اثر تمرینات هوازی طولانی مدت روی مقادیر آدیپونکتین سرم و حساسیت انسولین در بیماران دیابتی نوع 2

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام‌شهر، اسلام شهر، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

3 گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: چاقی و اضافه وزن نقش مهمی در گسترش دیابت نوع 2 بازی می‌کنند. این مطالعه با هدف مقایسه مقادیر پایه حساسیت انسولین و آدیپونکتین سرم بین مردان سالم و دیابتی نوع 2 و همچنین تعیین اثر کاهش وزن ناشی از تمرینات هوازی طولانی مدت روی این متغیرها در بیماران دیابتی نوع 2 انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه، 30 مرد بزرگسال دیابتی نوع 2 به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند و شاخص‌های آنتروپومتریکی، گلوکز ناشتا، آدیپونکتین و انسولین سرم و حساسیت انسولین در زمان‌های قبل و بعد از دوره سه ماهه در آن‌ها اندازه گیری شد. از آزمون آماری تی در محیط نرم افزار SPSS برای مقایسه مقادیر پایه و همچنین تعیین تأثیر تمرین هوازی بر متغیرها استفاده شد. یافته‌ها: در شرایط پایه، گروه سالم دارای گلوکز ناشتا و انسولین سرم پایین‌تر و آدیپونکتین سرم و حساسیت انسولین بالاتری نسبت به بیماران دیابتی بودند. مقادیر آدیپونکتین سرم و حساسیت انسولین متعاقب تمرینات هوازی در گروه تجربی به میزان معناداری افزایش یافت. همچنین مقدار انسولین بدون تغییر ماند و غلظت گلوکز ناشتا و همه شاخص‌های آنتروپومتریکی به میزان معناداری کاهش یافتند. همه متغیرها در گروه کنترل بدون تغییر ماندند. نتیجه گیری: بر پایه این یافته‌ها، نتیجه گیری می‌شود که برنامه تمرینات هوازی به افزایش حساسیت انسولین و مقدار آدیپونکتین سرم در بیماران دیابتی نوع 2 منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of long-term aerobic exercise on serum adiponectin and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients

نویسندگان [English]

  • Heshmat Parsian 1
  • Mojtaba Eizadi 2
  • Davood Khorshidi 2
  • Fattaneh Khanali 3

1

2

3

چکیده [English]

Abstract: Introduction: Obesity and overweight is known to play a key role in type 2 diabetes mellitus. The objective of this study was to compare insulin sensitivity and serum adiponectin between type II diabetic patients and healthy people, and to determine the effect of weight loss due to long-term aerobic exercise training on these variables in diabetic patients. Materials and Methods: For this purpose, thirty adult obese men with type 2 diabetic were randomly divided into experimental (aerobic exercise training, 3 months, 3 days/weekly) and control groups (no training exercise). Anthropometric indexes, serum adiponectin, glucose, insulin and insulin sensitivity were measured before and after aerobic exercise program in the two groups. Statistical analysis was performed in SPSS software using t-test to compare the baseline measures and determine the effect of aerobic exercise on all variables. Results: In the baseline, fasting glucose and serum insulin were lower and serum adiponectin and insulin sensitivity were higher in healthy people than diabetic patients. Serum adiponectin and insulin sensitivity were found to increase significantly after aerobic exercise in the experimental group. Insulin levels remained unchanged and fasting glucose concentration and all anthropometrical indexes decreased significantly in the experimental group. All variables remained unchanged in the control group. Conclusion: Based on the findings, we concluded that aerobic exercise for a long time increases insulin sensitivity and serum adiponectin level in type II diabetic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes Mellitus
  • Aerobic exercise
  • Adiponectin
  • Weight loss