بررسی تاثیرآموزش براساس نظریه روابط بین فردی پپلائو برتاب‌آوری زنان سرپرست خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناس ارشد روانپرستاری، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان،ایران

2 استادیار،گروه پرستاری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد، ایران

3 استادیار،گروه پرستاری،واحد دزفول،دانشگاه آزاد اسلامی،دزفول،ایران

چکیده

سابقه و هدف:زنان سرپرست خانوار به دلیل تجربه فشارهای مداوم و مزمن درمعرض مشکلات روان‌شناختی قرار دارند. یکی از متغیرهای تأثیرگذاربرسلامت‌روانی زنان، متغیر تاب‌آوری آنهاست.این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر بکارگیری نظریه روابط بین ‎فردی پپلائو بر تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است.جامعه آماری در این مطالعه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی خرم‌آباد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس60 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی خرم آبادانتخاب و سپس به روش تصادفی ساده (قرعه کشی) به دوگروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مداخله جهت گروه مداخله شامل جلسات آموزشی حضوری و انفرادی طبق نظریه پپلائو بود. اطلاعات توسط پرسشنامه های اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه تاب‌آوری کونور - دیویدسون قبل و یک ماه بعد از مداخله جمع‎آوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری تحلیلی و توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه22 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دو گروه مداخله وکنترل ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی و میزان تاب آوری قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشتند(05/0<P). مقایسه میانگین امتیاز تاب آوری نشان دهنده افزایش معناداری در شرکت کنندگان گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بود(001/0>p).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضرمی‌توان نتیجه گرفت که آموزش براساس تئوری بین فردی پپلائو، میزان تاب‌آوری را در زنان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد وبدین منظور مشاوران و دست اندرکاران بهزیستی و سایردستگاه های اجرایی برای بهبود میزان تاب‎آوری در زنان سرپرست خانوار باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Education Based on Peplau Interpersonal Theory on Resilience in Female heads of Households

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Parvanehpour 1
  • Roya Torkashvand 2
  • Maryam Radmehr 3

1 MSc of Psychological Nursing, Community Health Research Center, Isfahan(khorasgan)branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor.Dept. of Nursing, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

3 Assistant Professor. Dept. of Nursing, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Female-headed households, due to continuous and chronic exposure to various pressures, often face psychological challenges. Resilience is a crucial variable influencing the mental health of women in such circumstances. This study aims to assess the impact of implementing the Peplau Interpersonal Theory on the resilience of female-headed household members.
Materials and Methods: This is a quasi-experimental study. The target population consisted of female-headed households covered by the Welfare Office of Khorramabad. Using convenience sampling, 60 female household heads were selected from those covered by the Welfare Office, and they were randomly assigned into two groups: control and intervention. The intervention for the experimental group included face-to-face and individual training sessions based on the Peplau theory. Data were collected using demographic information questionnaires and the Connor-Davidson Resilience Scale before and one month after the intervention. The gathered data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests with SPSS software version 22.
Findings: Both intervention and control groups did not have statistically significant differences in terms of demographic variables and the level of resilience before the intervention (P>0.05). Comparison of the average resilience score showed a significant increase in the participants of the intervention group compared to the control group (p<0.001).
Conclusion:Based on the findings of this research, it can be concluded that education based on Peplau interpersonal theory increases the level of resilience in female-headed households. Therefore, counselors and welfare professionals, as well as other executive bodies, should pay special attention to improving the resilience of female-headed household members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peplau's Nurseing theory
  • Resilience
  • Female heads of households