بررسی اثر عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر هورمون های جنسی در موش صحرایی نر پس از تیمار با داروی سیکلوفسفامید

نویسندگان

1 دانشگه آزاد واحد جهرم

2 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

چکیده زمینه و هدف : سیکلوفسفامید داروی ضد سرطان است که در شیمی درمانی استفاده می‌شود..هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره خارخاسک بر هورمون های جنسی در موش های صحرایی نر پس از تیمار با سیکلوفسفامید بود. مواد و روش کار : در این مطالعه تجربی 56 موش صحرایی نر با وزن 200-220 گرم و سن10- 12هفته بطورتصادفی به گروه های کنترل، شاهد و تجربی تقسیم شدند .. گروه تجربی 1 روزانه سیکلوفسفامید 5 میلی گرم به صورت درون صفاقی وگروههای تجربی 2و3 روزانه عصاره خارخاسک 20 و40 میلی گرم به صورت خوراکی و گروههای تجربی 4 و 5 سیکلوفسفامید و عصاره خارخاسک دریافت کردند..پس از هشت هفته هورمون های جنسی اندازه گیری شدند. داده ها با آزمون واریانس یک طرفه ( ANOVA) آنالیز گردید . یافته ها :نتایج نشان داد که غلظت سرمی هورمون های FSH ,LH و تستوسترون در گروهی که سیکلوفسفامید در یافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. .اما غلظت این هورمون ها در گروههای تجربی 2 و 3که عصاره خارخاسک در یافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت. همچنین غلظت سرمی این هورمون ها در گروههای تجربی4 و 5 که سیکلوفسفامید و عصاره خارخاسک در یافت کرده بودند در مقایسه با گروه سیکلوفسفامید افزایش داشت. نتیجه گیری : عصاره خارخاسک با عث کاهش عوارض داروی سیکلوفسفامید بر روی سلول های تولید کننده هورمون های جنسی شده است . احتمالا این اثر به علت خاصیت آنتی اکسیدانی خارخاسک می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of effect of tribulus terrestris extract on sex hormones in male rats after treatment with cyclophosphamide

نویسندگان [English]

  • najme rajabi 1
  • hojatollah karimi jashni 2

1

2

چکیده [English]

Abstract Introduction: Cyclophosphamide, anti-cancer drugs which are used in chemotherapy. Purpose of this study was to investigate the effects of Tribulus terrestris extract on sex hormones in male rats after treatment with cyclophosphamide. material and Method: In this experimental study 56 adult male rats weighing 200-220 g and aged 10-12 week were randomly divided into : control, sham and experimental groups. Experimental group 1 received 5 mg cyclophosphamide intraperitoneally and Experimental groups 2 and 3 received 20 and 40 mg Tribulus terrestris extract orally . Experimental groups 4 and 5 received cyclophosphamide and Tribulus terrestris extract . After 8 weeks Sex hormones concentrations were measured. ANOVA test was used for data analysis . Results: The results showed that serum concentrations of FSH, LH and testosterone in the cyclophosphamide group compared with the control group were decreased significantly. but the concentration of these hormones in experimental groups 2 and 3 were received Tribulus terrestris extract compared with the control group were increased. Also the serum concentrations of these hormones in groups 4 and 5 were received cyclophosphamide and Tribulus terrestris extract compared with cyclophosphamide group were increased. Conclusion : Tribulus terrestris extract causes a reduction of cyclophosphamide effects on cells are producing sex hormone. This effect is probably due to the antioxidant property of Tribulus Terrestris.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclophosphamide
  • Tribulus terrestris
  • Hormone
  • Rat