اثر تقویت حافظه با استفاده از آگونیست کولینرژیک و موسیقی در پیدایش وابستگی به مورفین به روش ترجیح مکان شرطی در موش سوری نر

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: مهمترین عارضه مصرف داروهای اعتیادآور، برهمکنش آن‌ها با سیستم عصبی است که منجر به دریافت طولانی مدت و مکرر دارو می‌شود. هدف این مطالعه بررسی اثر تقویت حافظه با استفاده از آگونیست کولینرژیک و موسیقی در پیدایش وابستگی به مورفین می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش 110 سر موش سوری نر بالغ با وزن تقریبی 35-30 گرم در گروه‌های کنترل، شاهد و آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه‌های تجربی ، شامل تیمار با مورفین، دونپزیل، مورفین + دونپزیل، موسیقی تند، موسیقی آرام‌بخش1، موسیقی آرام‌بخش2، مورفین+ موسیقی تند، مورفین+ موسیقی آرام‌بخش1، مورفین+ موسیقی آرام‌بخش2، بودند. مورفین باعث ایجاد وابستگی و دونپزیل یک فاکتور کولینرژیک تقویت کننده حافظه، جهت مقایسه با موسیقی بود. به منظور تشخیص ایجاد وابستگی از روش ترجیح مکان شرطی (Conditioned Place Preference= CPP) استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین گروه کنترل با گروه مورفین در ترجیح مکان شرطی تفاوت معنادار (05/0≥P) و با گروه‌های شاهد، دونپزیل و تیمار با موسیقی تفاوت غیرمعنادار بود. همچنین بین گروه مورفین با گروه‌های مورفین+دونپزیل، مورفین+موسیقی تند، مورفین+ موسیقی آرام‌بخش1 و مورفین+ موسیقی آرام‌بخش2 در ترجیح مکان شرطی تفاوت معنادار (05/0≥P) مشاهده گردید. بحث و نتیجه‌گیری: احتمالاً دونپزیل و موسیقی تند و موسیقی آرام‌بخش1، با مهار نورون‌های دوپامینرژیک CPP القا شده با مورفین را کاهش می‌دهند و موسیقی آرام‌بخش2 با تحریک نورون‌های دوپامینرژیک باعث افزایش CPP وابسته به مورفین می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Memory Reinforcement by Cholinergic Agonist and Music on Creating Morphine Dependency in Mice Using Conditioned Place Preference (CPP) Method

نویسندگان [English]

  • Eebrahim Hosseini
  • Mokhtar Mokhtari
  • Akbar Vahdati
  • Neamat Razmi
  • Farnaz Tavakoli

چکیده [English]

The most important side effect of addictive drugs is their interaction with nervous system so that soon after taking the drug, the neurons̉ connections in nervous system are addicted to receiving the drugs frequently. The aim of this study was the effect of memory reinforcement by cholinergic agonist and music on creating morphine dependency. Materials and Methods: In this research, 110 male mature rats with the weight of 30-35grams were enrolled as the control, witness and experiment groups. The experimental group was included morphine, donepezil, morphine+donepezil, fast music, sedative music1, sedative music2, Morphine+ fast music, Morphine+ sedative music1 and Morphine+ sedative music2. Morphine was used to create dependency and donepezil was used as a memory reinforcement cholinergic factor. In order to estimate the level of dependency was used conditioned place preference (CPP) technique. Results: Results indicate a significant difference between control and morphine groups (p<0.05) and no significant difference among control group with groups of sham, donepezil and treated with music in the place preference. Also, significant difference between morphine group with groups of morphine+donepezil, morphine+fast music, morphine+sedative music1 and morphine+ sedative music2 in the in the place preference (p<0.05). Conclusion: Perhaps donepezil, the fast music and sedative music1 cause the reduction of Morphine-dependence CPP and sedative music2 increases Morphine-dependence CPP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memory
  • Morphine
  • Donepezil
  • music
  • CPP