جداسازی زیرگروه B-1 لنفوسیت های B از خون بند ناف انسان

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: لنفوسیت های B1 با دارا بودن عرضه بالایی از مارکر CD5، توانایی تمایز و تغییر شکل به سلول‌های شبه ماکروفاژی تحت عنوان سلول‌های B‏-1 را دارند. هدف از انجام این مطالعه، امکان جداسازی و تخلیص این رده منحصر به فرد از تشکیلات سلولی خون بند ناف می‌باشد. روش کار: 14 نمونه بند ناف نوزادان سالم از زایمان طبیعی یا سزارین انتخابی مورد استفاده قرار گرفتند. با استفاده از هیدروکسی اتیل استارچ و یا ژلاتین 3% گلبول‌های سفید از گلبول‌های قرمز تفکیک شدند. کشت سلولی برای جدا سازی سلول‌های چسبنده از غیر چسبنده انجام شد. رده های سلولی لنفوسیتی خون بند ناف از محتویات باقی مانده لکوسیتی با استفاده از گرادیان غلظتی ماده فایکول و سانتریفوژ جداسازی شدند. به منظور ارزیابی مرحله تخلیص از آزمایش روزت لنفوسیتی استفاده شد. یافته‌ها: با وجود عدم تفاوت بین شمارش سلولی در دو ماده رقیق سازی خون، میزان حیات سلول‌ها در روش هیدروکسی اتیل استارچ پایین‌تر از 87% است، در حالی که در روش رقیق سازی به کمک ژلاتین 3% فعالیت حیاتی سلول‌ها بین 90-95% محاسبه شد. نتایج آزمایش روزت لنفوسیتی نشان می‌دهد که میزان خالص سازی سلول‌های B-1 با روش فوق به میزان تقریبی 99% است. نتیجه گیری: این فرایند نشان می‌دهد بیش‌تر سلول‌های B استخراج شده از خون بند ناف انسان از نوع سلول‌های B-1 می‌باشند و فرآیند ژلاتین 3% بهترین و مناسب‌ترین روش با در نظر گرفتن تعداد و میزان حیات سلول‌ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isolation of B-1 subtype B lymphocytes from human cord blood

نویسندگان [English]

  • Javad Sanchooli
  • Nariman Mosafa
  • Aziz Shahraki Vahed
  • Gholamhossein Farjah

چکیده [English]

Abstract: Introduction: B1 lymphocytes by having a large supply of CD5 as a marker have the capability of cell differentiation and distinguishing them into cells similar to macrophages B1 Cell. The aim of the study is to determine the possibility of separation and purification of this unique category from other cellular organizations of cord blood lymphocytes. Materials and Methods: 14 samples of the umbilical cord blood from normal delivery or elective cesarean were used. Dilutions of cells to purified circulating Leukocytes by the use of hydroxyl ethyl starch or 3% gelatin have been made and WBC was separated from RBC. In order to separate adhesive or non-adhesve cells, cell culture was done. By gradient ficoll and centrifuge, lymphocyte cells of the umbilical cord from the remaining leukocytes and mononuclear cells were purified and they were extracted from B lymphocytes by nylon wool columns. And rosette test was used for testing the extracted cells. Results: In spite of lack of difference between cellular counts in the two blood dilution materials, the amount of cellular survival showed to be lower than 87% in hydroxyl ethyl starch method while in the dilution method with gelatin 3%, the cellular life was about 90-95%. The results of Rosette test showed that dilution amount of B1 cells by the above method was about 99%. Conclusion: This process reveals that most of B cells extracted from cord blood are the of B1 cell type and the best and most suitable technique is gelatin 3% procedure with regard to the number and amount of cellular’s life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B lymphocytes
  • Blood
  • MACROPHAGE