گزارش یک مورد توده اسکروتوم اولین تظاهر بالینی مولتیپل میلوما

نویسندگان

گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: تومور بیضه به عنوان یکی از نادرترین تومورها، 2-1 درصد از تومورهای مردان را شامل می شود و 95 درصد آن ها از نوع سلول های زایا هستند. در مطالعه حاضر، گزارش یک مورد توده اسکروتوم اولین تظاهر بالینی مولتیپل میلوما (Multiple myeloma) تشریح شده است.
معرفی بیمار: بیمار مردی 48 ساله با مشکل توده بزرگ بدون درد در اسکروتوم چپ به درمانگاه ارولوژی مراجعه کرد. در معاینه بالینی وی دردهای استخوانی، بی حالی و ضعف وجود نداشت. علائم حیاتی، معاینات قلب و ریه و شکم همگی طبیعی بودند. در سونوگرافی انجام شده، توده بزرگ ایزواکو با قطر 10 سانتیمتر در همی اسکروتوم چپ همراه با التهاب و ادم دیواره اسکروتوم گزارش شد. با تشخیص تومور بیضه چپ تصمیم به انجام عمل جراحی گرفته شد. روز چهارم پس از عمل بیمار دچار هماتوم بزرگ در همی اسکروتوم چپ شد که بار دیگر عمل جراحی انجام و هماتوم تخلیه شد. در آزمایش های انجام شده، کاهش هموگلوبین خون تا میزان 6.5 و کاهش پلاکت تا 32000 و افزایش کراتنین خون مشاهده شد. هم زمان با اقدامات و درمان های حمایتی برای اصالح کم خونی و پلاکت و همچنین اصلاح عملکرد کلیه ها که البته موثر هم بود، به دلیل بالا بودن سرعت رسوب گلبول قرمز (Erythrocyte Sedimentation Rate) و پروتئین تام، گرافی جمجمه گرفته شد که حاوی ضایعات Lytic بود. بیمار با ظن بالای ابتلا به مولتیپل میلوم تحت مشاوره با متخصص داخلی قرار گرفت.
نتیجه گیری: در این بیمار احتمالاَ اختلال انعقادی و به دنبال آن ترومای خفیف به بیضه، موجب خون ریزی در بیضه و ایجاد توده در آن شده است. البته در وضعیت یاد شده به خاطر وجود آنمی باید سایر تشخیص های افتراقی نیز در نظر گرفته شود. به هر حال، عدم گزارش تومور در نمونه ارسالی به آزمایشگاه، لزوم بررسی های بیشتر را مطرح کرد. عود مکرر هماتوم محل عمل در این بیمار و عدم امکان تعیین گروه خونی و در نتیجه شک به بالا بودن پروتئین ها درخون که با بالا بودن ESR سرم با وجود سن به نسبت پائین بیمار همراه بود، تشخیص مالتیپل میلوما را برای این فرد مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A case report of scrotal mass the first clinical manifestation of multiple myeloma

نویسندگان [English]

  • Alireza Yousefi
  • Reza Inaloo
  • Hossein Hakimellahi

Department of Urology, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Testicular tumor is one of the rarest tumors that accounts for 1-2% of male tumors and 95% of them are
germ cells. The present study reported a case of scrotum mass, the first clinical manifestation of multiple myeloma.
Case Report: The patient was a 48-year-old man with a large mass without pain in the left scrotum and referred to a
urology clinic. There was no bone pain, lethargy, or weakness on clinical examination. Vital signs, heart, lung, and abdominal examinations were all normal. Ultrasound showed a large 10-cm-diameter Izuaco mass in the left hemiscrotum with inflammation and edema of the scrotum wall. With the diagnosis of a left testicular tumor, the decision was made to perform surgery. On the fourth day after the operation, the patient developed a large hematoma in the left hemiscrotum, which was operated on again and the hematoma was drained. In the experiments, a decrease in blood hemoglobin of up to 6.5 and a decrease in platelets of up to 32,000 and an increase in blood creatinine were observed.
Simultaneously with supportive therapies to correct anemia and platelets and the necessary measures to correct renal function, which was also effective due to high ESR and total protein, a cranial X-ray was taken, which contained lytic lesions. With a high suspicion of multiple myeloma, he was consulted by a respected internal medicine specialist.
Conclusion: In this patient, coagulation disorder and subsequent mild trauma to the testicle, which the patient does
not remember, may have caused bleeding in the testicle and a mass in it. Of course, the presence of anemia should suggest other differential diagnoses. However, the lack of tumor reporting in the sample sent to the laboratory necessitates further investigation. Recurrent hematoma at the site of surgery in this patient and the impossibility of determining blood type raised the suspicion of high proteins in the blood, which together with high ESR serum despite the relatively young age of the patient led us to the diagnosis of multiple myeloma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass
  • Scrotum
  • Multiple Myeloma
1. Einhorn LH. Testicular cancer as a model for a
curable neoplasm. The Richard and Hinda Rosenthal
Foundation Award Lecture. Cancer Res. 1981;
41:3275–80.
2. Horner MJ, Ries LAG, Krapcho M. SEER cancer
statistics review, 1975-2006. Bethesda: National
Cancer Institute; 2009.
3. Weijl NI, Rutten MF, Zwinderman AH.
Thromboembolic events during chemotherapy for
germ cell cancer: a cohort study and review of the
literature. J Clin Oncol. 2000; 18:2169–78.
4. Baird, DC, Meyers GJ, Hu JS. Testicular Cancer:
Diagnosis and treatment. Am Fam Physician.2018;
97(4), 261–68.
5. Paiva B, Van Dongen JJ, Orfao A. New criteria for
response assessment: Role of minimal residual disease
in multiple myeloma. Blood. 2015; 125:3059–68.
6. Nooka AK, Kastritis E, Dimopoulos MA, Lonial S.
Treatment options for relapsed and refractory multiple
myeloma. Blood. 2015; 125:3085–99.
7.Weinstock Ghobrial M Weinstock IM. Ghobrial
Extramedullary multiple myeloma Leuk. Lymphoma.
2013; 54 (6):1135-41.
8.Khan M, Rajarubendra N, Azer S. Plasmacytoma of
the testis in a patient with relapsed and refractory
multiple myeloma: Case report and review of the
literature. Urol Ann. 2017; 7:530-3
9. Jameson JL. Harrison's Principles of Internal
Medicine,20th edition: 793- 98.
10. Shaw J. Diagnosis and Treatment of Testicular
Cancer. Am Fam Physician. 2008; 77(4): 469-74.
11. De Rossi SS, Garfunkel A, Greenberg MS.
Hematologic diseases. In: Greenberg MS, Glick M,
editors. Burket's oral medicine diagnosis and
treatment. Spain: BC Decker. 2003: 451-2.
12. Zhao XJ, Sun J, Wang YD, Wang L. Maxillary pain
is the first indication of the presence of multiple
myeloma: a case report. Mol Clin Oncol. 2014; 2(1):
59-64.
13. Ramaiah K, Joshi V, Thayi S, Sathyanarayana P,
Patil P, Ahmed Z. Multiple myeloma presenting with
a maxillary lesion as the first sign. Imaging Sci Dent.
2015; 45(1): 550-60.
14. Gaddam SJ, Chesnut GT. Testicle Cancer. [Updated
2021 Oct 9]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island
(FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available
from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563159/