بررسی حضور ویروس اپشتین بار در لنفوم هوجکین کودکان ایرانی توسط هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBER

نویسندگان

1 -دانشگاه علوم پزشکی فسا

2 دانشگاه علوم پزشکی فسا

چکیده

زمینه: ویروس اپشتین بار (EBV)، هرپس ویروسی تومورزا است و به خانواده DNA ویروس ها تعلق دارد که لنفوسیت های B‏ را در اکثریت انسانها عفونی کرده و پایدار باقی می ماند و همچنین با بخشی از موارد لنفوم هوجکین در ارتباط می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حضور ویروس اپشتین بار در لنفوم هوجکین کودکان ایرانی با روش هیبریدیزاسیون ناحیه ای می باشد مواد و روش ها: در این مطالعه، تعداد 16 نمونه بافتی لنفوم هوجکین بصورت بلوک های پارافینه فیکس شده در فرمالین از بخش های بایگانی بیمارستان های کشور جمع آوری شد. این نمونه ها از بیوپسی بافت های سرطانی بدست آمده بود، حضور رونوشت های RNA ی کد شده توسط ویروس اپشتین بار با روش هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBER(EBER-ISH) مورد بررسی گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16، آزمون دقیق فیشر آنالیز شدند. نتایج: حضور ویروس اپشتین بار (EBV) در 16 نمونه پارافینه فیکس شده در فرمالین از بیماری هوجکین بوسیله هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBERs بررسی شد. 12 نمونه مذکر (75%) و 4 نمونه مونث (25%) بودند. محدوده سنی بیماران 12-4 سال (با میانگین سنی 8 سال) بود. در 12 نمونه (75%) ویروس اپشتین بار حضور داشت. موارد مثبت شامل 9 نمونه مذکر (75%) و 3 نمونه مونث (75%) بود. آزمون دقیق فیشر هیچ گونه تفاوت آماری معنی داری بین دو جنس نشان نداد (000/1 p-value:). ویروس اپشتین بار در زیر تایپ های مختلف لنفوم هوجکین حضور داشت. 80% (4 از 5) از زیر تایپ های Mixed cellularity، 67% (6 از 9) sclerosis Nodular و 100% (2 از 2) Lymphocyte predominanceمثبت شدند. تفاوت معنی داری بین زیر تایپ ها وجود نداشت (826/0 :p-value ). حضور ویروس اپشتین بار در گروه های سنی 7-4 سال و 12-8 سال به ترتیب 5/71% (5 از 7) و 8/77% (7 از 9) بود. تفاوت معنی داری بین گروه های سنی وجود نداشت (000/1 p-value:). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش ارتباط قویی بین ویروس اپشتین بار و لنفوم هوجکین در کودکان ایرانی نشان می دهد. ارتباط لنفوم هوجکین و ویروس اپشتین بار در کودکان ایرانی الگوی مشابهی با دیگر کشور های در حال توسعه را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the presence of Epstein-Barr virus in Hodgkin's lymphoma in Iranian children by EBER in situ hybridization

نویسندگان [English]

  • leila mozafari 1
  • sohrab najafipour 2
  • mohammad- hassan meshkibaf 2
  • ali moravej 2

چکیده [English]

Background & Objectives: Epstein-Barr virus (EBV) is a tumorigenic herpes virus and belong to DNA viruses that infects and persists in B lymphocytes in the majority of humans and also is associated with a portion of cases of Hodgkin lymphoma (HL). The aim of the present study was to investigate the presence of Epstein-Barr virus in Hodgkin's lymphoma through EBERs in situ hybridization (EBERs-ISH) in children Iranian. Materials & Methods: In this study, 16 Hodgkin's lymphoma tissue samples formalin-fixed paraffin embedded blocks collected from the archive of departments country hospitals. Samples were obtained from the tissue cancer biopsies, The presence of RNA transcripts encoded by Epstein-Barr virus were analyzed with EBERs in situ hybridization (EBERs-ISH). Data analyzed by SPSS16 statistical software, Fisher's exact test. Results: The presence of Epstein-Barr virus (EBV) in 16 formalin-fixed, paraffin-embedded samples of Hodgkin's disease (HD) was investigated by EBERs in situ hybridization. 12 samples were from male (75%) and 4 samples were from female (25%). Age range of Patients was 4 -12 years (with a median of 8 years). In 12 specimens (75%) Epstein-Barr virus was present. The positive cases included 9 male samples (75%) and 3 female samples (75%). Fisher's exact test showed statistically no significant difference between sex (p-value: 1.000). Epstein-Barr virus was present in different subtypes of Hodgkin's lymphoma. 80% (4 of 5) of Mixed Cellularity (MC), 67% (6 of 9) of Nodular Sclerosis (NS) and 100% (2 of 2) of Lymphocyte Predominance (LP) subtypes were positive. There is not significant different between subtypes (p-value: 0.826). The presence of Epstein-Barr virus in the age groups of 4-7 and 8-12 years were 71.5% (5 of 7) and 77.8% (7 of 9), respectively. There is not significant different between age groups (p-value: 1.000). Conclusion: Study results show strong association between Epstein-Barr virus and Hodgkin lymphoma in Iranian children. Epstein-Barr virus and Hodgkin lymphoma association in Iranian children show similar pattern with other developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Epstein-Barr Virus
  • Hodgkin's lymphoma
  • In situ Hybridization
  • EBERs