بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر شاخصهای سلامت جسمانی بیماران قلبی بستری

نویسندگان

دانشگاهی

چکیده

مقدمه از آنجا که هوش هیجانی با مولفه های سلامت روان و سلامت جسمانی رابطه دارد بنابر این هدف اصلی پژوهش حاضر ، مطالعه تاثیرات آموزش مولفه های هوش هیجانی برمیزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و نبض بیماران قلبی - عروقی است . روش کار این مطالعه یک تحقیق نیمه آزمایشی برروی30 نفر از زنان مبتلا به بیماری قلبی از نوع عروق کرونر بستری در بیمارستان مدرس تهران می باشد. این بیماران به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند و بعد از اینکه میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و نبض آنان اندازه گیری شد ، مولفه های هوش هیجانی برای گروه آزمایش به مدت 7 جلسه ، 90 دقیقه ای آموزش داده شد. سپس مجداً میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و نبض هر دو گروه آزمایش و کنترل اندازه گیری شد . داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس تک متغیره (آنکوا) تحلیل شدند. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که در سطح معناداری (05/0 p) آموزش مولفه های هوش هیجانی ،میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان مبتلا به بیماری قلبی از نوع عروق کرونر را کاهش می دهد (0.003 p و 0.006( p ولی بر میزان ضربان قلب این بیماران تاثیر معناداری نداشته است. (0.978( p . بحث و نتیجه گیری: آموزش مولفه های هوش هیجانی در کاهش میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان مبتلا به بیماری قلبی از نوع عروق کرونر ، نقش به سزایی دارد . بنابر این نتایج پژوهش می تواند در برنامه ریزی مداخلات پیشگیری و درمانی مانند گسترش برنامه های آموزشی جهت بیماران قلبی عروقی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Emotional Intelligence Training on physical health among heart patient's bed ridden

نویسندگان [English]

  • zeynab mokhtari
  • Ahmad Alipor
  • Samira Hasanzadeh pashang
  • Mahmood Exiri Fard

چکیده [English]

Introduction Since the , emotional intelligence is related with components mental and physical healths so the main aim of present research is studying the effects of emotional intelligence training on systolic and diastolic blood pres and pulse rate among patients with cardiovascular disease. Method This study is a quasi-experimental research that designed for 30 womens to heart disease from Coronary artery type that bed ridden in Tehran Modares hospital.The womens were randomly divided into two groups experimental and control group. After the measurement of systolic blood pres, diastolic blood pres and pulse rate Participants, emotional intelligence was taught to experimental group over seven ninety- minute sessions. Then both experimental and control group Measurements were again .data are analyzed using Co-variance test(Ancova). Results The findings of research showed that : emotional intelligence training in significance level(p0.05) reduces the rate systolic and diastolic blood pres among womens to heart disease from Coronary artery type ( p 0.006 , p 0.003) but in this patients in significance level(p0.05) pulse rate didn,t reduce ( p 0.978) . Conclusion This emotional intelligence training has an important role in reducing systolic and diastolic blood pres rate among womens to heart disease from Coronary artery type. so results of this research can be used in programming interventional prevention and remedial ,like deployment of educational programs for patients with cardiovascular disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EmotionalIntelligence Blood Pressure
  • Pulse Rate
  • cardiovascular disease