تاثیر داروی ترانگزامیک اسید بر میزان تغییرات همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 استادیار گروه گروه گوش، حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.

چکیده

مقدمه: جراحی زیبایی بینی یکی از چالش برانگیزترین جراحی های زیبایی است. ماهیت خود عمل جراحی و بی ثباتی همودینامیک در بیماران باعث خونریزی حین عمل میشود که بر کیفیت میدان دید جراحی، عوارض حین و بعد از عمل و نتیجه جراحی تأثیر میگذارد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور بر روی51 بیمار کاندید جراحی سپتورینوپلاستی صورت پذیرفت. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه ترانگزامیک اسید و کنترل، تقسم شدند. پارامترهای همودینامیک در زمان های؛ قبل از اینداکشن، بعد از اینداکشن، 1 دقیقه بعد از اینداکشن، 5 دقیقه بعد از اینداکشن، 30 ،60، 90 و 120 دقیقه حین عمل، ورود به ریکاوری و خروج از ریکاوری سنجیده شد. میزان خونریزی در حین عمل بر اساس میزان خونریزی موجود در ساکشن تخمین زده شد.
نتایج: روند میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک از زمان های قبل از اینداکشن تا خارج از ریکاوری در گروه های کنترل و ترانرامیک اسید، تفاوت معناداری را نشان داد (001/0< P). در زمان های قبل و بعد از اینداکشن، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 60 دقیقه،90 دقیقه، 120 دقیقه، تفاوت معناداری در میانگین ضربان قلب بین دو گروه مشاهده شد (05/0< P). ).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از دوز 250 میلی گرمی ترانگزامیک اسید در میانگین تغییرات همودینامیک در طی زمان روند کاهشی داشته است که در این زمان ها تغییرات کاهشی ضربان قلب معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of tranexamic acid drug on hemodynamic changes in patients undergoing septorhinoplasty surgery

نویسندگان [English]

  • mojtaba ghaedi 1
  • sadegh saneia 2
  • Mojtaba Sohrabpour 3

1 Department of Surgery, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

2 Department of Anesthesiology, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

3 Head and Neck Surgery, Fasa University of Medical Science, Fasa, Iran

چکیده [English]

Introduction: Rhinoplasty is one of the most challenging cosmetic surgeries. The nature of surgery itself and hemodynamic instability in patients causes bleeding during surgery, which affects the quality of the surgical field of view, complications during and after surgery, and the outcome of surgery.
Methods: This double-blind randomized clinical trial study was conducted on 51 patients aged 18 to 44 years with anesthesia class І, II who were candidates for septorhinoplasty surgery. The patients were randomly divided into two groups of tranexamic acid and control. Hemodynamic parameters at times; before induction, after induction, 1 minute after induction, 5 minutes after induction, 30, 60, 90 and 120 minutes during the operation, entry into recovery and exit from recovery were measured. The amount of bleeding during the operation was estimated based on the amount of bleeding in the suction.
Results: The average trend of systolic and diastolic blood pressure from the time before induction to outside of recovery in the control and tranramic acid groups showed a significant difference (P<0.001). In the times before and after induction, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, a significant difference in the average heart rate between the two groups was observed (P<0.05). ).
Conclusion: The results of the present study showed that the use of a dose of 250 mg of tranexamic acid had a decreasing trend in the average hemodynamic changes over time, and during these times, the decreasing changes in heart rate were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tranexamic acid
  • Hemodynamic Changes
  • Septorhinoplasty