بررسی شیوع مقاومت به کلاریترومایسین در بین سویه های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیماران با مشکلات گوارشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران

2 دانشیار گروه بیوتکنولوژی،انستیتو پاستور ،تهران،ایران

3 دانشیار گروه پاتولوژی،بیمارستان آیت الله طالقانی ،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران

4 استاد مرکز تحقیقات پروتئومیکس ،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: مقاومت به کلاریترومایسین که به عنوان یک داروی کلیدی در درمان هلیکوباکتر پیلوری می باشد به یک نگرانی بهداشتی جهانی تبدیل شده است. جهش های نقطه ای در 23srRNA به عنوان یکی از مهمترین دلایل مقاومت به کلاریترومایسین می باشد. هدف این تحقیق بررسی فراوانی مقاومت به کلاریترومایسین و ارتباط این مقاومت با جهش های نقطه‌ای در ژن 23srRNA می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه در بهمن 1400 و در کلنیک ولیعصر تهران بر روی 100بیمار که به خاطر ناراحتی معده مورد آندوسکوپی قرار گرفتند انجام شد. از هر بیمار دو نمونه بیوپسی گرفته شد که یکی از آنها برای مطالعات پاتولوژیک و دیگری برای مطالعات میکروبیولوژیک استفاده شد. آزمایش‌های حساسیت آنتی بیوتیکی با روش رقت‌سازی آگار و PCR انجام شد.
نتایج: در بین بیماران، 53 درصد (53/100) با ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری تشخیص داده شدند. نتایج پاتولوژیک نشان داد که 54/7 درصد (29/53) بیماران مبتلا به گاستریت مزمن، 37/7 درصد (20/53) گاستریت شدید فعال و 7/5درصد (4/53) از متاپلازی رنج می بردند. در میان 53 بیماری که هلیکوباکتر پیلوری آنها مثبت بود13/2درصد آنها (7/53) مقاوم به کلاریترومایسین تشخیص داده شدند. مقادیر0/125 میلی گرم در لیتر و2 میلی گرم در لیتر به ترتیب به عنوان مقادیر MIC50 و MIC90 تعیین شدند. بر اساس نتایج PCR، تمامی سویه های مقاوم به کلاریترومایسین دارای جهش نقطه ای A2142G در ژن 23srRNA بودند.
نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که وجود جهش‌های نقطه‌ای در ژن 23srRNA ممکن است با مقاومت به کلاریترومایسین در سویه‌های هلیکوباکتر پیلوری ارتباط داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the prevalence of clarithromycin resistance among Helicobacter pylori strains isolated from patients with digestive problems

نویسندگان [English]

  • alireza ahmadzadeh 1
  • Zohre Eftekhari 2
  • Zhaleh Mohsenifar 3
  • Mostafa Rezaei Tavirani 4

1 Department of lablatory Sciences, Paramedical Sciences Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Biotechnology Department, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran

3 Department of Pathology, School of Medicine, Ayatollah Taleghani Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 Proteomics Research Center, Paramedical Sciences Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background &Objectives: Nowadays occurrence of resistant to clarithromycin which is a key component of eradication therapy for Helicobacter pylori strains is a worldwide health concern. Point mutations in 23srRNA gene is one of the main causes of clarithromycin resistance. This study aimed to examine rate of clarithromycin resistance and its link with 23srRNA gene point mutation.
Methods: This study was conducted on 100 patients suffering from gastric complications had referred to tehran valiasr clinic during january of 2022. Two separate biopsy samples were collected from each patient and used for pathological and microbiological examinations. Antimicrobial susceptibility tests were performed by agar dilution and PCR.
Results: 53% (53/100) of the study patients were diagnosed as H. pylori+. Pathological findings indicated that 54.7% (29/53) of the H.pylori+ patients suffered from Chronic Gastritis, 37.7% (20/53) from Sever Active Gastritis and 7.5% (4/53) with Intestinal Metaplasia. Clarithromycin resistant were found among 13.2% (7/53) of patients. The MIC values of 0.125 mg/L and 2 mg/L were determined as the MIC50 and MIC90 values, respectively. Based on PCR results, all clarithromycin resistant strains had point mutations A2142G in 23SrRNA gene.
Conclusions: The findings revealed the existence of point mutations in 23srRNA gene which may be related with resistance to clarithromycin in H. pylori strains
Keywords: Helicobacter pylori, Clarithromycin Resistance, Histopathological Changes, Minimum Inhibitory Concentration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • Clarithromycin Resistance
  • Histopathological Changes
  • Minimum Inhibitory Concentration
  • Point mutation