اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کرامت اله رحمانیان
دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • rahmaniank47yahoo.com

سردبیر

دکتر کرامت اله رحمانیان
دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

پزشکی اجتماعی

 • rahmaniank47yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیر عبدلی
دانشیارانگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • a.abdoli25gmail.com
دکتر کاوس صلح جو
استاد انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • solhjoukyahoo.com
دکتر اسماعیل رعیت دوست
دانشیار طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

طب اورژانس

 • e.rayat.dostgmail.com
دکتر حسن علی عابدی
دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

فیزیولوژی

 • hassanaliabediyahoo.com
دکتر اباذر روستازاده
گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

بیوشیمی بالینی

 • roustazadehjums.ac.ir
دکتر لیلی مصلی نژاد
استاد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

برنامه ریزی آموزشی

 • saedparsa2012gmail.com
دکتر مرتضی پوراحمد
استاد بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بیماری‌های عفونی

 • mortezapourahmadyahoo.com
دکتر محمد علی صحرائیان
استاد مولتیپل اسکلروزیس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، تهران

مولتیپل اسکلروزیس

 • msahraitums.ac.ir
دکتر فاطمه امام قرشی
استاد بیماری‌های کلیه (کودکان)، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

بیماری‌های کلیه (کودکان)

 • ghorayshiyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر طاهره رحیمی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 • t_rahimi20yahoo.com

کارشناس نشریه

زهرا کلوانی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • jahromjournalgmali.com