مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران 1387

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: یکی از بزرگ ترین مشکلات مرتبط با دیابت، زخم پای دیابتی است که تاثیر زیادی در کیفیت زندگی بیماران دارد. هدف مطالعه حاضر مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران می باشد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی با هدف بررسی کیفیت زندگی 120 بیمار مبتلا به زخم پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان ها ی منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه کیفیت زندگی خاص بیماران دارای زخم پای دیابتی(DFS) است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌ها: از 120 نفر بیمار مبتلا به زخم پای دیابتی شرکت کننده در این مطالعه، 60 درصد مرد و بقیه زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن بیماران (12±)23/54 سال بود. نمرات کیفیت زندگی مردان و زنان در ابعاد دوستان (p=0.024)، درمان (p=0.013)، وضعیت مالی (p=0.032) دارای ارتباط معنی داری بود و میانگین کیفیت زندگی زنان یایین تر از مردان بود. ارتباط معنی داری بین سن و کیفیت زندگی در هر دو جنس مشاهده شد (p=0.007). وضعیت تاهل ارتباط معنی داری با کیفیت زندگی هر دو جنس مرد (p=0.014) و زن (p=0.002) داشت، در حالی که متغیر وضعیت اقتصادی فقط با جنس مذکر (p=0.010) و وضعیت اشتغال با جنس مؤنث (p=0.001) دارای ارتباط معنی دار بود. متغیرهای سطح تحصیلات و شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با کیفیت زندگی هیچ کدام از جنس ها نشان ندادند. بحث و نتیجه گیری: تاثیر زخم پای دیابتی بر روی کیفیت زندگی زنان در اکثر ابعاد بیش‌تر از مردان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of life quality in men and women with diabetic foot ulcer in selected hospitals of Tehran universities, 1387

نویسندگان [English]

  • Davood Rasouli
  • Fariba Nasiriziba
  • Reza Nabiamjad
  • Hamid Haghani

چکیده [English]

Introduction: Diabetic foot ulcer is one of the important problems related to diabetes which affects the quality of life of these patients. The purpose of this study was to compare the life quality of men and women with diabetic foot ulcer. Material and Methods: This cross-sectional study aimed to study the quality of life 72 men and 48 women with diabetic foot ulcer. In this study, simple sampling was used. The instrument for gathering data was diabetic foot scale questionnaire which is is used for evaluation of the quality of life of diabetic foot ulcer patients. The data were analyzed through descriptive and inferential statistic tests using SPSS software. Results: Of 120 patients with diabetic foot ulcer participating in this study, 60% were men and 40% women with the mean age of 54.23(±12) years. The scores obtained in quality of life domains showed that Friends (p=0.024), Treatment (0/013) and Finance (p=0.032) had significant difference between men and women's quality of life. A significant relationship was also found between age and QOL in both genders (p=0.007). Marriage showed a significant relationship with QOL in men (p=0.014) and women (p=0.002). Economic status was significant only with men (p=0.010). Employment status had a significant relationship only with women (p=0.001) QOL. Education level and body mass index had no significant relationship with QOL in none of the genders. Conclusion: Quality of life in women with diabetic foot ulcer was lower than men in most domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ulcer
  • Diabetes
  • Quality of Life