تأثیر آموزشی برچسب دار کردن ساختارهای اعضای بدن در یادگیری درس عملی کالبدشناسی

نویسندگان

1 گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

4 گروه آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از عوامل موثر در یادگیری عمیق دروس، به‌کارگیری روش‌های آموزشی فعال و استفاده از امکانات مناسب برای تمرین و تکرار دروس عملی می‌باشد. از آن جایی که یادگیری ساختارهای اعضای بدن در درس عملی آناتومی برای دانشجویان با مشکلاتی همراه است، برچسب دار کردن اعضای بدن می‌تواند فرصتی برای تکرار و تمرین بیش‌تر و در نهایت یادگیری فعال دانشجویان فراهم نماید. روش کار: دو گروه از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم برای این مطالعه انتخاب شدند. گروه یک (گروه آزمایش)، دانشجویان ورودی سال 1389 بودند که درس آناتومی سر و گردن عملی را به روش ساختارهای برچسب دار شده گذرانده بودند و گروه دو (گروه شاهد)، دانشجویان ورودی سال 1388 بودند که این درس را بدون برچسب دار شدن ساختارهای آناتومی گذرانده بودند. شرایط هر دو گروه یکسان بود. در پایان دوره، میانگین نمرات هر دو گروه با استفاده از آزمون T مقایسه شد. یافته‌ها: میانگین نمرات آناتومی گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد افزایش نشان داد و با 001 /0>p اختلاف دو گروه معنادار بود. در نظر سنجی به عمل آمده، 5/50 درصد دانشجویان، میزان تأثیر تدریس عملی آناتومی به روش برچسب دار کردن را در مقایسه با روش بدون برچسب در یادگیری بسیار زیاد، 75/38 درصد آن ها میزان تأثیر را زیاد، 10 درصد میزان را کم و 75/0 درصد آن ها ، بی تأثیر دانسته بودند. نتیجه گیری: با توجه به افزایش نمرات دانشجویان گروه آزمایش و نظر سنجی به عمل آمده، برچسب دار کردن ساختارهای آناتومی در یادگیری دانشجویان بسیار موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of labeling the body organs on the learning of practical anatomy courses

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pourahmadi 1
  • Danesh Javeshghani 2
  • Sedigheh Najafipour 3
  • shiva Bigizadeh 4

چکیده [English]

Abstract: Introduction: One of the factors effective in deep learning of the course materials in the university is application of effective educational methods and using facilities for practical anatomy courses. Because learning anatomy is associated with some difficulties, we made an attempt to label the body organ in order to provide an opportunity for students to practice actively and learn this course more efficiently. Materials and Methods: We studied the effect of labeling anatomical structures on learning by medical students. Two groups of students were used in this study. The first group was composed of students admitted in Jahrom University of Medical Sciences in 2010 they had learned the practical sessions of head and neck anatomy by labeling whereas our second group was composed of students admitted in the above university in 2009 and had passed their head and neck anatomy course without labeling the organs. Both groups were matched in other aspects. The mean scores of the two groups were compared using t-test. In addition, we collected evaluation forms filled out by the students. Results: There was a significant difference between the mean scores of the two groups in anatomy course (P<0.001). Assessment results showed that 50.5% of the students believed attendance in practical anatomy classes using labeling has a very good effect on. 38.8% of the students believed labeling has a good effect on learning. On the other hand, 10% of them believed labeling has little effect on learning and 3.75% believed labeling has no effect on learning. Conclusion: According to the results of this study, labeling of anatomical structures has a very important effect in learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anatomy
  • Training Activity
  • learning