بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از 7 سال مراجعه کننده به کلینیک اطفال شهرستان جهرم: یک مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: آنتی بیوتیک ها نقش مهمی در افراد در هر سنی از نوزاد تا بزرگسال ایفا می کنند. تجویز آنتی بیوتیک برای بیشتر عفونت های باکتریایی ضروری است و عدم مصرف آن در پاره ای از موارد باعث تهدید زندگی بیمار می شود. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از 7 سال می باشد.
روش کار: این مطالعـه بـه روش توصـیفی مقطعـی در بـین مـادران دارای کودک کمتر از 7 سال شهرستان جهرم و در سال 1399 انجام گرفت. مادران شرکت کننده در طـرح بـه روش در دسترس و آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه شامل اطلاعات دموگرافیک، آیتم های مربوط به آگاهی، نگرش و عملکرد می باشد.  تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و با استفاده ازآزمون های آماری توصیفی انجام شد.
یافته ها: میانگین سنی مادران شرکت کننده درمطالعه، 6.36±33.86 بود. نتایج نشان داد که سطح آگاهی 53.9 درصد از مادران در سطح متوسط و 44.9 درصد در سطح بالا بوده است. همچنین نگرش اکثریت مادران (63.4%) در سطح بالا قرار داشت. همچنین عملکرد اکثریت مادران شرکت کننده در مطالعه در سطح بالا قرار داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به یافتـه هـای بدسـت آمـده در مطالعـه حاضـر، لـزوم بکارگیری برنامه های آموزشی نحوه استفاده از آنتـی بیوتیـک بـرای مادران در کودکان کمتر از 7 سال و کمک به کـاهش سـوء مصـرف انواع آنتی بیوتیک ها، برقـراری روابـط نزدیـک بـین پزشـک و مـادر کودک و فراهم نمودن اطلاعات لازم در مورد اثرات درمانی مصرف آنتی بیوتیک به میزان کم یا زیـاد و افـزایش سـطح آگـاهی مـادران توصیه می شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of mothers' knowledge, attitude and practice of antibiotic use in children under 7 years old referred to Jahrom children's clinic: A descriptive cross-sectional study in 2021

نویسندگان [English]

  • Vahid Mogharab 1
  • Shabnam Rajput 1
  • Nafiseh Esmaealpour 2
  • Navid Kalani 3
  • Ehsan Rahmanian 1

1 Department of Pediatrics, Jahrom University of Medical sciences, Jahrom, Iran

2 Department of Nursing, Jahrom University of Medical sciences, Jahrom, Iran

3 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Antibiotics play an important role in people of all ages from infants to adults. Antibiotics are necessary
for most bacterial infections, and not taking them in some cases can be life-threatening.; Therefore, the aim of this study was to investigate the knowledge, attitude and practice of mothers about the use of antibiotics in children under 7 years.
Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on mothers with children under 7 years of age in Jahrom in 2021. Participating mothers were selected in an accessible and easy way. After stating that the work was research and obtaining consent, they were asked to complete the questionnaire of knowledge, writing and performance. Data collection tools in this study include demographic information, items related to awareness, attitude and practice, which were completed by the participants in the project. Then the data were analyzed by SPSS V.21 statistical program.
Results: The mean age of the mothers participating in the study was 33.86 ± 6.36 years. The results showed that
the level of knowledge of 53.9% of mothers was moderate and 44.9% was high. Also, the attitude of the majority of mothers (63.4%) was at a high level. In terms of performance, the majority of mothers participating in the study were at a high level.
Conclusion: According to the findings of the present study, the need to use educational programs on the use of antibiotics for mothers in children under 7 years of age and to help reduce the abuse of antibiotics and medical emergencies. It is recommended to provide the child with the necessary information about the therapeutic effects of antibiotic use to a greater or lesser extent and to increase the level of maternal awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Attitude
  • Practice
  • Antibiotic use
  • Children
References:
1.Alkhaldi SM, Al-Mahmoud MF, Kanaan H. Mothers’ Knowledge, Attitudes and practices of antibiotic usefor children in Jordan. Jordan Medical Journal. 2015;49:215– 26.2.Benko R, Bacskai T, Hajdu E, Matuz M, Soos G.Analysis of antibiotic consumption of five different
clinical departments, especially considering the features of hematology departments. Acta PharmHung 2002; 72(4):245-51.3.Le Doare K, Barker CI, Irwin A, Sharland M.Improving antibiotic prescribing for children in theresource-poor setting. Br J Clin Pharmacol 2015;79(3):446-55.4.Alumran A, Hurst C, Hou XY. Antibiotics Overuse in Children with Upper Respiratory Tract Infections inSaudi Arabia: Risk factors and potential interventions.Clinical Medicine and Diagnostics. 2011;1(1):8-16.5.Akhavirad S, Kazemi H. The survey of knowledge,attitude and practice of mothers taking antibioticschildren younger than 7 years. Alborz Univ Med J2016; 5(2):111-22 (Persian).6.Nazer M, Darvishi M. Prescribe and use of antibiotics and its role in micribial resistance and its effects on resisrance economy. Yafteh 2017; 19(3):49-62
7.Bennadi D. Self-medication: A current challenge. JBasic Clin Physiol Pharmacol. 2013;5(1):19-23.8.Ventola CL. The antibiotic resistance crisis: part 1:causes and threats. P T. 2015; 40(4):277-283.9.Panagakou SG, Spyridis N, Papaevangelou V,Theodoridou KM, Goutziana GP, Theodoridou MN,et al. Antibiotic use for upper respiratory tract infections in children: A cross-sectional survey of knowledge, attitudes, and practices (KAP) of parents in Greece. BMC Pediatr. 2011; 11:60.10. Aboul AMF, El-Damaty SE, Abdel FYM. Mother’s knowledge about antibiotic and role of self-prescription. J Egypt Public Health Assoc. 1998;73(1-2):57-69.11. Bert F, Gualano MR, Gili R, Scaioli G, Lovato E,Angelillo IF, et al. Knowledge and attitudes towardsthe use of antibiotics in the paediatric age group: Amulticenter survey in Italy. Eur J Public Health.2017;27(3):506–512.12. Llor C, Bjerrum L. Antimicrobial resistance: Riskassociated with antibiotic overuse and initiatives toreduce the problem. Ther Adv Drug Saf.2014;5(6):229–241.13. Nyquist AC, Gonzales R, Steiner JF, Sande MA.Antibiotic prescribing for children with colds, upperrespiratory tract infections, and bronchitis. JAMA1998; 279(11):875-7.14. Kozyrskyj AL, Ernst P, Becker AB. Increased riskof childhood asthma from antibiotic use in early life.Chest 2007; 131(6):1753-9.15. Love BL, Mann JR, Hardin JW, Lu ZK, Cox C,Amrol DJ. Antibiotic prescription and food allergy inyoung children. Allergy Asthma ClinImmunol 2016;12(1):41.16. Taylor JA, Kwan-Gett TS, McMahon EM.Effectiveness of an educational intervention inmodifying parental attitudes about antibiotic usage inchildren. Pediatrics 2003; 111(5):e548-54.17. Saldanha NE, Wahab Y, Feinstein R, Fisher M.Vitamin D deficiency and adolescents: a pilot study. JAdolesc Health 2017; 60(2):S44.18. Agarwal S, Yewale VN, Dharmapalan D.Antibiotics use and misuse in children: a knowledge,attitude and practice survey of parents in India. J ClinDiagn Res 2015; 9(11):SC21.19. Nojoumi M, Kafashi A, Rangiani F. Pediatricians,antibiotic and parents request Kafashi, MD, 2001.Razi J Med Sci 2003; 10(33):133-4020. Bauchner H, Osganian S, Smith K, Triant R.Improving parent knowledge about antibiotics: avideo intervention. Pediatrics 2001; 108(4):845-50.21. Elbur A, Albarraq A, Abdallah M. Saudi parents'knowledge, attitudes and practices on antibiotic usefor upper respiratory tract infections in children: apopulation–based survey; Taif, Kingdom of SaudiArabia. J Med Res 2016; 2(4):99-103.22. Sadati SZ, Haratipour H, Farjamfar M. ParentalKnowledge, Attitudes, and Practices on AntibioticUse in Children under 12 Years of Age Who Referredto Khatam-al-Anbia Hospital in Shahrood, Iran during2017. Journal of Health Research in Community.Spring 2019;5(1): 1-14.23. Teck KC, Ghazi HF, Bin Ahmad MI, Binti AbdulSamad N, Ee Yu KL, Binti Ismail NF, et al.Knowledge, attitude, and practice of parents regardingantibiotic usage in treating children’s upperrespiratory tract infection at primary health clinic inKuala Lumpur, Malaysia: pilot study. Health Serv ResManager Epidemiol 2016; 3:2333392816643720.24. Alumran1 A, Hou X-Yu, Hurst C. Assessing theoveruse of antibiotics in children in Saudi Arabia:validation of the parental perception on antibioticsscale (PAPA scale). Health and Quality of LifeOutcomes 2013; 11:39.25. Kogan M, Pappas G, Yu S, Kotelchuck M. Over-thecounter medication Use among US preschool-agechildren. JAMA 1994; 272:1025–1030.26. Kunin CM, Lipton HL, Tupasi T, Sacks T. Social,behavioral and practical factors affecting antibioticuse worldwide: report of Task Force 4. Rev Infect1987; 9:S270-85.27. Yazdani R. Evaluation of mothers' knowledge ofvarious aspects of colds and sore throat abscesses inYazd. Medical Doctor Thesis. 1996-1997