بررسی اثر عصاره آبی ریشه ی گیاه ثعلب برساختار بافت بیضه و هورمون های جنسی در موش نر

نویسندگان

1 آموزش وپرورش

2 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

3 وزارت علوم وتحقیقات

چکیده

مقدمه: استفاده از گیاه ثعلب به عنوان یک داروی انرژی زا و تقویت کننده قوای جنسی در طب سنتی رایج است. با توجه به در دسترس نبودن شواهد علمی کافی در خصوص میزان تاثیر این ماده بر روی بافت بیضه و هورمون های جنسی این تحقیق طراحی و اجرا گردید. روش کار: در این تحقیق تجربی 18 سر موش نر بالغc (میانگین سن 4 هفته ) انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه : کنترل(بدون دریافت هیچ ماده ای) ، پلاسبو (دریافت کننده ی 200 میکرو لیتر آب مقطر) وتجربی (دریافت کننده ی 200 میکرولیترآب مقطر حاوی 40 میلی گرم عصاره ی آبی گیاه ثعلب) تقسیم شدند. در گروه تجربی عصاره به مدت یک هفته روزانه و به صورت داخل صفاقی تزریق شد. دو هفته بعد از آخرین تزریق، خونگیری از موش ها جهت بررسی هورمون های جنسی تحریک‌کننده فولیکول (FSH) و لوتئینه کننده (LH) و تستوسترون به عمل آمد و بیضه ی آن ها نیز برای مطالعات بافت شناسی برداشته شد. یافته ها: تزریق عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب به طور معنی داری باعث افزایش میانگین میزان هورمون لوتئینه کننده بر حسب نانوگرم/میلی لیتر در گروه تجربی (09/0±6/0) نسبت به گروه پلاسبو (006/0±39/0) و کنترل (007/0±38/0) گردید (5 0/0< P). همچنین مقایسه میانگین میزان هورمون تستوسترون بر حسب نانوگرم/میلی لیتر در گروه تجربی (52/0±25/1) نسبت به گروه پلاسبو (03/0±37/0) و کنترل (02/0±36/0) افزایش معنی داری مشاهده گردید (5 0/0< P). تعداد سلول های جرم و لیدیگ نیز در گروه تجربی نسبت به دو گروه پلاسبو و کنترل افزایش معنی داری نشان داد (1 0/0< P). ولی تغییر معنی داری در پارامترهای دیگر مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: تزریق عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب باعث افزایش معنی داری در روند اسپرماتوژنز و هورمونهای جنسی LH و تستوسترون می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of aqueous extract of Salep Tubers on the structure of testis and sexual hormones in male mice

نویسندگان [English]

  • Zohreh Faraji 1
  • Hossein Nikzad 2
  • Kazem Parivar 3
  • Mohsen Nikzad 2

1

2

3

چکیده [English]

Introduction: Salep tubers have been used in traditional medicine as a drug for improving sexual function and vigor. We did not find sufficient scientific evidence to support it. The present study was designed to evaluate the effect of Salep tuber extract on the structure of testis and sexual hormones in adult male mice. Materials and Methods: In this experimental study, we used 18 adult male mice (mean age of 4 weeks) and randomly divided them into three groups: the control group did not receive anything, the placebo group received only 200 µl deionized water, and the experimental group received 40 mg salep extract/200µl deionized water intraperitoneally for 7 days. Two weeks after the last injection, we took blood sample for biochemical analysis of LH, FSH and Testosterone and removed the testis of animals for histopathological study. Results: The results showed a significant increase in LH (ng/ml) in the experimental group (0.6 ± 0.09) compared to the placebo (0.39 ± 0.006) and control (0.38 ± 0.007) groups (p<0.05). Also, the level of testosterone hormone (ng/ml) showed a significant difference in the experimental group (0.38 ± 0.52) compared to placebo (0.37 ± 0.03) and control (0.36 ± 0.02) groups (P<0.05). The number of germinal and leydig cells revealed a significant difference in the experimental group compared to the placebo and control groups (P<0.01). Amongst the other parameters, no significant differences were observed in all groups. Conclusion: Injection of salep tuber extract could significantly be effective on spermatogenesis and concentration of LH and testosterone hormones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant extracts
  • Testis
  • BALB C Mice