نقش بالقوه RNA غیرکدکننده حلقوی hsa_circ_0003098 در سرطان پستان و ارتباط آن با اطلاعات جمعیت شناختی و متاستاز به غدد لنفاوی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

4 پزشک، گروه ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

5 استادیار، گروه ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

چکیده

مقدمه: شواهد زیادی آشکار ساخته اند که RNAهای حلقوی که RNAهای غیر کد کننده تک رشته ای هستند و دو انتهای آن ها با پیوند کووالان به هم متصل می شود، نقش مهمی در شروع و پیشرفت سرطان پستان با سازوکارهای مختلف دارند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی بیان hsa_circ_0003098 و نقش بالقوه آن در سرطان پستان و هم چنین ارزیابی شبکه circRNA/miRNA/mRNA بود.
روش کار : Real-time PCR برای ارزیابی بیان hsa_circ_0003098 در تومورهای پستانی در مقایسه با بافت نرمال مجاور استفاده شد. ارتباط بیان با ویژگی های جمعیت شناختی و کلینیکوپاتولوژی مختلف در بیماران مبتلا به سرطان پستان با تحلیل های آماری مشخص شد. در نهایت، با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای مختلف و همچنین به کارگیری روش های بیوانفورماتیک، مسیر بالقوه  circRNA/miRNA/mRNA تحلیل شد.
یافته ها : نتایج نشان دادند که بیان hsa_circ_0003098  به طور مشخصی در تومورهای پستانی در مقایسه با بافت های نرمال مجاور افزایش می یابد. به علاوه، افزایش بیان  hsa_circ_0003098 با متاستاز به غدد لنفاوی و استفاده از رنگ مو نیز مرتبط است. در مرحله ی بعد مشاهده شد که این RNA حلقوی می تواند بیان mRNAها و miRNAهای کلیدی را در شبکه ی رقابتی درون زا (ceRNA) تنظیم کند.
نتیجه گیری : hsa_circ_0003098 که به طور مشخص در تومورهای پستانی افزایش بیان می یابد و با متاستاز به غدد لنفاوی مرتبط است، می تواند در فیزیوپاتولوژی سرطان پستان از طریق به دام انداختن miRNAهای درگیر در شبکه hsa_circ_0003098/miRNAs/mRNAs نقش های کلیدی بازی کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Potential role of hsa_circ_0003098 circular RNA in breast cancer and its association with demographic factors and lymph node metastasis

نویسندگان [English]

  • Zahra Firoozi 1
  • Elham Mohammadisoleimani 2
  • Mohammad Mehdi Naghizadeh 3
  • Hosein Mansoori 4
  • Yaser Mansoori 5

1 MSc, Department of Medical Genetics, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

2 MSc, Department of Medical Biotechnology, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

3 PhD, Noncommunicable Diseases Research Center, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

4 MD, Department of Medical Genetics, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

5 PhD, Department of Medical Genetics, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

چکیده [English]

Introduction: A growing amount of evidence has revealed that circular RNAs (circRNAs), covalently closed single- stranded non-coding RNAs (ncRNAs), play significant roles in initiation and progression of breast cancer (BC) through different mechanisms. This study aims to investigate the hsa_circ_0003098 expression and its potential roles in BC, as well as the circRNA/miRNA/mRNA crosstalk in these contexts.
Materials and Methods: Real-time PCR (RT-PCR) was used to assess the expression of hsa_circ_0003098 in the breast tumors compared with adjacent normal tissues. Its association with different demographic and clinicopathological characteristics of BC patients was assessed by statistical analysis. Finally, we used bioinformatic approaches to uncover the potential circRNA/miRNA/mRNA axes using some databases and software.
Results: Our results revealed that hsa_circ_0003098 expression is significantly upregulated in BC tumors compared with the adjacent normal tissues. Moreover, hsa_circ_0003098 over-expression is significantly associated with lymph node metastasis and hair dye use. Next, we found that this circRNA can regulate key mRNAs and miRNAs in the ceRNA network.
Conclusion: It is suggested that hsa_circ_0006960, which is significantly up-expressed in breast tumors and associated with lymph node metastasis, could play key roles in the physiopathology of breast cancer through sponging off the miRNAs involved in hsa_circ_0003098/miRNAs/mRNAs network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast cancer
  • Non-coding RNAs
  • hsa_circ_0003098
1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2019. CA: a cancer journal for clinicians. 2019;69(1):7-34. 2. Al-Mansouri LJ, Alokail MS. Molecular basis of breast cancer. Saudi medical journal. 2006;27(1):9-16. 3. Piao H-l, Ma L. Non-coding RNAs as regulators of mammary development and breast cancer. Journal of mammary gland biology and neoplasia. 2012;17(1):33-42. 4. Hangauer MJ, Vaughn IW, McManus MT. Pervasive transcription of the human genome produces thousands of previously unidentified long intergenic noncoding RNAs. PLoS genetics. 2013;9(6):e1003569. 5. Ashwal-Fluss R, Meyer M, Pamudurti NR, Ivanov A, Bartok O, Hanan M, et al. circRNA biogenesis competes with pre-mRNA splicing. Molecular cell. 2014;56(1):55-66. 6. Suzuki H, Zuo Y, Wang J, Zhang MQ, Malhotra A, Mayeda A. Characterization of RNase R-digested cellular RNA source that consists of lariat and circular RNAs from pre-mRNA splicing. Nucleic acids research. 2006;34(8):e63-e. 7. Han B, Chao J, Yao H. Circular RNA and its mechanisms in disease: from the bench to the clinic. Pharmacology & therapeutics. 2018;187:31-44. 8. Wu J, Qi X, Liu L, Hu X, Liu J, Yang J, et al. Emerging epigenetic regulation of circular RNAs in human cancer. Molecular Therapy-Nucleic Acids. 2019;16:589-96. 9. Hansen TB, Jensen TI, Clausen BH, Bramsen JB, Finsen B, Damgaard CK, et al. Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges. Nature. 2013;495(7441):384-8. 10. Wang X, Fang L. Advances in circular RNAs and their roles in breast Cancer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2018;37(1):1-12. 11. Glažar P, Papavasileiou P, Rajewsky N. circBase: a database for circular RNAs. Rna. 2014;20(11):1666-70. 12. Ni Y, Lu C, Wang W, Gao W, Yu C. circBANP promotes colorectal cancer growth and metastasis via sponging let-7d-5p to modulate HMGA1/Wnt/β-catenin signaling. Molecular Therapy-Oncolytics. 2021;21:119-33. 13. Zhu M, Xu Y, Chen Y, Yan F. Circular BANP, an upregulated circular RNA that modulates cell proliferation in colorectal cancer. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2017;88:138-44. 14. Han J, Zhao G, Ma X, Dong Q, Zhang H, Wang Y, et al. CircRNA circ-BANP-mediated miR-503/LARP1 signaling contributes to lung cancer progression. Biochemical and biophysical research communications. 2018;503(4):2429-35. 15. Abdollahzadeh R, Daraei A, Mansoori Y, Sepahvand M, Amoli MM, Tavakkoly‐Bazzaz J. Competing endogenous RNA (ceRNA) cross talk and language in ceRNA regulatory networks: A new look at hallmarks of breast cancer. Journal of cellular physiology. 2019;234(7):10080-100. 16. Stiel L, Adkins‐Jackson PB, Clark P, Mitchell E, Montgomery S. A review of hair product use on breast cancer risk in African American women. Cancer medicine. 2016;5(3):597-604. 17. Turesky RJ, Freeman JP, Holland RD, Nestorick DM, Miller DW, Ratnasinghe DL, et al. Identification of aminobiphenyl derivatives in commercial hair dyes. Chemical research in toxicology. 2003;16(9):1162-73. 18. Hamblen EL, Cronin MT, Schultz TW. Estrogenicity and acute toxicity of selected anilines using a recombinant yeast assay. Chemosphere. 2003;52(7):1173-81. 19. Knower KC, To SQ, Leung Y-K, Ho S-M, Clyne CD. Endocrine disruption of the epigenome: a breast cancer link. Endocrine-related cancer. 2014;21(2):T33. 20. Diamanti-Kandarakis E, Bourguignon J-P, Giudice LC, Hauser R, Prins GS, Soto AM, et al. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement. Endocrine reviews. 2009;30(4):293-342. 21. Teng Y, Manavalan TT, Hu C, Medjakovic S, Jungbauer A, Klinge CM. Endocrine disruptors fludioxonil and fenhexamid stimulate miR-21 expression in breast cancer cells. Toxicological sciences. 2013;131(1):71-83.