نویسنده = مجتبی جعفری نیا
ارزیابی اثر هایپرترمی بر تکثیر، بقا و بیان ژن‌های مرتبط با خصوصیات بنیادینگی، مسیر سیگنالینگ Wnt و آپوپتوز در سلول‌های بنیادی سرطان کولورکتال

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 21-30

بهناز ولی بیگی؛ عباس بهزاد-بهبهانی؛ محسن فروزانفر؛ فرزانه ضرغام پور؛ مجتبی جعفری نیا


عملکرد ضد باکتریایی پپتید ترکیبی MELITININ+BMAP-27 بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 50-62

ریحانه روحی جهرمی؛ محمد کارگر؛ فرزان مدرسی؛ شهرام نظریان؛ مجتبی جعفرنیا