مقایسه عملکرد و التهاب ریوی دوندگان نیمه استقامت حرفه ای و غیر ورزشکاران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد نیشابور

2 دانشگاه آزاد مشهد

3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط نزدیک و معنا داری بین عملکرد ریوی با سلامتی و نرخ کلی مرگ و میر وجود دارد .با توجه به تحقیقات محدود در زمینه عملکرد ریوی و آسم ورزشی در ورزشکاران نیمه استقامتی در ایران ، هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه عملکرد و التهاب ریوی دوندگان نیمه استقامت حرفه ای و غیر ورزشکاران بوده است.

روش کار:  این تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بر روی 15 دونده نیمه ­استقامت حرفه­ای زن و 15 غیرورزشکار هم به صورت تصادفی و همگن با گروه دونده انجام شد. در زمان­های قبل، بلافاصله و 10 دقیقه بعد از انجام تست کوپر حجمهای ریوی گرفته شد. نیم ساعت بعد نمونه خلط سینه جهت بررسی سلولهای التهابی لکوسیت گرفته شد . روش آماری اندازه گیری مکرر برای بررسی حجمها و آزمون t مستقل برای بررسی سلولهای التهابی انجام گردید.(05/0≥p < /span>)  

یافته ها:. میزان ظرفیت حیاتی پر فشار درون گروهی معنی دار بوده(003/0>p < /span>)، (000/0>p < /span>)، ولی تغییرات بین گروهی این حجم معنا دار نبوده است. در حجمهای حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول و جریان اوج بازدمی، اختلاف درون گروهی و بین گروهی معنادار نبود. بر اساس افت بیش از 15 درصد در فاکتور حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول  ، شیوع برونکواسپاسم ناشی از ورزش در گروه تجربی% 66/6 و در گروه کنترل  %33/ 13 برآورد گردید. مقایسه میزان سلولهای التهابی لنفوسیت ،نوتروفیل و مونوسیت قبل از فعالیت و بعد از فعالیت در هر دو گروه اختلاف معنی دار را نشان نداد.بحث و نتیجه گیری: میانگین نسبت  حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول به ظرفیت حیاتی پر فشار  هر دو گروه تجربی و کنترل به ترتیب %89  و %85 درصد گزارش شد که حاکی از عملکرد نسبتا مطلوب تهویه ای دوندگان نیمه استقامتی بود و میزان برونکواسپاسم ناشی از ورزش نسبتا پایین بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparision of pulmonary function and pulmonary inflammation in professional mid-endurance female runners and Non-athletes

نویسندگان [English]

  • Leili Zeiaadini Dashtkhaki 1
  • seyed Mahmood Hejazi 2
  • Mohammad Hosseinzadeh 1
  • Mohsen Naser 3
  • Exir Vizvari 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Goals: There is a close and significant relationship between pulmonary functioning, and general health and death rate. With regard to the very limited number of research conducted in Iran on the pulmonary functioning of mid-endurance  Iranian woman athletes, this study aims at investigating the effects of physical activity on pulmonary function of professional mid-endurance female runners .

Methodology: This semi-experimental study applied pre-test and post-test purposefully and voluntarily on 15 mid-endurance  Female  runners and 15 non-athletes. Pulmonary volumes were measured during, right after, and 10 minutes after Couper’s test. Half an hour later, a sample of the sputum was taken to check bronchia factors (p≥0.05).

Findings: A significant intragroup FVC level was found (p<0.003), (p<0.000), but not a significant intergroup difference. Based on the 15% and more decrease in FEV1 following physical activity, bronchospasm frequency due to exercise was 6.66% in the athletes’ group and 13.33 % in non-athletes. No significant difference was found after a comparison of inflammatory leukocytes was run.

Conclusion: The greatest difference was concerned with the FVC volume, being significant within each group. The average proportion of FEV1 to FVC in athletes and non-athletes, however, were reported 89% and 85%, respectively, which is suggestive of a better respiratory functioning in mid- endurance  woman athletes as compared to that in non-athlete women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mid-endurance runners
  • Pulmonary function test
  • Exercise induced bronchospasm
  • Female
  • Pulmonary inflammation
2 -Pelkonen M,Notkola I.L,Lakka T,Tukiainen H.O,Kivinen P,Nissinen A .Delaying decline in pulmonary function with physical activity:A25- year follow-up, Am.j.Respir.Crit.Care.Med 2003;168:494-9 3-Ilkka J Helenius, Heikki O Tikkanen, Tari Haahtela.. Association between type of training and risk of asthma in elite athletes. J Thorax 1997; 52:157–160 4- Krafczyk MA, Asplund CA. Exercise- induced broncho – constriction : diagnosis and management . American Family physician 2011; 84(4): 427-344. 5- Bonsignore MR, Morici G, Vignola AM, Riccobono L, Bonanno A, Profita M, Abate P, Scichilone N, Amato G, Bellia V, Bonsignore G. Increased airway inflammatory cells in endurance athletes: what do they mean? Clin Exp Allergy 2003; 33(1): 14-21. 6- Parson,JP, kaeding c, Phillips G. prevalence of exercise – induced bron chospasm in a cohort of varsity college athletes. American college of sports medicine 2007; 39 (9) : 1487-1492. 7- Holzer K, Brukner P. screening of athletes for exercise –induced broncoconstriction .Clin J sport Med 2004; 14:134-138. 8-Ahad A, sandila MP, siddiqui NA. Prevalence of exercise–induced broncho spasm in national hockey players of Pakistan .Med sci. sports. Exere 2004; 54 (2) : 96-9 9- Perdersen L, Elers J , Backer V. Asthma in elite athletes : Pathogenesis , differential diagnoses , and treatment . Department of medicine, Roskilde Hospital 2011; 39(3): 163-71 10- Kenneth W. Rundell and David M. Jenkinson. Exercise-Induced Bronchospasm in the Elite Athlete. Sports Med 2002; 32(9): 583-600. 11- Anderson SD, Kippelen P. Airway injury as a mechanism for Exercise- Induced Bronchoconstriction in elite athletes. J Allergy Clin Immunol 2008;122(2): 225-35. 12- Rnata N T,Luzimar R T, Luiz A R C , Milton A M. Exercise-induced bronchocosentriction in elite long –distance runners in Brazil. J Bras pneumol 2012; 38(3) : 292-298. 13- E. Sami L, Bahna.. sports and asthma .J Asthma 2000; 14: 269-276 16- Lumme A, T Haahtela, J O unap, P Rytila , Y Obase, M Helenius, V Remes, I Helenius. Airway inflammation, bronchial hyperresponsiveness and asthma in elite ice hockey players. Eur Respir 2003; 22: 113–117 17- Kukafka D S, David Ciccolella. Exercise –induced broncospasm in high school athletesvia a free running test. Incidence and epidemiology. American college of chest physicans 1998; 114: 1613-1622. 18- pohjan tahti H , Laitinen J , oarkkari J. Exercise – induced broncho spasm among healthy elite cross country skiers and non athle tic students .J Asthma 2005 ;15(5) : 324 –328 . 19- Mehmet Ünal, Deniz .Namaraslı, Abidin Kayserilioğlu. The Prevalance of Exercise Induced Bronchocosentration in elite Athletes. Journal of Sports Science and Medicine 2004; 3: 57-59 20- Koh YI, ChoiI S. Seasonal difference in occurrence of exercise- induced bronchospasm in asthmatics: dependence humidity respiration. J Asthma 2002; 69: 38-45. 21- Randolph C. An update on Exercise-Induced Bronchoconstriction with and without asthma. Curr Allergy AsthmaRep2009; 9: 433-438.