شیوع اختلالات پروفایل چربی خون و عوامل مرتبط در نوجوانان سالم شهرستان کوار، استان فارس

نویسندگان

وزارت بهداشت

چکیده

مقدمه: اختلالات پروفایل چربی در نوجوانان به عنوان زمینه ساز بیماری های آترواسکلروتیک و قلبی در آینده بسیار پر اهمیت است. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات پروفایل چربی خون و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان شهرستان کوار انجام شد.
روش کار: این مطالعه به شیوه مقطعی -تحلیلی رو ی500 نوجوان سالم به روش تصادفی سیستماتیک از مدارس شهرستان کوار در سال 1392 انجام شد. شاخص های بدنی و سطح پروفایل چربی آن ها با روش های استاندارد اندازه گیری شد و با نرم افزار SPSS آنالیز گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد 35% از نوجوانان کوار دچار یکی از اختلالات چربی خون هستند به این صورت که اختلال HDL پایین در 7/34% ، کلسترول تام بالا در 7% ، تری گلیسرید بالا در 6/13% و non HDL chol بالا در 6/10 % از کل نوجوانان دیده شد. از این میان شیوع کلسترول بالا و non HDL بالا در دخترها بیشتر از پسرها بود. بر اساس نتایج رگرسیون مهمترین شاخص های وابسته  وزن ، قد و دور کمر بودند.
نتیجه گیری: اختلالات پروفایل چربی در 35% نوجوانان شهرستان کوار وجود دارد و اختلالات کلسترول در دخترها شایع تر بود. که این امر مستلزم غربالگری  چربی خون در سنین پایین، تشخیص به موقع و رفع عوامل خطر زمینه ای مانند چاقی و عدم فعالیت فیزیکی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

prevalence of dyslipidemia in healthy children of kavar, fars province

نویسندگان [English]

  • forough saki
  • gholamhossein omrani

چکیده [English]

Background: lipid profile disorders are important in children because they plays an important role in future cardiovascular atherosclerotic disorders. Lack of sufficient data in this regard in Fars province was the reason of performing this study.
Methods: 500 healthy children were gathered from Kavar schools with systematic randomized method sampling. Body measurements and lipid profile were checked with standard methods. Data were analyzed by SPSS software.
Results: We find that 35% of children have at least one abnormal lipid profile tests. 34.7% had low HDL, 7% had high total cholesterol, 13.6% had high triglyceride and 10.6% had high non HDL cholesterol. Among these abnormalities, high total and high non HDL cholesterol were more prevalent in girls. The most associated factors were body weight, height and waist circumference.
Conclusion: 35% of children have at least one abnormal lipid profile tests and cholesterol disorders were more prevalent in girls. We suggest early screening, early diagnosis and treatment of these abnormalities in children which need prevention of risk factors such as obesity and inactivity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lipid profile disorders
  • Children
  • Cholesterol
1- Kit BK, Kuklina E, Carroll MD, Ostchega Y, Freedman DS, Ogden CL.Prevalence of and trends in dyslipidemia and blood pressure among US children and adolescents, 1999-2012. JAMA Pediatr. 2015 Mar;169(3):272-9. 2- Bamba V.Update on screening, etiology, and treatment of dyslipidemia in children.J Clin Endocrinol Metab. 2014 Sep;99(9):3093-102. 3- Fesharakinia A, Zarban A, Sharifzadeh GR. Lipid profiles and prevalence of dyslipidemia in schoolchildren in south Khorasan Province, eastern Iran.Arch Iran Med. 2008 Nov;11(6):598-601. 4- Taheri F, Chahkandi T, Kazemi T, Bijari B, Zardast M, Namakin K.Lipid Profiles and Prevalence of Dyslipidemia in Eastern Iranian Adolescents, Birjand, 2012.Iran J Med Sci. 2015 Jul;40(4):341-8. 5- Taheri F, Kazemi T, Bijari B, Namakin K, Zardast M, Chahkandi T.Prevalence of Dyslipidemia among Elementary School Children in Birjand, East of Iran, 2012. J Tehran Heart Cent. 2016 Jan 13;11(1):15-20. 6- Elmaoğulları S, Tepe D, Uçaktürk SA, Karaca Kara F, Demirel F.Prevalence of Dyslipidemia and Associated Factors in Obese Children and Adolescents.J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Sep;7(3):228-34. 7- Ghergerehchi R.Dyslipidemia in Iranian overweight and obese children.Ther Clin Risk Manag. 2009;5:739-43. 8- Bijari B, Taheri F, Chahkandi T, Kazemi T, Namakin K, Zardast M.The relationship between serum lipids and obesity among elementary school in Birjand: a case control study.J Res Health Sci. 2015 Spring;15(2):83-7. 9- Kelishadi R, Haghdoost AA, Moosazadeh M, Keikha M, Aliramezany M.A systematic review and meta-analysis on screening lipid disorders in the pediatric age group.J Res Med Sci. 2015 Dec;20(12):1191-9. 10- Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents; National Heart, Lung; Blood Institute. Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report. Pediatrics. 2011;128:S213–56. 11- Hosseini SM, Amir Khani MA, Rafiee Shahr babaki M, Ardalan Gh, Akbari S, Poor Safa P, et al. Using LMS Method in Smoothing Reference Centile Curves for Lipid Profile of Iranian Children and Adolescents: A CASPIAN Study. Qom University of Medical Sciences Journal. 2011;5:51–8. 12- Kelishadi R, Pour MH, Zadegan NS, Kahbazi M, Sadry G, Amani A, et al. Dietary fat intake and lipid profiles of Iranian adolescents: Isfahan Healthy Heart Program--Heart Health Promotion from Childhood. Prev Med. 2004;39:760–6. 13- Hosseini-Esfahani F, Mousavi Nasl Khameneh A, Mirmiran P, Ghanbarian A, Azizi F. Trends in risk factors for cardiovascular disease among Iranian adolescents: the Tehran Lipid and Glucose Study, 1999-2008. J Epidemiol. 2011;21:319–28. 14- Yang S, Hwang JS, Park HK, Lee HS, Kim HS, Kim EY, et al. Serum lipid concentrations, prevalence of dyslipidemia, and percentage eligible for pharmacological treatment of Korean children and adolescents; data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey IV (2007-2009) PLoS One. 2012;7:e49253. 15- Kim SH, Ahn BC, Joung H, Park MJ. Lipid profiles and prevalence of dyslipidemia in Korean adolescents. Endocrinol Metab. 2012; 27:208–16.