رابطه شاخص توده بدنی با عوارض چاقی در شهر گرگان در سال 1387

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: چاقی یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی عصر حاضر و عامل خطر مهمی برای بیماری های قلبی عروقی، افزایش فشار خون، دیابت و ...  می‌باشد. به منظور تعیین ارتباط شاخص توده بدنی با عوارض همراه چاقی در جمیعت شهری گرگان، این پژوهش انجام شد.

روش کار: در این مطالعه مقطعی، تعداد 207 نفر افراد بالای 18 سال شهر گرگان در سال 1387 با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به کمک پرسشنامه، اطلاعات جمعیت شناختی نمونه ها جمع آوری شد و سپس با معرفی به آزمایشگاه، نمونه خون آن ها گرفته شد. داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS با آزمون آنالیز واریانس و کای مربع تحلیل شدند.

یافته ها: 4/31 درصد نمونه ها وزن طبیعی و 9/60 درصد  آنان درجاتی از اضافه وزن داشته اند. میانگین شاخص توده بدنی در کل نمونه ها 86/4  ± 54/26 بوده است. بین کلسترول توتال و کلسترول ال دی ال با شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری مشاهده شد (P < 0.05). بین میانگین فشار خون و شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری وجود نداشت هر چند که با افزایش شاخص توده بدنی در میزان فشار سیستولیک و دیاستولیک نیز افزایش دیده شده است.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به ارتباط کلسترول توتال و کلسترول ال دی ال با شاخص توده بدنی و همچنین تاثیر افزایش آن ها در ایجاد بیماری های قلبی عروقی ، مغزی وکلیوی لازم است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش افراد جامعه در راستای کاهش شاخص توده بدنی و جلوگیری از افزایش وزن انجام شود.

           

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between body mass index (BMI) and co-morbidities of obesity in residents of Gorgan

نویسندگان [English]

  • Einalah Mollaei
  • Seed Abedin Hosseini
  • Ghnbar Roohi

چکیده [English]

Introduction:

Obesity is one of the important health care problems in the world, being known as the main risk factor in the occurance of cardiovascular, hypertension and diabetes. Therefore, this study was conducted to examine the relationship between body mass index (BMI) and co-morbidities of obesity in residents of Gorgan.

Material and Methods:

In a cross-sectional study, 207 subjects (18 years old or older) were randomly selected and a check list containing demographic information was completed for each person. All the subjects were then sent to the laboratory for blood tests. The statistical analysis was performed, using SPSS. Analysis of variance (ANOVA), Kruskal-Wallis and Chi-Square were usd to analyze the data.

Results:

The results showed that 31.4% of the subjects had normal BMI and 60.9 % of them had BMI >25. The mean BMI in all the subjects was 26.54 ± 4.86. There was a significant relationship between the level of LDL cholesterol and BMI (P < 0.05). The subjects with high BMI showed elevated blood pressure (BP), but no relationship was observed between BMI and BP.

Conclusion:

Our results about the relationship between LDL cholesterol and BMI indicate the necessity of the preventive and educational programs to educate the public on obesity and obesity-related co-morbidities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMI
  • Obesity
  • Complication
  • Gorgan