سزارین هم چنان نیازمند توجه: شیوع سزارین و علل انجام آن در شهرستان جهرم، 1387

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: سزارین از یک سو یکی از اقدامات اساسی برای حفظ حیات و سلامت جنین و مادر است و از سوی دیگر، برای مادر و جنین بدون عارضه نیست. هدف از انجام بررسی حاضر، تعیین شیوع سزارین و علل انجام آن در شهرستان جهرم می باشد تا براساس نتایج آن بتوان برای انجام زایمان های ایمن برنامه ریزی کرد. روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، پرسش نامه ای با متغیرهای سن مادر، نوع زایمان، رتبه زایمان، علل سزارین، وزن هنگام تولد و سن جنینی طراحی شد. یافته ها: در این مطالعه، شیوع سزارین 21/32 درصد بدست آمد. 1/63 درصد (652 نفر) از مادران سزارین شده ساکن شهر و 9/36 درصد (382 نفر) از آن ها ساکن روستا بودند. 483 نفر (7/47 درصد) از سزارین ها نولی پار بودند. شایع ترین علت های انجام سزارین به ترتیب، سزارین قبلی (9/34 درصد)، دیسترس جنینی (2/20 درصد)، عدم پیشرفت مراحل زایمان (1/11 درصد) و عدم تناسب سر با لگن (7/10 درصد) بود. 7/6 درصد از سزارین ها به درخواست خود مادران انجام شده بود. بحث و نتیجه گیری: شیوع سزارین در شهرستان جهرم نسبت به استاندارد جهانی بالاست. لذا پیشنهاد می شود به منظور کاهش میزان سزارین های غیر ضروری به مادران جوان تر در خصوص عوارض سزارین آموزش های لازم داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cesarean, ever to need attention: Prevalence and causes of cesarean section in Jahrom, 1387

نویسندگان [English]

  • Karamat Rahmanian
  • Mitra Ghasvari
  • Vajiheh Rahmanian

چکیده [English]

Introduction: The main reason for the choice of cesarean section delivery is to save the life or health of the mother and her baby. However, cesarean section is not without complications, either for the mother or the baby. In this study, we aimed to determine prevalence of cesarean section and its causes in Jahrom in order to plan for safe deliveries. Material and Methods: In this descriptive analytic study, we investigated the age of mother, type of delivery, delivery rank, cause of cesarean section, birth weight and gestational age. Results: The prevalence of cesarean section was 32.21%. 63.1% (652 persons) of women who had cesarean section were from urban and 36.9% (382 subjects) from rural areas. Also, 483 (47.7%) of the women who were sectioned were nullipar. The most common causes of cesarean section were previous cesarean section (34.9%), fetal distress (20.2%), dystocia (11.1%) and cephalopelvic disproportion (10.7%), respectively. 6.7% of the cesarean section deliveries were done due to the mothers' request. Conclusion: The prevalence of cesarean section in Jahrom is more than the world standard. In order to decrease the number of unnecessary cesarean cases, educating the young pregnant mothers about the disadvantages of cesarean section seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean Section
  • Birth Rate
  • Causes