اثر فعالیت با شدت بیشینه بر سلول‌های سیستم ایمنی موش‌های صحرایی دیابتی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

2 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: دیابت یک اختلال متابولیکی است که به دنبال کاهش میزان ترشح انسولین حادث می‌شود. ورزش عامل مهمی در کنترل دیابت و موثر روی سیستم ایمنی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین با شدت بیشینه بر تعداد سلول‌های سیستم ایمنی خون محیطی در موش‌های صحرایی دیابتی شده بود. روش کار: در این تحقیق تجربی 28 سر موش صحرایی ماده سفید، نژاد ویستار با میانگین وزنی 20 ±260 و سن 80 روز به طور تصادفی به چهار گروه هفت‌تایی گروه کنترل، دیابتی بدون تمرین، دیابتی با شوک الکتریکی و دیابتی تمرین‌کرده تقسیم شدند. پس از چهار هفته دویدن بر روی تردمیل، نمونه های خونی از گروه‌ها اخذ و برای تعیین تعداد سلول‌های سیستم ایمنی خون به آزمایشگاه ارسال شد. یافته‌ها: در شمارش گلبول‌های سفید در گروه دیابتی تمرین‌کرده (گروه با فعالیت بیشینه) در مقایسه با گروه‌های کنترل و دیابتی تمرین نکرده، تعداد لنفوسیت‌ها افزایش (05/0P≤) و تعداد مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها کاهش معناداری را نشان داد (05/0P≤). تعداد ائوزینوفیل‌ها در گروه دیابتی با فعالیت بیشینه در مقایسه با گروه دیابتی تمرین‌نکرده، کاهش داشت که در سطح 05/0P≥ معنادار نبود. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین بیشینه در موش‌های دیابتی باعث افزایش لنفوسیت‌ها و کاهش مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها نسبت به گروه دیابتی تمرین نکرده می‌شود. در بین سلول‌های سیستم ایمنی موش‌های دیابتی تمرین‌کرده، بیش‌ترین فراوانی مشاهده‌شده مربوط به لنفوسیت‌ها و کم‌ترین فراوانی مربوط به ائوزینوفیل‌ها بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of maximum activity on the immune system cells in diabetic rats

نویسندگان [English]

  • A Nikseresht 1
  • Sh Fehresti Haghighi 1
  • K Solhjoo 2
  • H Kargar Jahromy 1

1

2

چکیده [English]

Introduction: Diabetes is a metabolic disorder that can be followed by a decrease in insulin secretion. Exercise is an important factor in the control of diabetes and is also effective on the immune system. The purpose of this study was to investigate the effect of exercise intensity on the number of immune cells in the peripheral blood of diabetic rats. Materials and Methods: In this experimental study, 28 white female Wistar rats with average weight of 260 ± 20 and age of 80 days were randomly divided into four groups with seven subjects: control, diabetic without exercise, diabetic with electric shock and diabetic with maximum exercise. After four weeks of running on a treadmill, the blood samples were collected and sent to the laboratory so as to determine the number of immune system cells in blood. Results: White blood cell counts in diabetic rats with maximum exercise showed that the lymphocyte count was increased significantly (P≤0.05) as compared with control and diabetic rats without exercise but the monocyte and neutrophil counts were decreased significantly (P≤0.05). Also, the eosinophil counts in diabetic rats with maximum exercise did not decrease significantly (P≤0.05) compared with diabetic rats without exercise. Conclusion: The results showed an increase in the lymphocytes count and a decrease in the monocytes and neutrophil counts of diabetic rats with maximum exercise compared with diabetic rats without exercise the most and the least frequent cells were lymphocytes and eosinophil, respectively in diabetic rats with maximum exercise

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes Mellitus
  • Exercise
  • Physical activity
  • Rats