اثر حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر بافت کبد موش صحرایی مقاوم به انسولین

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

2 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: دیابت از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو باعث اختلال اندام ها می شود. نظر به اهمیت کبد در متابولیسم مواد، اثر آنتی اکسیدانی ویتامین E و سلنیوم بر عملکرد کبد در موش صحرایی مقاوم به انسولین، بررسی گردید.
 روش کار: 35 سر موش صحرایی با وزن تقریبی g20±180 در 5 گروه دسته بندی شدند. همه گروهها جز گروه کنترل با نوشیدن روزانه cc140 فروکتوز 10% به انسولین مقاوم شدند. گروه کنترل بدون تیمار، شاهد cc20/0 سرم فیزیولوژی و سه گروه تیمار شامل گروه S، cc20/0 محلول mg/kg/b.wt 5/0 سلنیوم بصورت تزریق درون صفاقی، گروه E همین دوز ویتامینE به طریق گاواژ و گروه E+S هر دو ماده را همزمان دریافت نمودند. از موش ها خونگیری نموده و سرم آن تجزیه بیوشیمیایی شد. سپس بافت کبد را جدا نموده پس از تثبیت در فرمالین 3% و پاساژ بافتی، مقاطع 5 میکرونی تهیه و با میکروسکوپ نوری مطالعه گردید. داده های حاصل با نرم افزار SPSS و با آزمون ANOVA و توکی تحلیل شدند (01/0 p<).

 یافته ها: فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و غلظت قند در شاهد نسبت به کنترل افزایش و در تیمارها بخصوص (E+S) نسبت به شاهد کاهش معنی دار نشان داد. مطالعه بافتی تغییراتی چون هیدروپیک شدن سیتوپلاسم سلولها تا نکروز سلولی در گروه شاهد نشان داد که در گروههای تیمار بخصوص (E+S) مشاهده نشد.

نتیجه گیری: ویتامینE و سلنیوم تغییرات ناشی از اثر دیابت نوع دو را تا حدودی جبران نموده است و این دو ماده در مصرف همزمان با اثر هم افزایی عملکرد بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The protective effect of vitamin E and selenium on liver tissue in fructose- induced diabetic rat

نویسندگان [English]

  • Farangis Ghassemi 1
  • amin Yuosefinasab 1

1

2

چکیده [English]

Background: Diabetes disorder in organ's function via oxidative stress. In this research, the protective effect of vitamin E and selenium "as antioxidant" on liver function were investigeted in diabetic rats. Materials and methods: 35 adult male rats (Wistar) weighing 180 ± 20g divided randomly into control, sham and 3 experimental groups (E, S and E+S). All of groups except control were fed 140 cc fructose 10% as a daily for 9 weeks. Control group without treatment, sham were injected 0.20 cc of physiologic serum and and group (S) were injected 0.20 cc of selenium solution (0.5 mg/kg/b.wt) intraperitoneally. group (E) were gavaged 0.20 cc of vitamin E solution (0.5 mg/kg/b.wt) and Group (E + S) gavaged vitamin E and were injected selenium (0.5mg/kg/b.wt) for 9 weeks. Blood sampling of all groups and were separated for biochemical analyzes. Then liver was disected and fixed in 3% formalin. hbafty Automatic Tissue processor with 5 micrometer and were examined by light microscope. The sections with 5 micron thickness were prepared by microtome after passage in Tissue processor automatically. They were studied on light microscope. Using statistical software, SPSS 17, data were analyzed by ANOVA and groups were compared by Touki test at a significance level (P <0.01) were compared. Fingings: The mean levels of Aspartataminotransfrase, Alkalinphosphat and blood glucose concentrations in sham group were increased compared to control and in treatments groups, especially (E + S) decreased significantly(p<0.01). Histological study showed the changes as hydropic cytoplasm, lymphocytic invasion around the portal triad and necrosis in the sham group but none observed in the treatment groups, especially group(E+S). Conclusion:These results show that vitamin E and selenium play a crucial protective role against diabetes type II and using them simultaneously, due to synergic effect, better result obtaine. Vitamin E and selenium compensate partially the changes caused by diabete II and the combined use of them have better operation via synergistic effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Vitamin E
  • Selenium
  • Liver enzyme
  • Diabet