ارزیابی وضعیت واکسیناسیون کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی آبادان قبل و بعد از بحران کرونا

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

2 دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد یار ویروس شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه پاتوبیولوژی و علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،بجنورد،ایران

4 استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

5 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

6 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

7 استادیار ویروس شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی،گروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

8 استادیار باکتری شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی،گروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

چکیده

مقدمه: واکسیناسیون یکی از مؤثرترین ابزارهای در دسترس برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی است. با توجه به اهمیت زیاد واکسیناسیون در کودکان، مطالعه حاضر باهدف تعیین وضعیت پوشش واکسیناسیون در کودکان شهرستان آبادان قبل و بعد ازبحران همه گیری کووید-19 انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی، داده های مربوط به وضعیت واکسیناسیون 115 کودک متولد سال 1398 و ۹8 کودک متولد سال 1399 جمع آوری شد.  وضعیت تاخیر در واکسیناسیون به صورت یک متغیر رتبه ای با طیفی از"بدون تاخیر"تا"بدون واکسیناسیون"و درچهارمقطع سنی"بدو تولد"، دو، چهار و شش ماهگی ثبت شد. برای ارائه وضعیت تاخیر در وضعیت واکسیناسیون در زیرگروه های جمعیتی از تعداد (درصد) استفاده شد. برای مقایسه وضعیت تاخیر در نوبت های مختلف واکسیناسیون، بین این دو سال و همچنین بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی با تاخیر در واکسیناسیون از تحلیل های GEE (generalized estimating equations)
و ورگرسیون لجستیک دو دویی و رتبه ای استفاده شد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 24 و در سطح معناداری 0.05 انجام شد.
یافته ها: با گذشت زمان از تولد نوزاد، افزایش معناداری در میزان تاخیر در واکسیناسیون در هر دو سال مشاهده شد. در مقایسه نوبت های مختلف بین دو سال، شانس تاخیر در واکسیناسیون در تمام نوبت های سال 1399 بیشتر از سال 1398 بود و با گذشت زمان این تفاوت با افزایش همراه بود، به طوری که در سال 1399 شانس تاخیر زیاد در چهار ماهگی (p=0.062) OR=1.59 و شش ماهگی (p<0.001) OR=4.87 برابر سال 1398 بود. در مقایسه کلی نیز شانس تاخیر زیاد در سال 1399، (p=0.002)OR=1.54 برابر شانس تاخیر در سال 1398 بود. اشتغال مادر و  ابتلای کودک به بیماری زمینه ای تاثیر معناداری برافزایش تاخیر در واکسیناسیون داشتند.  
   
نتیجه گیری: با گذشت زمان و بزرگتر شدن کودک، درصد تاخیر در هر دو سال افزایش داشت.باتوجه به کاهش مراجعه والدین برای واکسیناسیون کودکان در دوران قبل و بعد از همه گیری کووید-19،مسئولان بهداشتی باید برای حفظ پوشش و انجام واکسیناسیون در این منطقه تلاش بیشتری به عمل آورند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of vaccination status of children referred to Abadan health centers before and after the Corona crisis

نویسندگان [English]

 • Ameneh Sari 1
 • Milad Zandi 2
 • Mona Fani 3
 • Bagher Pahlavanzadeh 4
 • Masoumeh Asadi 5
 • Fatemeh Maghsoudi 6
 • Samaneh Abbasi 7
 • Fatemeh Norouzi 8

1 Medical student, Abadan University of Medical Sciences

2 Ph.D in medical virology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Medical Virology, Department of Pathology and Laboratory Sciences, School of Medicine North Khorasan University of Medical Sciences

4 Assistant Professor of Biostatistics, Center for Environmental Contaminants Abadan University of Medical Sciences

5 Master of nursing, Abadan University of Medical Sciences

6 Master of Biostatistics, Abadan University of Medical Sciences

7 Assistant Professor of Medical Virology, Department of Microbiology, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

8 Assistant Professor of Medical Bacteriology, Department of Microbiology, School of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

چکیده [English]

Introduction: Vaccination is one of the most effective available tools to prevent infectious diseases. Due to the great
importance of vaccination of children, the present study aimed to determine the status of vaccination coverage in children in Abadan before and after the COVID-19 pandemic.
Materials and Methods: In this descriptive study, data related to the vaccination status of 115 children born in 1398 and 98 children born in 1399 were collected. Vaccination delay status was recorded as a ranking variable with a range from "no delay" to "no vaccination" and in four age groups "at birth", two, 4 and 6 months. Number (percentage) was used to present the delay status of vaccination in population subgroups. GEE (generalized estimating equations) and two-way and rank logistic regression were used to compare the delay status of different vaccination periods between two years and also to examine the relationship between demographic variables and delay in vaccination. Analyzes were performed using SPSS 24 software at a significance level of 0.05.
Results: With the passage of time from the birth of the baby, a significant increase in the rate of delay in vaccination was observed in both years. Comparing different times between two years, the chance of delay in vaccination in all times of 1399 was higher than 1398 and over time this difference increased so that in 1399 the chance of long delay in four months OR = 1.59 (p = 0.062) and six months OR = 4.87 (p <0.001) was equal to 1398. In general comparison, the chance of long delay in 1399, OR = 1.54 (p = 0.002) was equal to the chance of long delay in 1398. Maternal employment and the child with an underlying disease had a significant effect on increasing the delay in vaccination.
Conclusions: Due to the decrease in parental visits for vaccination of children during the Covid-19 epidemic, health officials should make more efforts to maintain coverage and vaccination during this or similar periods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Vaccine-preventable Diseases
 • Vaccination Schedule
 • Vaccination Coverage Monitoring
1. Fani M, Zandi M, Ebrahimi S, Soltani S, Abbasi S. The role of miRNAs in COVID-19 disease. Future Virology. 2021;16(4):301-6. 2. Quer G, Radin JM, Gadaleta M, Baca-Motes K, Ariniello L, Ramos E, et al. Wearable sensor data and self-reported symptoms for COVID-19 detection. Nature Medicine. 2021;27(1):73-7. 3. Fani M, Zandi M, Soltani S, Abbasi S. Future developments in biosensors for field‐ready SARS‐CoV‐2 virus diagnostics. Biotechnology and applied biochemistry. 2020. 4. Abbas K, Procter SR, Van Zandvoort K, Clark A, Funk S, Mengistu T, et al. Routine childhood immunisation during the COVID-19 pandemic in Africa: a benefit–risk analysis of health benefits versus excess risk of SARS-CoV-2 infection. The Lancet Global Health. 2020;8(10):e1264-e72. 5. Burton A, Monasch R, Lautenbach B, Gacic-Dobo M, Neill M, Karimov R, et al. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes. Bulletin of the World Health Organization. 2009;87:535-41. 6. Ávila-Agüero ML, Ospina-Henao S, Pirez MC, Gentile Á, Araya S, Brea J, et al. Latin American forum on immunization services during the COVID-19 pandemic. Expert Review of Vaccines. 2021;20(3):231-4. 7. Organization WH. At least 80 million children under one at risk of diseases such as diphtheria, measles and polio as COVID-19 disrupts routine vaccination efforts, warn Gavi, WHO and UNICEF. Geneva: World Health Organization; 22 May 2020 [cited 2020 Jun 9]. Accessed June. 2020;15. 8. Nelson R. COVID-19 disrupts vaccine delivery. The Lancet Infectious Diseases. 2020;20(5):546. 9. Hoffman J, Maclean R. Slowing the coronavirus is speeding the spread of other diseases. The New York Times. 2020;14. 10. Feldstein LR, Mariat S, Gacic-Dobo M, Diallo MS, Conklin LM, Wallace AS. Global routine vaccination coverage, 2016. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2017;66(45):1252. 11. [accessed 2020 Jun 29]. https://www.afro.who.int/news/nigerreports-new-polio-outbreak 12. [accessed 2020 Jun 29]. http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/. 13. Moss WJ. Measles. Lancet. 2017;390(10111):2490–502. doi:10.1016/S0140-6736(17)31463-0 14. Dinleyici EC, Borrow R, Safadi MAP, van Damme P, Munoz FM. Vaccines and routine immunization strategies during the COVID-19 pandemic. Human vaccines & immunotherapeutics. 2021;17(2):400-7. 15. Rauniyar SK, Munkhbat E, Ueda P, Yoneoka D, Shibuya K, Nomura S. Timeliness of routine vaccination among children and determinants associated with age-appropriate vaccination in Mongolia. Heliyon. 2020;6(9):e04898. 16. Shrivastwa N, Gillespie BW, Kolenic GE, Lepkowski JM, Boulton ML. Predictors of vaccination in India for children aged 12–36 months. American journal of preventive medicine. 2015;49(6):S435-S44. 17. Foroghi Rad P, Abbasi Marani F, Safavi SH, Haghani H. The Reasons of Home Delivery in Koohdasht City . IJN. 2006; 18 (44) :23-29. 18. Muammar NFB, Ajeebi AA, Aladwany AL, Yousif AA, Alharthy NA, Phillip W. Factors associated with delayed child vaccine during coronavirus disease-2019 pandemic. Saudi Journal of Emergency Medicine. 2021;2(1):18-25. 19. Sun X, Samba T, Yao J, Yin W, Xiao L, Liu F, et al. Impact of the Ebola outbreak on routine immunization in western area, Sierra Leone-a field survey from an Ebola epidemic area. BMC public Health. 2017;17(1):1-6. 20. Chiotos K, Hayes M, Kimberlin DW, Jones SB, James SH, Pinninti SG, et al. Multicenter initial guidance on use of antivirals for children with COVID-19/SARS-CoV-2. J Pediatric Infect Dis Soc 2020;1–15. 21. Ogimi C, Englund JA, Bradford MC, Qin X, Boeckh M, Waghmare A. Characteristics and outcomes of Coronavirus Infection in Children: The role of viral factors and an immunocompromised state. J Pediatric Infect Dis Soc. 2019;8(1):21–28. 22. Control CfD, Prevention. Global routine vaccination coverage, 2010. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2011;60(44):1520-2. 23. Zahraei SM, Marandi A, Sadrizadeh B, Gouya MM, Rezaei P, Vazirian P, et al. Role of National Immunization Technical Advisory Group on improvement of immunization programmes in the Islamic Republic of Iran. Vaccine. 2010;28:A35-A8.