تعیین شیوع آنتی بادی ضد توکسوپلاسما در خانم های با سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با خانم های با زایمان طبیعی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کازرون

2 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: توکسوپلاسموزیس بیماری انگلی است که شیوع آن در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. بعضی از صاحب نظران این بیماری انگلی را یکی از عوامل سقط می دانند. تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان شیوع آنتی بادی ضد توکسوپلاسما در سقط های مکرر خود به خودی انجام شد. روش کار: یک مطالعه مورد- شاهدی روی 120 خانم باردار با علت سقط نامشخص به عنوان گروه بیمار و 50 خانم باردار با زایمان طبیعی به عنوان گروه شاهد انجام شد. از تمامی افراد گروه شاهد و مورد (بیمار) سرم گرفته و آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسما به روش الیزا اندازه گیری شد. یافته ها: مطالعه حاضر نشان داد که درصد شیوع آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسما در خانم های با سقط مکرر (5/17 درصد) بیش تر از گروه شاهد (14درصد) می باشد. اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (p=0.7). بحث و نتیجه گیری: مقایسه نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات نشان داد که علیرغم نقش ثابت شده توکسوپلاسما گوندی در سقط، بین گروه شاهد و بیمار از نظر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما تفاوت معنی داری آماری وجود ندارد و این موضوع که آیا آلودگی با توکسو پلاسما می تواند باعث سقط مکرر شود، جای بحث دارد. برای اثبات و تعیین رابطه آلودگی با توکسوپلاسما و سقط، یک مطالعه کوهورت با تعداد بیش تر بیمار و گروه شاهد پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Toxoplasmosis in women with recurrent spontaneous abortion in comparison with normal delivery

نویسندگان [English]

  • Padeideh Ebadi 1
  • Kavous Solhjoo 2
  • Kambiz Bagheri 2
  • Fataneh Eftekhar 2

1

2

چکیده [English]

Toxoplasmosis, a parasitic infection, varies in its prevalence in various countries. Some studies have suggested its role in the abortion. The aim of this study was to determine the role of anti-Toxoplasma antibody as an etiologic factor in recurrent spontaneous abortion. Material and Methods: A case-control study was conducted on 120 women with unexplained recurrent pregnancy loss (group I) and 50 women were matched with normal delivery allocated as control group. The sera from 120 cases and 50 controls were tested for anti-Toxoplasma IgG antibody by ELISA. Results: The present study revealed a higher percentage of anti-Toxoplasma IgG antibodies positivity in women with repeated abortions (17.5%) than the control group (14%) however, the difference between them was not statistically significant (p=0.7). Conclusion: The analysis of these results shows that in spite of the confirmed role of Toxoplasma gondii in fetal abortion, there was no significant difference between the study and control groups. Whether toxoplasmosis can cause repeated abortion is still controversial. Thus, to determine the relationship between toxoplasmosis and recurrent abortions, a large cohort of women with toxoplasmosis is required to assess the incidence of otherwise unexplained recurrent abortions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxoplasma
  • Antibody
  • Recurrent Spontaneous Abortion