بررسی وجود بافت های غیرمجاز در سوسیس 40، 55 و 70 درصد گوشت عرضه شده در مراکز توزیع شهر جهرم با استفاده از روش بافت شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات زئونوز، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی کیفیت فرآورده های گوشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وجود بافت های غیرمجاز در این محصولات جهت ها بهبود سطح کیفی و ایمنی این فرآورده ها می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، سوسیس با درصدهای گوشت 40، 55 و 70 از سه کارخانه (هر کدام 10 عدد) به صورت تصادفی خریداری و به سه قطعه تقسیم و از هر قطعه سه لام (در مجموع 270 لام) با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین تهیه و از هر لام، تعداد 10 میدان میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز و اختلاف بین گروه ها در سطح کمتر از 5% معنی دار و نتایج به صورت Mean  SD نشان داده شدند. درصد فراوانی بافت ها در هر یک از سوسیس ها نیز محاسبه گردید.
یافته ها: در همه فرآورده های گوشتی، بافت غضروف، استخوان، پوست، کلیه، غده بزاقی، رگ خونی، اندرونه های شکمی و گیاهی مشاهده گردید؛ اما در هیچ کدام از نمونه ها بافت عصب مرکزی و طحال دیده نشد. بیشترین درصد فراوانی بافت در سوسیس 40%، پوست، در سوسیس55%، پوست و کلیه و در سوسیس 70% ، کلیه بود. به علاوه میزان بافت های غیرمجاز در سوسیس40% ، 55% و 70% متفاوت و در بسیاری از بافت ها، این تفاوت معنی دار بود.
نتیجه گیری: با استفاده از روش های بافت شناسی می توان بافت های غیرمجاز در فرآورده های گوشتی را شناسایی و کارخانجات را ملزم به رعایت استاندارد ملی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the presence of unauthorized tissues in 40, 55 and 70% meat sausages in Jahrom city supply centers by histological method

نویسندگان [English]

  • Rahil Haghjoo 1
  • Abolfazl Ghaderian 2
  • Jamileh Saremi 3

1 Zoonoses Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

2 Food and Drug Administration, Jahrom University of Medical sciences, Jahrom, Iran.

3 Reseaerch center for noncommunicable disease, Jahrom university of medical sciences. Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Checking the quality of meat products is very important. The purpose of this research is to investigate the presence of unauthorized tissues in this product to improve its quality and safety level and promote the health of society.
Materials and methods: In this cross-sectional descriptive study, sausages with meat percentages of 40, 55 and 70 were randomly purchased from three factories (10 pieces each) and divided into three pieces and then three slides from each piece with hematoxylin-eosin method were prepared (270 slides in total). Finally, 10 microscopic fields were examined from each slide. The data were analyzed by using SPSS software. At the level of less than 5%, the difference between the groups was considered significant and the results were shown as Mean ± SD. Furthermore, the frequency percentage of tissues in each of the sausages was calculated.
Results: Cartilage tissue, bone, skin, kidney, salivary gland, blood vessel, abdominal viscera and plant tissues were observed in all meat products. However, the central nervous system and spleen tissues were not seen in any of the samples. In sausage 40%, the highest frequency percentage of tissue was related to skin, in sausage 55%, skin and kidney, and in sausage 70%, kidney. In addition, the amount of illegal tissues was different in 40%, 55% and 70% sausages and this difference was significant in many tissues.
Conclusion: By using histological methods, it is possible to detect illegal tissues in meat products and obligate factories to comply with the national standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unauthorized tissues
  • Sausage
  • Histological method