تأثیر کینزیوتیپینگ و تمرینات حس عمقی در درمان توانبخشی والیبالیست های مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مقدمه: ناپایداری مزمن مچ پا ناشی از اسپرین­های مکرر می تواند عملکرد والیبالیست­ها را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، روش های محافظه کارانه از جایگاه ویژه ای در درمان این عارضه برخوردار می باشند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر روش ترکیبی تمرینات تقویتی/حس عمقی و کینزیوتیپینگ بر والیبالیست­های مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا بود.

روش کار: تعداد 38 والیبالیست (میانگین±انحراف معیار سن: 7/2±0/23 سال؛ سابقه فعالیت ورزشی: 2/2±6/5 سال) مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا در سه گروه تحت درمان با تمرینات تقویتی/حس عمقی (13 نفر)، کینزیوتیپینگ و تمرینات تقویتی/حس عمقی (13 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. تمرینات تقویتی با استفاده از باندکشی و تمرینات حس عمقی به صورت تمرینات زنجیره حرکتی بسته در طول 8 هفته انجام شد. تکنیک کینزیوتیپینگ برای عضلات پرونئال و رباط تیبیوفیبولا اعمال گردید. آزمودنی­ها بوسیله مقیاس توانایی پا و مچ­پا، آزمون Hopping یک پا و آزمون بلند کردن پاشنه پیش و پس از اعمال مداخلات مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته­ ها: تمرینات تقویتی/حس عمقی به تنهایی و روش ترکیبی می توانند به طور معنی داری باعث افزایش توانایی پا و مچ پا  و بهبود اجرای والیبالیست های مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا شوند (001/0 P<). اگرچه استفاده از روش ترکیبی نسبت به استفاده از تمرین درمانی به تنهایی می­تواند نتایج بهتری در این زمینه به همراه داشته باشد.

نتیجه­ گیری: جهت بهبود توانایی و اجرای والیبالیست های مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا و رسیدن به نتایج مطلوب، می­توان از روش ترکیبی تمرینات تقویتی/حس عمقی و کینزیوتیپینگ بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects Kinesiotaping® and Proprioceptive Exercises in Rehabilitation Management of Volleyball Players with Chronic Ankle Instability

نویسندگان [English]

  • Vahid Mazloum
  • Mansour Sahebozamani

چکیده [English]

Introduction:

Chronic ankle instability (CAI) resulting from repetitive sprains can influence the performance in volleyball players. So, conservative strategies are important to manage such condition. The aim was to investigate the effects of strengthening/proprioceptive exercises (SPE) and Kinesiotaping® (KT) on volleyball players with CAI.

Materials and Methods:

Thirty-eight volleyball players (Mean±SD, Age: 23.0±2.7 years; Playing years: 5.6±2.2 years) were divided into three groups including SPE (N=13), KT (N=13), and control (N=12). The Thera-Band was used for strengthening exercises and proprioceptive exercises were followed in closed kinetic chain exercises during 8 weeks. The KT method was administrated for peroneus muscles and also tibiofibular ligament. The participants were evaluated by Foot and Ankle Ability Measure, Single-leg Hopping test, and Heel raise test at baseline and after completing the interventions. 

Results:

Both the SPE and KT can significantly increase foot and ankle ability and improve performance in volleyball players with CAI (P<0.001). However, a combination method of treatment is more effective compared to using exercise therapy alone.

Conclusion:

 A combination method involving the SPE and KT can be beneficial to improve ability and performance and achieving favorable results in volleyball players with CAI. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic ankle instability
  • Kinesiotaping
  • Exercise therapy
  • Performance
  • Volleyball