تاثیر داروی بیزوپرولول بر میزان خونریزی و تغییرات همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی پلاستیک، مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 استادیار گروه گوش، حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.

4 مرکزتحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: عمل جراحی سپتورینوپلاستی و بی ثباتی همودینامیک در بیماران باعث خونریزی حین عمل می شود که بر کیفیت میدان دید جراحی، عوارض حین و بعد از عمل و نتیجه جراحی تأثیر می گذارد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور در سال 1401-1400 بر روی60 بیمار 18 تا 44 سال با کلاس بیهوشی І,II  که کاندید جراحی سپتورینوپلاستی بودند، صورت پذیرفت. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه A: بیزوپرولول 2.5 میلی گرم و گروه B: به عنوان گروه کنترل، تقسم شدند. علایم همودینامیک قبل از اینداکشن، بعد از اینداکشن، 1 دقیقه بعد از اینداکشن، 5 دقیقه بعد از اینداکشن، 30 ،60، 90 و 120 دقیقه حین عمل، ورود به ریکاوری و خروج از ریکاوری سنجیده شد.  میزان خونریزی در حین عمل بر اساس میزان خونریزی موجود در ساکشن تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و آمارهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون های آماری استنباطی انجام شد.
یافته ها: در زمان های قبل و بعد از اینداکشن، 1 دقیقه، 5 ، 15 ، 30 ، 60 ،90 ، 120 دقیقه حین عمل، در ریکاوری و خارج از ریکاوری تفاوت معناداری بین دو گروه در میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و فشار متوسط شریانی وجود نداشت (0.05< P). ضربان قلب در این دقایق در گروه بیزوپرولول به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل گزارش شد (0.05> P). بین دو گروه بیزوپرولول و کنترل از نظر میانگین مدت زمان ریکاوری (P=0.017) و مدت زمان کل عمل جراحی (P=0.044) تفاوت معنی دار وجود داشت؛ اما تفاوت معناداری در میانگین میزان خونریزی بین دو گروه مشاهده نشد (0.06= P)
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از دوز 2.5 میلی گرم بیزوپرولول قبل از عمل  میتواند میزان ضربان قلب را به طور معناداری کاهش دهد، اما تفاوت قابل توجهی در تغییرات همودینامیک و میزان خونریزی بیماران در جراحی سپتورینوپلاستی ایجاد نمی کند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of bisoprolol on bleeding and hemodynamic changes in septorhinoplasty patients: A double-blind randomized clinical trial study

نویسندگان [English]

  • mojtaba ghaedi 1
  • Reza Sahraei 2
  • Mojtaba Sohrabpour 3
  • navid kalani 4
  • sadegh saneia 2

1 Department of Surgery, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

2 Associate Professor of Anesthesiology, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

3 Department of Otorhinolaryngology, Fasa University of Medical Science, Fasa, Iran

4 Research Center for Social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: The nature of septorhinoplasty surgery and hemodynamic instability in patients causes intraoperative bleeding, which affects the quality of the surgical field of view, intraoperative and postoperative complications, and surgical outcome.
Materials and Methods: This double-blind randomized clinical trial study was conducted on 60 patients aged 18 to 44 who were candidates for septoranioplasty surgery. Patients were randomly divided into two equal groups. Group 1: received bisoprolol 2.5 mg and group 2 received placebo as a control group. Hemodynamic symptoms will be measured before induction, after induction, 1 minute after induction, 5 minutes after induction, 30, 60, 90 and 120 minutes during operation, entering recovery and exiting recovery. The amount of bleeding during the operation was estimated based on the amount of bleeding in the suction. Data analysis was done using spss software version 21 and descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistical tests.
Result: In the times before and after induction, 1 minute, 5, 15, 30, 60, 90, 120, in recovery and outside of recovery, there was a significant difference between the two groups in the average systolic and diastolic blood pressure and blood pressure. There was no mean arterial (P>0.05). While the heart rate in these minutes was reported to be significantly lower in the bisoprolol group than in the control group (P<0.05). There was a significant difference between the bisoprolol and control groups in terms of average recovery time (P=0.017) and total surgery time (P=0.044); However, there was no significant difference in the average amount of bleeding between the two groups (P=0.06). 
Conclusion: The results of this study showed that the use of a dose of 2.5 mg of bisoprolol before the operation can significantly reduce the heart rate, but it does not make a significant difference in the hemodynamic changes and the bleeding rate of patients in septorhinoplasty surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bisoprolol
  • Bleeding
  • Hemodynamics
  • Septorhinoplasty
1. Muchemi OM, Gichogo AW. Maternal mortality in
central province, Kenya, 2009-2010. Pan Afr Med J
2014;17(1):201
2. Sharemi SH, Milani F, Zahiri Z, Zendedel M, Salamat
F, Rafipour B, et al. Comparison of pre-eclampsia risk
factors regarding to its severity in pregnant women
referred to Alzahra Hospital of Rasht, Iran, 2012. Iran
J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(69):1-8.
3. Duley L, Meher S, Abalos E. Management of pre-
eclampsia. BMJ 2006; 332(7539):463-8.
4. Gencay I, Muluk NB, Kilic R, Yazici I, Aydin G,
Sencan Z, et al. Effects of Osteotomy on
Hemodynamic Parameters and Depth of Anesthesia
in Rhinoplasty Operations. J Craniofac Surg.
2020;31(6):1705–8.
5. Kosucu M, Tugcugil E, Arslan E, Omur S, Livaoglu
MJ. Effects of perioperative magnesium sulfate with
controlled hypotension on intraoperative bleeding and
postoperative ecchymosis and edema in open
rhinoplasty. Am J Otolaryngol. 2020; 41(6):102722.
6. Durmus M, But A, Dogan Z, Yucel A, Miman M,
Ersoy MJ, et al. Effect of dexmedetomidine on
bleeding during tympanoplasty or septorhinoplasty.
Eur J Anaesthesiol. 2007;24(5):447–53.
7. SJdA d V, do Nascimento-Junior EM, de Aguiar
Menezes MV, MLT M, de Souza Dantas R, PRSJ M-
F, et al. Preoperative tranexamic acid for treatment of
bleeding, edema, and ecchymosis in patients
undergoing rhinoplasty: a systematic review and
meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.
2018; 144(9):816–23.
8. Ghazipour A, Ahmadi K, Sarafraz M, Abshirini H,
Akbari N, et al. Can clonidine as a pre-anaesthetic
drug decrease bleeding during rhinoplasty surgery?
Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;
65(2):301–3.
9. Baker AR, Baker AB. Anaesthesia for endoscopic
sinus surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54:795-
803.
10. Nair S, Collins M, Hung P, Rees G, Close D,
Wormald PJ. The effect of beta-blocker premedication
on the surgical field during endoscopic sinus surgery.
Laryngoscope 2004; 114:1042-6.
11. Boezaart AP, van der Merwe J, Coetzee A.
Comparison of sodium nitroprusside - And esmolol-
induced controlled hypotension for functional
endoscopic sinus surgery. Can J Anaesth 1995;
42:373-6.
12. Jakobsen CJ, Grabe N, Christensen B. Metoprolol
decreases the amount of halothane required to induce
hypotension during general anaesthesia. Br J Anaesth
1986; 58:261-6.
13. Amr YM, Amin SM. Effects of preoperative oral
beta blocker versus intraoperative nitroprusside or
esmolol on quality of surgical field during
tympanoplasty. J Clin Anesth 2011; 23:544-8.
14. Drozdowski A, Sies´kiewicz A, Siemiatkowski A.
Reduction of intraoperative bleeding during
functional endoscopic sinus surgery. Anestezjol Intens
Ter 2011; 43:45-50.
15. Sophia P, Lakshmi BS, Prasad PK, Chandramouli
KV. Pre-operative oral bisoprolol improves the
surgical field during functional endoscopic sinus
surgery: A randomized, controlled, prospective and
double-blinded study. Int J Sci Study. 2015; 2:47–51.
16. Sohrabpour M, Sadeghi SE, Ghaedi M, Kalani N,
Sanie Jahromi MS. Effect of Oral Clonidine as a
Premedication on Hemorrhage during
Septorhinoplasty: A Double-Blind Randomized
Clinical Trial. J Med Chem Sci. 2022, 5(6) 1001-7.
17. Gencay I, Muluk NB, Kilic R, Yazici I, Aydin G,
Sencan Z, Tozar M, Akcaboy ZN, Buyukkocak U.
Effects of Osteotomy on Hemodynamic Parameters
and Depth of Anesthesia in Rhinoplasty Operations. J
Cranio Surg. 2020 Sep 1; 31(6):1705-8.
18. Akbar S, Alorainy MS. The current status of beta
blockers’ use in the management of hypertension.
Saudi Med J. 2014; 35(11):1307.
19. Martinez-Milla J, Raposeiras-Roubin S, Pascual-
Figal DA, Ibanez B. Role of beta-blockers in
cardiovascular disease in 2019. Revista Española de
Cardiología (English Edition). 2019 Oct 1;
72(10):844-52.
20. Oparil S, Acelajado MC, Bakris GL, Berlowitz DR,
Cífková R, Dominiczak AF, et al. Hypertension. Nat
Rev Dis Primers 2018; 4:18014. 10.
21. Elnakera AM, Wagdy MH, Abd-Elgelyl AA, El-
Anwar MW. Preoperative gabapentin versus
bisoprolol for haemodynamic and surgical field
optimisation during endoscopic sinus surgery: A
randomised controlled trial. Indian J Anaesth. 2021
Feb; 65(2):121.
22. Sophia P, Lakshmi BS, Prasad PK, Chandramouli
KV. Pre-operative oral bisoprolol improves the
surgical field during functional endoscopic sinus
surgery: A randomized, controlled, prospective and
double-blinded study. IJSS. 2015;2(10):47-51.
23. Jacob SM, Chandy TT, Cherian VT. Oral bisoprolol
improves surgical field during functional endoscopic
sinus surgery. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2014
Jan; 30(1):59.
24. Gilbey P, Kukuev Y, Samet A, Talmon Y, Ivry S
The quality of the surgical field during functional
endoscopic sinus surgery - The effect of the mode of
ventilation - A randomized, prospective, double-blind
study. Laryngoscope. 2009; 119:2449–53.
25. Baker AR, Baker AB. Anesthesia for endoscopic
sinus surgery. Acta Anaesthesiol Scand. 2010;
54:795–803.
26. Nair S, Collins M, Hung P, Rees G, Close D,
Wormald PJ. The effect of beta-blocker premedication
on the surgical field during endoscopic sinus surgery.
Laryngoscope. 2004; 114:1042–6.