تمرینات هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا التهاب را در مردان دیابتی کاهش می دهد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار،گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از تمرینات ورزشی و مکمل‌های گیاهی برای درمان بیماری‌ها و اختلالات متابولیک در بین مردم رواج یافته است. از آنجا که مکمل گیاهی جلبک سبز- آبی یا اسپیرولینا یکی از غنی‌ترین منابع آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی است؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص‌های التهابی فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-α)، اینترلوکین 6  (IL-6) و پروتئین واکنشی سی (CRP) در بیماران دیابتی بود.
روش کار: 32 مرد کم‌تحرک مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سنی 40 سال به‌طور تصادفی به چهار گروه: کنترل، تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل تقسیم شدند. برنامه گروه تمرین شامل 45 دقیقه تمرین هوازی، سه جلسه در هفته با حداکثر ضربان قلب 65- 60 درصد بود. گروه مکمل و تمرین همراه با مکمل، روزانه 2 عدد قرص 500 میلی‌گرمی اسپیرولینا (spirulina) مصرف می‌کردند. خون‌گیری قبل و بعد از هشت هفته به دنبال 12-10 ساعت ناشتایی شبانه برای سنجش فاکتورهای التهابی انجام شد.
یافته‌ها:  IL-6 ،TNF-α و CRP  پس از هشت هفته در گروه‌های تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل کاهش معنا‌داری از خود نشان داد (p≤0.05)، درصورتی‌ که در گروه کنترل این تغییرات معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد بین تأثیر مداخلات مختلف، اختلاف معنا‌داری در میزان  IL-6 ، TNF-α و CRP  بین گروه‌ها با گروه کنترل وجود دارد (p≤0.05).
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا می‌تواند باعث بهبود مقادیر خونی شاخص‌های التهابی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو شده و از التهاب ناشی از ورزش و احتمالاً مقاومت به انسولین جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aerobic exercises and Supplement Spirulina reduce inflammation in diabetic men

نویسندگان [English]

  • Babak Hooshmand moghadam 1
  • Mohamad Reza Kordi 2
  • Seyyed Reza Attarzade Hosseini 3
  • Taymaz Davaloo 4

1 PhD student, Department of Physiology and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor of Physiology and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor of Physiology and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 MSc, Department of Physiology and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The use of exercise and herbal supplements for the treatment of metabolic diseases and disorders among
the population has increased. Spirulina (Herbal Supplement green algae – blue) is one of the richest sources of Anti-inflammatory and antioxidants. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of 8-week exercise with Spirulina consumption on Inflammatory markers tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) in men with type 2 diabetes.
Materials & Methods: 32 sedentary men with type 2 diabetes participated in this study with average age of 40 years and with no history of regular exercise that were randomly divided into 4 groups: control (C), exercise (E), supplementation (S) and exercise + supplementation (E+S). Training programs were 45 minutes of aerobic exercise, 3 times in week with 60-65% of maximal heart rate. S and E+S groups consumed Daily 2 tablets of 500 mg Spirulina. Blood samples were taken in two phases (before and after 8 weeks) following 10 to 12 hours of being fasted.
Results: TNF-α, IL-6 and CRP levels Decreased significantly in E, S, E+S groups after 8 weeks (P ≤ 0/05).If these changes were not significant in the control group. Also The results showed there was a significant differences between the effects of different interventions in the TNF-α, IL-6 and CRP between groups with the control group (P ≤ 0/05).
Conclusions: The results showed that regular aerobic exercise with Spirulina consumption can improve Serum levels
of inflammatory markers in men with type 2 diabetes and prevent exercise-induced Inflammation stress and also diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • Spirulina
  • Type 2 Diabetes
  • TNF-α
  • IL-6
  • CRP
.