بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس (Kelussia odaratissma Mozaff) و آویشن دنایی (Thymus daenesis Celak) بر روی رده سلول‌های سرطانی MCF-7

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

مقدمه: سرطان پستان دومین سرطان شایع در زنان بعد از سرطان ریه می­باشد. با توجه به اینکه ترکیبات گیاهی قرن­ هاست که برای درمان سرطان استفاده می­ شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس و آویشن دنایی بر روی رده سلول­ های سرطانی MCF-7 بود.

روش کار: سلول­ های سرطانی MCF-7 و سلول­ های طبیعی فیبروبلاست در محیط کشت DMEM حاوی سرم جنین گاو و آنتی­ بیوتیک کشت گردیدند. این سلول­ ها در مجاورت دوزهای مختلف ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس و آویشن دنایی (156/0، 312/0، 625/0، 25/1، 5/2 میلی­ گرم بر میلی­ لیتر) قرار گرفتند و به مدت 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شدند. پس از پایان انکوباسیون، از روش تغییر یافته آزمون رنگ سنجی MTT جهت تعیین سمیت سلولی عصاره­ استفاده شد.

یافته­ ها: نتایج حاصل از تست MTT نشان داد که ترکیب عصاره­ هیدروالکلی کلوس و آویشن دنایی اثر ضد سرطانی وابسته به دوز و زمان بر سلول­ های سرطانی MCF-7 دارد، به طوری که با افزایش غلظت عصاره و انکوباسیون 72 ساعت بیشترین درصد مرگ سلولی مشاهده شد ( 05/0 >  P < /span>). عصاره­ سمیت سلولی قابل توجهی را بر روی سلول­ های طبیعی فیبروبلاست نشان نداد.

بحث و نتیجه­ گیری: ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس و آویشن دنایی اثر سمیت سلولی بر روی سلول­ های سرطانی MCF-7 داشته در حالی­ که این عصاره اثر سمیت سلولی بر روی سلول­ های طبیعی فیبروبلاست ندارد. لذا به نظر می­ رسد با تحقیقات بیشتر در آینده،
می­ توان از ترکیبات آن در درمان سرطان بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation Cytotoxic Effect of Hydroalcholic Extract from Combination of Kelussia odaratissma Mozaff and Thymus daenesis Celak on MCF-7 Cancer Cells Line

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadeghisamani
  • Hosein Sazgar
  • Abdollah Ghasemi pirbalouti

چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the second common cancer after lung cancer in women. Herbal preparations are used to treat centuries. The aim of this study was cytotoxic effect hydroalcholic extract from Combinatiin of Kelussia odaratissma Mozaff and Thymus daenesis Celak on MCF-7 cancer cells line.

Mateerial and method: MCF-7 cancer cells and Fibroblast normal cells were cultured in DMEM medium contaninig with Fetal Bovine Serum (FBS) and Antibiotic.The cells exposed to different doses of hydroalcholic extract from Combination of Kelussia odaratissma Mozaff and Thymus daenesis Celak (0/156, 0/312, 0/625, 1/25, 2/5 mg/ml) and were incubated for 24, 48 and 72 hours. After the incubation period, modifid colorimetric MTT method was used to determine the cellular toxicity of the extract.

Results: The results of the MTT test showed that Hydroalcholic extract from Combinatiin of Kelussia odaratissma Mozaff and Thymus daenesis Celak has dose-dependedent and time-dependent anti cancer effect on MCF-7 cancer cells. The highest percentage of cell death was observed after 72 h incubation and increase in extract concentration(p< 0/05). extract did not show significant cytotoxicity on Fibroblast  normal cells.

Discussion and Conclusion: Hydroalcholic extract from Combinatiin of Kelussia odaratissma Mozaff and Thymus daenesis Celak has cytotoxic effect on MCF-7 cancer cells, However this extract does not have any cytotoxic effect on Fibroblast  normal cells. It seems to come with further research, and utilizes its are compound in cancer treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kelussia odaratissma Mozaff
  • Thymus daenesis Celak
  • MCF-7
  • MTT assay