ارتباط بین دریافت ریزمغذی ها، ویتامین های محلول در چربی و شاخص های آنتروپومتریک با افسردگی در دانشجویان پسر رشته پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پزشکی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 متخصص قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 دکتری علوم تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی از شایع ترین اختلالات روانی است. با توجه به این که ریز مغذی ­ها نقش به سزایی در سلامت جسمی و روانی افراد دارند، این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین موادمغذی دریافتی ونمایه­ های آنتروپومتریک با افسردگی در دانشجویان پسر رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد درسال 1400 انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، 245 نفر از دانشجویان پسر شرکت کردند.میزان دریافتی موادمغذی با استفاده از پرسش نامه یادآمد خوراک اندازه گیری شد. ارزیابی‌های تن‌سنجی شامل شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به دورباسن و نسبت دور کمر به قد با روش ­های استاندارد انجام شد. نمره افسردگی با پرسش نامه افسردگی بک تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 26  استفاده شد.
یافته ها: میانگین سن شرکت‌کنندگان 2.3 ± 22.7 سال بود. میانگین شاخص­ توده بدن 8.35 ± 23.56 کیلوگرم‌ بر‌متر ‌مربع، میانگین نسبت دورکمر به دور باسن  0.01 ± 0.9 سانتی ­متر و میانگین نسبت دورکمر به قد  0.03 ± 0.48 سانتی­ متربود. نمره افسردگی با شاخص توده بدن، نسبت دورکمر به دور باسن و نسبت دور کمر به قد طبیعی به طور معناداری کمتر بود(P<0.05). همچنین میانگین نمره افسردگی در گروه دریافت کننده مقدار مناسب سلنیوم، منیزیوم و ویتامین D به‌طور معناداری از گروه بادریافت نامناسب آن‌ها کم‌تر بود(P<0.05).
نتیجه‏ گیری: افزایش شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به دور باسن و نسبت دور کمر به قد و کاهش مصرف سلنیوم، منیزیوم و ویتامین D می‌تواند با افزایش بروز افسردگی در دانشجویان پزشکی ارتباط داشته باشد. بنابر این کنترل وزن بدن در شرایط ایده‌آل و دریافت کافی سلنیوم، منیزیوم و ویتامین D به عنوان راه های پیشگیرانه مقابله با برخی از اختلالات خلقی از جمله افسردگی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between nutrients intake, fat-soluble vitamins and anthropometric profiles with depression in male medical students of Yazd University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Sajad Sadeghinejad - Alamabadi 1
 • Ahmad Bolouri 2
 • Mansour Shahraki 3

1 Medical doctor , Medical school , Zahedan university of medical science , Zahedan , Iran

2 Cardiologist , Medical school , Zahedan university of medical science , Zahedan , Iran

3 PhD in nutritional sciences, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Depression is the most common psychological health disorder. Considering that micronutrients have always played a significant role in all physical and psychological aspects of people, this study was conducted to investigate the relationship between nutrients intake and anthropometric profiles with depression in male medical students of Yazd University of Medical Sciences in 2021.
Materials and Methods: 245 students participated in this cross-sectional study.The intake of nutrients in the diet was measured using a food recall questionnaire. Anthropometric evaluations including, body mass index, waist to hip ratio and waist to height ratio were measured using standard methods. Beck depression questionnaire was used to determine the depression score. SPSS26 was used for data analysis.
Results: The average age of the examined samples was 22.7±2.3 years, the average body mass index was 23.56 ± 8.35 kg/m2, the average waist to hip ratio of the samples was 0.90 ± 0.01 cm and the ratio of waist circumference to height of the samples was 0.48 ±0.03. The depression score was significantly lower in group with normal BMI , WHpR and WHtR. Also, the average score of depression in the group with adequate intake of selenium, magnesium and vitamin D was significantly lower than the group with inadequate intake.
Conclusion: According to the result, the increase in BMI, WHpR and WHtR and the decrease in consumption of selenium, magnesium and vitamin D can be associated with increase in the incidence of depression in medical students. Therefore, controlling body weight in ideal condition and getting enough selenium, magnesium and vitamin D can be preventive and perhaps a therapeutic factor to deal with some mood disorders, including depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vitamin
 • Nutrients
 • Anthropometry
 • Depression
 • Students
 1. References:

   

  1. Lépine J-P, Briley M. The increasing burden of depression. Neuropsychiatr Dis Treat. 2011;1(7):3-7.
  2. Richards D. Prevalence and clinical course of depression: a review. Clin Psychol Rev. 2011;31(7):1117-25.
  3. 3. Lehtinen V, Joukamaa M. Epidemiology of depression: prevalence, risk factors and treatment situation. Acta Psychiatr Scand. 1994;89:7-10.
  4. 4. Ma J, Xiao L. Obesity and depression in US women: results from the 2005–2006 National Health and Nutritional Examination Survey. Obesity. 2010;18(2):347-53.
  5. 5. Williams LJ, Pasco JA, Henry MJ, Jacka FN, Dodd S, Nicholson GC, et al. Lifetime psychiatric disorders and body composition: a population-based study. J Affect Disord. 2009;118(1-3):173-9.
  6. 6. Puthran R, Zhang MW, Tam WW, Ho RC. Prevalence of depression amongst medical students: A meta‐ Med Educ. 2016;50(4):456-68.
  7. 7. Moir F, Yielder J, Sanson J, Chen Y. Depression in medical students: current insights. Adv Med Educ Pract. 2018:323-33.
  8. 8. Dahlin M, Joneborg N, Runeson B. Stress and depression among medical students: A cross‐sectional study. Med Educ. 2005;39(6):594-604.
  9. 9. Phomprasith S, Karawekpanyawong N, Pinyopornpanish K, Jiraporncharoen W, Maneeton B, Phinyo P, et al. Prevalence and Associated Factors of Depression in Medical Students in a Northern Thailand University: A Cross-Sectional Study. Health Care; 2022, 10(3), 488-501.
  10. 10. Wimsatt LA, Schwenk TL, Sen A. Predictors of depression stigma in medical students: potential targets for prevention and education. Am J Prev Med 2015;49(5):703-14.
  11. 11. Fuad MDF, Al-Zurfi BMN, AbdulQader MA, Abu Bakar M, Elnajeh M, Abdullah MR. Prevalence and risk factors of stress, anxiety and depression among medical students of a private medical University in Malaysia in 2015. Educ Med J. 2015;7(2):362-70.
  12. 12. Roh M-S, Jeon HJ, Kim H, Han SK, Hahm B-J. The prevalence and impact of depression among medical students: a nationwide cross-sectional study in South Korea.
   Acad Med. 2010;85(8):1384-90.
  13. 13. Shokati S, Shahraki M, Kavian Z, Afshari M. The Relationship of Dietary Intake of Zinc, Selenium, and Magnesium and Anthropometric Profiles with Depression in Female Medical Students at Zahedan University of Medical Sciences. J Nutr Food Secur. 2021;6(3):232-8.
  14. 14. Jackson-Koku G. Beck depression inventory. Occup Med. 2016;66(2):174-5.
  15. 15. Esfahani FH, Asghari G, Mirmiran P, Azizi F. Reproducibility and relative validity of food group intake in a food frequency questionnaire developed for the Tehran Lipid and Glucose Study. J Epidemiol. 2010;20(2):150-8.
  16. 16. Mailey EL, Mullen SP, Mojtahedi MC, Guest DD, Evans EM, Motl RW, et al. Unobserved mental health profiles are associated with weight and physical activity change in female college freshmen: A latent profile analysis. Mental Health Physic Act. 2012;5(1):76-84.
  17. 17. Erermis S, Cetin N, Tamar M, Bukusoglu N, Akdeniz F, Goksen D. Is obesity a risk factor for psychopathology among adolescents? Pediatr Int. 2004;46(3):296-301.
  18. 18. Tashakori A, Riahi F, Mohammadpour A. The relationship between body mass index and depression among high school girls in Ahvaz. Adv Med Sci. 2016;2016:5-10.
  19. 19. Zhi T, Wang Q, Liu Z, Zhu Y, Wang Y, Shi R, et al. Body mass index, waist circumference and waist–hip ratio are associated with depressive symptoms in older Chinese women: results from the Rugao Longevity and Ageing Study (RuLAS). Aging Mental Health. 2017;21(5):518-23.
  20. 20. Zavala GA, Kolovos S, Chiarotto A, Bosmans JE, Campos-Ponce M, Rosado JL, et al. Association between obesity and depressive symptoms in Mexican population. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2018;53(6):639-46.
  21. 21. Dong C, Sanchez L, Price R. Relationship of obesity to depression: a family-based study. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004;28(6):790-5.
  22. 22. Tietjen GE, Peterlin BL, Brandes JL, Hafeez F, Hutchinson S, Martin VT, et al. Depression and anxiety: effect on the migraine–obesity relationship. J Headache Pain. 2007;47(6):866-75.
  23. 13. Onyike CU, Crum RM, Lee HB, Lyketsos CG, Eaton WW. Is obesity associated with major depression? Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Epidemiol. 2003;158(12):1139-47.
  24. 24. Hazhir MS, Reshadmanesh N, Shahsavari S, Senobar Tahaee N, Rashidi K. Survey of the nutritional regimen of the female students in Kurdistan University of medical sciences regarding energy, macronutrients and micronutrients intake in the second half of 1384. Sci J Kurdistan Univ Med Sci. 34-26:6(3):200-6.
  25. 25. Samadi B, farzanegi P, Madani Z. Cardiac Rehabilitation Program and Vitamin D Supplement on NO, ET1, VEGF, Anxiety, and Depression Levels in Cardiac Patients after Coronary Artery Bypass Grafting. J Mazandaran Unive Med Sci. 2019;28(169):160-3.
  26. 26. Mohajeri K, Heidary. Evaluation of the effect of vitamin D3 supplementation on anxiety, depression, sleep quality and physical discomfort in students of Kerman University of Medical Sciences. J Jiroft Univ Med Sci. 2021;8(3):709-18.
  27. 27. Martino G, Catalano A, Bellone F, Sardella A, Lasco C, Caprì T, et al. Vitamin D status is associated with anxiety levels in postmenopausal women evaluated for osteoporosis. MJCP. 2018;6(1).
  28. 28. Boyle NB, Lawton C, Dye L. The effects of magnesium supplementation on subjective anxiety and stress—a systematic review. Nutrients. 2017;9(5):429.
  29. 29. Nielsen FH, Johnson LK. Magnesium supplementation improves magnesium status and decreases elevated C‐reactive protein in adults older than 51 years with poor quality sleep. Magnes Res. 2010 Dec;23(4):158-68.
  30. 30. Hanus M, Lafon J, Mathieu M. Double-blind, randomised, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of a fixed combination containing two plant extracts (Crataegus oxyacantha and Eschscholtzia californica) and magnesium in mild-to-moderate anxiety disorders. Curr Med Res Opin. 2004;20(1):63-71.
  31. 31. Cao Y, Zhen S, Taylor AW, Appleton S, Atlantis E, Shi Z. Magnesium intake and sleep disorder symptoms: findings from the Jiangsu Nutrition Study of Chinese adults at five-year follow-up. 2018;10(10):1354.
  32. 32. Pröpper J, van Valen R, van Domburg RT, Brunott M, Bogers AJ. Quality of sleep at the ward after cardiothoracic surgery. Open J Nurs. 2015;5(06):529.
  33. 33. Morel V, Joly D, Villatte C, Pereira B, Pickering G. Preventive effect of oral magnesium in postmastectomy pain: protocol for a randomised, double-blind, controlled clinical trial. BMJ Open. 2018;8(9):42-49.
  34. 34. Hozoori M, Asafari M, Akbari V, ShahSiah M, Esmaeeli M, RamezaniPoor E. Correlation between Food Groups Intake and Depression in Female Students Residing in the Dormitory of Qom University of Medical Sciences. Qom Univ Med Sci J. 2020;14(9):28-38.
  35. 35. Hajishafiee M, Saneei P, Esmaillzadeh A, Hassanzadeh KA, Rouhafza HR, Afshar H, et al. Association between alternative healthy eating index (AHEI) and depression and anxiety in Iranian adults. Br J Nutr. 2016; 116(2):335-42.