c و فواصل زمانی بین قاعدگی مشاهده نشد. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله در دختران نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک تأثیری بر نظم قاعدگی نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The correlation between Glycosylated Hemoglobin and menstrual cycle length in Type 1 diabetic adolescents

نویسندگان [English]

  • SHahrbano Salehin 1
  • Fatemeh Vasegh Rahimparvar 2
  • Aaziz Shahraki Vahed 3
  • Ahmad Azizi Moghadam 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Introduction: Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is the most common endocrine problem seen in children and adolescents it is one of the main diseases which damages the body organs such as disrupt hypothalamic pituitary-gonadal function if blood sugar is not well controlled. This study aimed to find the correlation between Glycosylated Hemoglobin and menstrual cycle length in Type 1 diabetic adolescent referred to Iran Diabetes Association. Materials and Methods: This is a prospective longitudinal study. The subjects consisted of 60 diabetic girls aged 11-19 years selected by easy sampling method. The research instruments included a questionnaire, HbA1c sample laboratory test, interviews on the biophysical data. Data were analyzed through descriptive and inferential statistical tests. Results: Our results showed that 86.6% of the patients had normal menstrual cycle.10% had oligomenorrhea and 3.33% amenorrhea. No one had primary amenorrhea. There was no statistically significant correlation between the mean HbA1c and menstrual cycle length. Conclusion: In this study, blood sugar rate and HbA1c in adolescents showed no significant effect on the menstrual cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes Mellitus
  • Glycosylated hemoglobin
  • Female Adolescent
  • Menstruation