اثرات اسانس روغنی مرزه خوزستانی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله، اوره و کراتینین سرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: شیوع دیابت در جهان در حال افزایش است. هموگلوبین گلیکوزیله یکی از مهم‌ترین شاخص های ارزیابی کنترل و درمان دیابت است. هدف این تحقیق بررسی اثرات حمایتی اسانس روغنی مرزه خوزستانی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله، اوره و کراتینین سرم در موش های صحرایی نر دیابتی است. روش کار: تعداد 30 سر موش صحرایی به طور تصادفی به سه گروه، کنترل (گروه اول)، دیابتی درمان نشده (گروه دوم) و دیابتی درمان شده با اسانس روغنی مرزه خوزستانی به روش خوراکی از طریق مصرف آب حاوی ppm 500 اسانس روغنی مرزه خوزستانی (گروه سوم) تقسیم شدند. گروه های دوم و سوم از طریق تزریق آلوکسان (mg/kg 120) دیابتی شدند. بعد از هشت هفته درمان، میزان گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله خون، اوره و کراتینین سرم اندازه گیری شد. همچنین توان حذف رادیکال آزاد اسانس روغنی مرزه خوزستانی اندازه گیری شد. یافته ها: میزان گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، اوره و کراتینین سرم در گروه دیابتی درمان شده به طور معناداری کاهش یافت. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که اسانس روغنی مرزه خوزستانی و بوتیلید هیدروکسی تولوئن به عنوان کنترل مثبت به ترتیب با قدرت IC50 برابر با 11/0 ± 30/5 و 12/0 ± 88/3 نانوگرم بر میلی لیتر باعث مهار رادیکال پایدار 2 و 2 دی فنیل - پیکریل هیدرازیل می‌شوند. نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که اسانس روغنی مرزه خوزستانی اثرات مفیدی بر میزان گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، اوره و کراتینین سرم موش های صحرایی دیابتی نوع یک دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Satureja Khozestanica essential oil on hemoglobin A1C, serum urea and creatinine in alloxan-induced Type 1 diabetic adult rats

نویسندگان [English]

  • Hassan Ahmadvand
  • Majid Tavafi
  • Ali Khosrowbeygi

چکیده [English]

Abstract: Introduction: The prevalence of diabetes in the world is rapidly rising. Hemoglobin A1C is the best marker for the control and management of diabetes. This study aimed to determine the protective effect of Satureja khozestanica essential oil (SKE) on hemoglobin A1C, urea and creatinine in diabetic rats. Materials and Methods: Thirty male rats were divided into three groups randomly group one as control, group two untreated diabetic, and group three treated with SKE by 500 ppm in drinking water, respectively. Diabetes was induced in the second and third groups by alloxan injection subcutaneously (120 mg/kg). After 8 weeks, the levels of fasting blood glucose (FBG), hemoglobin A1C, urea and creatinine of all groups were analyzed. Also, free radical scavenging of SKE was determined. Results: The level of FBG, hemoglobin A1C, urea and creatinine decreased in the treated group significantly. Also, SKE and BHT as positive control showed remarkable scavenging activity on 2, 2-diphenyl-picrylhydrazyl (DPPH), respectively (IC50 5.30 ± 0.11 and 3.88 ± 0.12 ng/ml). Conclusion: This study showed that SKE exerts beneficial effects on the FBG, hemoglobin A1C, urea and creatinine level in Type 1 diabetic rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes Mellitus
  • hemoglobin A1C
  • Saturejas
  • Essential oils