بررسی تاثیر ال-آرژنین بر بلاستوسیستیس ساب تایپ 3 در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی و حشره شناسی- دانشکده علوم پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

2 گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ایران تهران

چکیده

چکیده
مقدمه: بلاستوسیستیس یک انگل روده ای تک سلولی است که بین انسان و حیوانات مختلف مشترک می باشد. ال-آرژنین به عنوان یک سوبسترا سبب تحریک آنزیم اکسید نیتریک سنتتاز (iNOS) شده که منجر به سنتز اکسید نیتریک (NO) در سلولهای اپیتلیال روده و حذف بلاستوسیستیس می شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر ال-آرژنین بر ساب تایپ 3 بلاستوسیستیس در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
روش کار: انگل در محیط کشت DMEM-F12 فاقد آرژنین کشت داده شد سپس به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) ساب تایپ آن که ST3 بود شناسایی شد. تست های MTT و فلوسایتومتری به ترتیب جهت سنجش میزان سمیت و آپوپتوز (مرگ سلولی) در سلول های Caco2 پس از مواجهه با غلظت های مورد نظر از داروها/مواد مورد مطالعه انجام شد. تاثیر غلظت های (1/0 2/0 4/0 8/0 و 6/1 میلی مول) ال-آرژنین و غلظت های (1 2 4 8 و 16 میکروگرم بر میلی لیتر) مترونیدازول بر تروفوزوئیت های بلاستوسیستیس در دو دوره 24 و 48 ساعته بررسی شد و در نهایت تعداد سلولهای زنده با رنگ امیزی تریپان بلو و به وسیله لام نئوبار شمارش شد و غلظت IC50 هر دارو/ماده مشخص شد.
یافته ها: بعد از 48 ساعت با افزایش غلظت ال-آرژنین به طور چشمگیری تعداد تروفوزوئیت های زنده بلاستوسیستیس کاهش یافت. در غلظت 6/1 میلی مول درصد تروفوزوئیت های زنده 83/33 درصد بود. (p≤0/05)
نتیجه گیری: ال-آرژنین در غلظت های بالا قادر به مهار رشد تروفوزوئیت های بلاستوسیستیس در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
واژگان کلیدی: بلاستوسیستیس آرژنین فلوسایتومتری برون تنی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of L-arginine on Blastocystis ST3 In vitro

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadi 1
  • Javid Sadraei, 2
  • Abdolhossein Dalimi 1
  • Majid Pirestani 1

1 Department of Parasitology and Entomology/Faculty of Medical Sciences/ Tarbiat Modares University/Tehran/Iran

2 Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Tarbiat Modares University, Iran, Tehran

چکیده [English]

Abstract

Introduction: Blastocystis is an extracellular and noninvasive unicellular enteric parasite with zoonotic potential.
Intestinal epithelial cells produce nitric oxide (NO), primarily on the apical side, in order to target luminal pathogens. L-arginine can act as a substrate for inducible nitric oxide synthesis (iNOS), which leads to the synthesis of nitric oxide. The current study was designed to assess the effect of L-arginine on Blastocystis ST3 in vitro conditions.
Materials and Methods: The parasite was cultivated in DMEM F-12`s medium and was then identified by polymerase chain reaction (PCR) and the subtype of the parasite was determined which was subtype 3. Then, the methyl thiazolyl tetrazolium (MTT) and flow cytometry methods were used to evaluate the cytotoxicity and probable apoptosis of the prepared druges /substances on Caco2 cells. This study investigated the concentrations of L-arginine ( 1/02/04/08/0 and 1/6 mM ) and Metronidazole (1 2 4 8 and 16 µg/mL ), and their effect on 24 and 48 hour time points after exposure to the parasite. Then, the final number of parasites was counted after staining with trypan blue by a Neubauer slide and the values of IC50 were calculated for each substance.
Results: It was found that after 48 hours the number of live Blastocystis trophozoites decreases with the increase in L-arginine concentration and At the concentration of 1.6 mM the number of live trophozoites was 33.83 (P≤0.05).
Conclusion: L-arginine, especially in high concentrations‚ is capable of inhibiting Blastocystis trophozoites In vitro.
Keywords: Blastocystis, L-arginine, Flow cytometry, In vitro

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blastocystis
  • L-arginine
  • Flow cytometry
  • In vitro