اثربخشی دارودرمانی، تن‌آرامی و درمان ترکیبی در کاهش اضطراب و میزان اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در بیماران با تشخیص اختلال اضطراب منتشر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

چکیده

مقدمه: اختلال اضطرابی یکی از شایع‌ترین اختلال‌های روان‌پزشکی است که به مراقبت‌های بهداشتی زیادی نیازمند است. در این پژوهش به مطالعه‌ی اثربخشی روش‌های دارودرمانی و تن‌آرامی در کاهش اضطراب و میزان اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در بیماران با تشخیص اختلال اضطراب منتشر پرداخته شده است. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی روی 30 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر است. بیماران به سه گروه 10 نفری شامل گروه تن‌آرامی، گروه دارودرمانی و گروه درمان ترکیبی تقسیم شدند. به منظور مقایسه، یک گروه 10 نفری از افراد سالم نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب بک و شاخص ارزیابی اضطراب هامیلتون بود. همچنین برای اندازه‌گیری میزان اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در بدن از سنجش میزان متانفرین و نورمتانفرین (متابولیت اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین) موجود در ادرار 24 ساعته استفاده شد. داده-های به‌دست‌آمده مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که روش‌های درمانی تن‌آرامی، دارودرمانی و ترکیبی در کاهش اضطراب و میزان اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین به طور معناداری موثر بوده، ولی تفاوت معناداری بین سه شیوه فوق مشاهده نشد. همچنین یک رابطه معناداری بین میزان اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین با اضطراب و بین روش‌های درمانی و کاهش میزان اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین مشاهده شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، می‌توان نتیجه گرفت که روش‌های درمان تن‌آرامی، دارودرمانی و درمان ترکیبی باعث کاهش اضطراب و میزان اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در بدن می‌شوند. بنابراین می‌توان در بسیاری از موارد به جای استفاده از داروهای ضد اضطراب که اثرات جانبی روی بدن دارند، از روش تن‌آرامی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of drug therapy, relaxation and compound therapy on anxiety reduction, level of epinephrine and norepinephrine among patients with generalized anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • E Hosseini 1
  • Z Tadayon 2

چکیده [English]

Introduction: Anxiety disorders are the most common psychiatric diseases in need of allocating high levels of health care services. This study aims to compare the effectiveness of drug therapy and relaxation on anxiety reduction and epinephrine and norepinephrine levels in patients with generalized anxiety disorder. Materials and Methods: This study was conducted on 30 patients with generalized anxiety disorder. Participants were divided into three groups consisting of 10 patients and categorized as relaxation, drug therapy and combination therapy groups. Furthermore, another group involving 10 healthy individuals was formed as the control group. Instruments included Beck Anxiety and Depression Inventory and Hamilton’s Rating Scale. To measure the levels of epinephrine and norepinephrine in the body, a 24-hour urine test was performed. Data were analyzed through Pearson correlation test, paired t-test, one-way-ANOVA and Tukey test. Results: The results showed that relaxation therapy, drug therapy and combination therapy are significantly effective in reducing anxiety levels. But there were not significant differences between the three methods. In addition, there was a significant relationship between levels of epinephrine and norepinephrine and anxiety, and between treatment methods and reduction in the amount of epinephrine and norepinephrine. Conclusion: The results indicated that methods of relaxation and drug therapy and combination of them are effective on reduction of anxiety and epinephrine and norepinephrine levels in the body. So, relaxation can be used instead of anti-anxiety drugs having side effects on the body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety Disorder
  • Epinephrine
  • Norepinephrine
  • Relaxation
  • Drug Therapy