بررسی وضعیت خارش پوست و ارتباط آن با کفایت دیالیز و فاکتورهای خونی در بیماران همودیالیزی سال 90

نویسندگان

1 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

2 وزارت بهداشت

3 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزکشی

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت خارش پوست و ارتباط آن با فاکتورهای خونی و کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی در مرکز دیالیز بیمارستانهای شیراز انجام گرفته تا با آگاهی از وضعیت موجود در آینده و در راستای افزایش سطح کیفیت زندگی این بیماران مداخلاتی صورت پذیرد. روش کار: در یک مطالعه مقطعی،141بیمار همودیالیزی به روش نمونه گیری آسان انتخاب و اطلاعات از طریق بررسی پرونده، انجام مصاحبه و آزمایش خون جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و آزمونهای معنی داری آماری در سطح 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 16±53 سال، بیشتر آنان (3/82 درصد) متأهل و 2/53 درصد ایشان مرد بودند. 7/39 درصد از کل افراد خارش پوست داشتند که بیشتر ایشان (1/48درصد) زمان این مشکل را متغیر در طول شبانه روز عنوان نموده بودند. رابطه معنی داری بین خارش پوست و کفایت دیالیز پائین به دست آمد (029/0=p). همچنین بیماران دچار خارش پوست سطح خونی بالاتری از (CRP) high sensitive - C-reactive protein داشتند (009/0=p). نتیجه گیری: خارش پوست یکی از مشکلات شایع بیماران همودیالیزی می باشد که با کفایت دیالیز و یکی از فاکتورهای التهابی (CRP) ارتباط معنی داری دارد. با انجام مداخلاتی در این راستا می توان کیفیت زندگی ایشان را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of pruritus status and its relation to dialysis adequacy and laboratory factors among hemodialysis patients

نویسندگان [English]

  • Lila Malekmakan 1
  • Mehrab Sayadi 2
  • Maryam Pakfetrat 3

1

2

3

چکیده [English]

Purpose: In current study determined the status of pruritus and its relation to dialysis adequacy and laboratory factors among hemodialysis patients in Shiraz dialysis centers. So it could be planned appropriate interventions for promotion of quality of Life. Methods: This study is a cross sectional study that based on data collected from 141 patients. That selected by convenient sampling. We used a questionnaire, interview, and lab test for data collection. Data were analyzed using SPSS 11.5 software and appropriate tests. Significance level considered at 0.05 Results: The mean age of our patients was 53±16 years, (82.3% were married), and 53.2%of them were male. Of these patients 39.7% had pruritus that most of them (48.1%) reported they had pruritus in different time of during the day. A significant correlation was found between dialysis adequacy and pruritus (p=0.029), and correlation of pruritus and high sensitive-C-reactive protein (hs-CRP) were significantly positive (p=0.009). Conclusion: Pruritus is a common problem in haemodialysis patients, which is significantly associated with dialysis adequacy and hs-CRP. The level of their quality of life could be with some appropriate interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood factors
  • Pruritus
  • Hemodialysis