بررسی میزان دانش دندانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد در سال 1386

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: آموزش در زمینه پیشگیری از بیماری های دهان و دندان یکی از گام های موثر و اساسی در بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان است. در این راستا افزایش میزان دانش و آگاهی دانش آموزان به اهداف سلامت دهان و دندان که در نهایت منجر به ارتقاء سلامت جامعه خواهد شد، مفید می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آگاهی و دانش دندانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد بوده است.

روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بر روی تعداد 782 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه  شهرستان مشهد به صورت طبقه ای-خوشه ای انجام گرفت. داده ها با آزمون های مجذور کای، کروسکال والیس و من ویتنی تحلیل شدند.

یافته ها: در رابطه با سلامت دهان و دندان، 6/13 درصد دانش آموزان از میزان دانش دندانی خوب برخوردار بودند. بین دانش دندانی و متغیرهای مستقلی چون وضعیت مدرسه، منطقه محل تحصیل، پایه تحصیلی دانش آموزان و میزان تحصیلات والدین ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که هنوز آگاهی دانش آموزان شهر مشهد در رابطه با بهداشت دهان و دندان ضعیف بوده و لذا باید در زمینه آموزش به صورت دراز مدت به دانش آموزان در مدارس در رابطه با سلامت دهان و دندان برنامه ریزی شود.

مقدمه: آموزش در زمینه پیشگیری از بیماری های دهان و دندان یکی از گام های موثر و اساسی در بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان است. در این راستا افزایش میزان دانش و آگاهی دانش آموزان به اهداف سلامت دهان و دندان که در نهایت منجر به ارتقاء سلامت جامعه خواهد شد، مفید می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آگاهی و دانش دندانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد بوده است.

روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بر روی تعداد 782 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه  شهرستان مشهد به صورت طبقه ای-خوشه ای انجام گرفت. داده ها با آزمون های مجذور کای، کروسکال والیس و من ویتنی تحلیل شدند.

یافته ها: در رابطه با سلامت دهان و دندان، 6/13 درصد دانش آموزان از میزان دانش دندانی خوب برخوردار بودند. بین دانش دندانی و متغیرهای مستقلی چون وضعیت مدرسه، منطقه محل تحصیل، پایه تحصیلی دانش آموزان و میزان تحصیلات والدین ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که هنوز آگاهی دانش آموزان شهر مشهد در رابطه با بهداشت دهان و دندان ضعیف بوده و لذا باید در زمینه آموزش به صورت دراز مدت به دانش آموزان در مدارس در رابطه با سلامت دهان و دندان برنامه ریزی شود.

کلیدواژه‌ها