افزایش زمان پرتودهی در سلول های سرطانی رده MCF-7 و فعال شدن مسیرهای مرتبط با دیابت نوع 1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران گروه علوم و فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

مقدمه: سرطان سینه از شایع ترین سرطان ها در میان زنان می باشد. از آنجائیکه ریز آرایه روشی جدید در تشخیص سرطان می باشد، در مطالعه کنونی کتابخانه ریز آرایه سلول های سرطان سینه رده MCF-7 پس از پرتودهی بررسی گردید تا الگوی بیان ژن و مسیرهای متابولیسمی مرتبط با آن پیش بینی شود.
روش کار: داده‌های ریز آرایه استخراج شده از مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری (NCBI) مربوط به سلول های MCF-7 توسط GEO2R و نرم افزارR مورد تحلیل قرار گرفتند. سپس ژن‌هایی که افزایش و کاهش بیان داشتند استخراج و با استفاده از پایگا‌های داده DAVID و Enrichr تحلیل عملکرد در مورد آن‌ها انجام شد.
یافته‌ها: در این مطالعه پس از 48 ساعت پرتودهی 234 ژن با Log2FC>1 افزایش بیان و 146 ژن با Log2FC<-1 کاهش بیان داشتند (Adjusted p value <0.05 ). آنالیز KEGG بر روی ژن‌های دارای افزایش بیان نشان داد که این ژن ها با بیماری دیابت نوع 1 در ارتباط می باشند (P= 2.43E-04 ). ژن های استخراج شده در این مسیر شامل HLA-DRB5, HLA-DRB4, CPE, TNF, HLA-DRB1 و HLA-DM بودند (Adjusted p value <0.05 ). همچنین یافته ها نشان می دهد که ژن هایی که در جزایر لانگرهانس در خصوص دیابت نوع 1 دخالت دارند شامل CPE ، MHC-II و TNF-α می باشد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد افزایش زمان پرتودهی در سلول های سرطان سینه احتمالا با واسطه ژن های CPE ، MHC-II و TNF-α در جزایر لانگرهانس منجر به فعال شدن مسیرهای مربوط به بیماری دیابت نوع 1 می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Increasing radiation time in MCF-7 cancer cells and activating pathways related to type 1 diabetes mellitus

نویسندگان [English]

  • majid kowsari 1
  • Mohammadreza Taghva 2
  • Abazar Roustazadeh 3

1 Department of Physiology, School of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran Research Center for Noncommunicable Diseases, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

2 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran School of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

3 Research Center for Noncommunicable Diseases, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran Department of Biochemistry and Nutrition, School of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Breast cancer is one of the most common cancers among women. Since microarray is a new method in cancer diagnosis, in the current study, the microarray library of MCF-7 breast cancer cells after irradiation was examined to predict the gene expression pattern and metabolic pathways related to it.
Materials and Methods
Microarray data extracted from National Center for Biotechnology Information (NCBI) related to MCF-7 cells were analyzed by GEO2R and R software. Then the genes that had increased and decreased expression were extracted and gene ontology analysis was performed using DAVID and Enrichr databases.
Results:
In this study, after 48 hours of irradiation, 234 genes with Log2FC>1 increased expression and 146 genes with Log2FC<-1 decreased expression (Adjusted p value <0.05). KEGG analysis on genes with increased expression showed that these genes are related to type 1 diabetes (P=2.43E-04). The genes extracted in this pathway included HLA-DRB5, HLA-DRB4, CPE, TNF, HLA- DRB1 and HLA-DM (Adjusted p value <0.05). Also, the findings show that the genes involved in type 1 diabetes in the islets of Langerhans include CPE, MHC-II, and TNF-α.
Conclusion:
The findings of this study showed that the increase in irradiation time in breast cancer cells probably leads to the activation of pathways related to type 1 diabetes through CPE, MHC-II and TNF-α genes in the islets of Langerhans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast cancer
  • Gene ontology
  • Microarray
  • Irradiation
  • Type 1 diabetes mellitus