عفونت با ویروس سایتومگال در بیماران کاندید پیوند کلیه در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان

نویسنده

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه :بیماران تحت پیوند کلیه به علت دریافت انواع داروهای تضعیف کننده ایمنی مستعد انواع عفونتهای فرصت طلب از جمله ویروس سایتو مگال هستند. فعالیت مجدد ویروس در این بیماران، که در افراد سرمی مثبت از نظر IgG ضد ویروس سایتومگال رخ می دهد سبب بروز بیماری شدید همراه مرگ و میر و رد پیوندمی شود .

هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرمی IgG و IgM ضد ویروس سایتومگال قبل از انجام پیوند و تحت نظر قرار دادن طولانی مدت بیماران در جهت تعیین میزان بروز بیماری فعال ویروس سایتومگال است.

 مواد و روش مطالعه:در این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی طراحی شده است کلیه 70 بیمار کاندید پیوند کلیه در بیمارستان الزهرای اصفهان. طی سالهای1384-1381 مورد بررسی قرار گرفتند و پس از خونگیری و تکمیل پرسشنامه روی سرم بیماران تست الیزا جهت بررسی آنتی بادی IgG  و IgM  ضد ویروس سایتومگال انجام گردید و شیوع سرمی این آنتی بادیها محاسبه گردید و شیوع آن بر حسب جنس و سن مشخص شد و سپس   بیماران به مدت  شش ماه  جهت بررسی بروز عفونت فعال ویروس سایتومگال بعد از پیوند تحت نظر قرار گرفتند .

یافته ها :از مجموع 70 بیمار مورد مطالعه 64 نفر (4/91%) آنتی بادی  IgG ضد ویروس سایتومگال مثبت داشتند که 38 نفر مرد (4/59%) و 26 نفر زن (6/40%)بودند .دو نفر هم دارای آنتی بادی  IgMبر ضد ویروس سایتومگال بودند که هر 2 نفر زن بودند (100%) . بین شیوع سرمی آنتی بادی IgG بر ضد ویروس سایتومگال با سن ارتباط معنی دار موجود بود (05/0>P < /span>) ولی با جنس ارتباطی  به دست نیامد. بین شیوع سرمی آنتی بادی IgM بر ضد ویروس سایتومگال با سن و جنس ارتباط معنی داری موجود نبود .در پیگیری 6 ماهه بیماران بعد از پیوند  تعداد 2 نفر (8/2%)  دچار بیماری فعال با ویروس سایتومگال شدند که یک نفر پیوند را رد کرد .

بحث ونتیجه گیری  :با توجه به شیوع سرمی آنتی بادی IgG بر ضد ویروس سایتومگال در جمعیت مورد مطالعه و با توجه به ریسک عفونت مجدد در این بیماران که سبب عوارض شدید و حتی رد پیوند در این بیماران است توصیه می شود  بررسی سرولوژی ویروس سایتومگال قبل از پیوند و همچنین بررسی آنتی ژنمی65) ) PP < /span> و PCR به عنوان تست غربالگری هفتگی در این بیماران جهت جلوگیری از عفونت شدید و کشنده انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cytomegalovirus Infection in Renal Recipients in Al_Zahra Hospital of Isfahan

نویسنده [English]

  • Farzin Khorvash

چکیده [English]

Introduction: Renal transplant patients who receive immunosuppressive drugs are prone to opportunistic infections such as CMV. CMV activity occurs in patients who have IgG anti CMV , causing severe morbidity, with high mortality and transplant rejection.

This study was conducted to detect the prevalence of anti CMV (IgM, IgG) before transplantation and long term follow up of active CMV disease incidence.

Methods: In this descriptive analytic study, all of the 70 patients who were candidates for renal transplantation during 1381-1384 were studied in Al_Zahra Hospital of Isfahan .After blood sampling and filling  were out the questioners, Elisa test for anti CMV (IgM, IgG) was performed and the prevalence of these antibodies were calculated. Also, the  prevalence of these antibodies was calculated according to age and a gender and long term follow up was done for the incidence of acute CMV infection following transplantation.

Results: 64 out of 70 patients  (91/4%) had IgG-anti CMV. There was 38 male (59/4%) and 26 female (40/6%). Two of them who were female has had IgM anti CMV. person had IgM-anti CMV that both of them were female (100%).There was relationship between anti CMV IgG prevalence and age (p<0/05) and no relationship between anti CMV IgG and gender.

There was no relationship between anti CMV IgM and age/gender. Two cases (2/8%) of active CMV disease occurred during six months after transplantation , one of whom rejected the transplant.

Discussion: According to the prevalence of anti CMV IgG among  the studied patients, there was a high risk of re infection which causing sever complication and transplant rejection .Therefore to prevent sever  infection and resulting infection, it is recommended that CMV serology be performed before transplantation Also ,weekly PCR as a screening test and detecting anti genenia pp are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytomegalovirus
  • Renal transplant
  • Seroepidemiology