سطح اندوتلین-1 (ET-1) در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی با و بدون زخم نوک انگشتان

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: اسکلرودرمی یک اختلال سیستمیک با علل ناشناخته می باشد که با ضخیم شدن پوست و درگیری ارگان های داخلی مشخص می شود. اندوتلین-1 (ET-1) در فیبروزی شدن پوست بیماران مبتلا موثر می باشد. این مطالعه با هدف بررسی سطح اندوتلین-1 در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی با زخم نوک انگشتان و مقایسه آن با بیماران مبتلا به اسکلرودرمی بدون زخم نوک انگشتان انجام شده است. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 84-85 روی 95 بیمار مبتلا به اسکلرودرمی مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان شریعتی تهران انجام شد. پس از تکمیل پرسش نامه، پنج سی سی نمونه خون از بیماران گرفته و سطح اندوتلین-1 پلاسما اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحقیق بین سن افراد و میانگین سطح اندوتلین-1 رابطه آماری معنی داری نشان نداد. بیماران بر اساس وجود و یا عدم وجود زخم در نوک انگشتان به دو گروه تقسیم شدند. میانگین سطح اندوتلین-1 در حالت وجود زخم در نوک انگشتان، تعداد اسکارهای زخم و وجود هم زمان اسکار و زخم در نوک انگشتان دست یا پا رابطه معنی داری نشان داد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که در مطالعه حاضر، سطح اندوتلین-1 در بیماران دارای زخم نوک انگشتان به طور معنی داری از بیماران بدون زخم بیش تر بود، به نظر می رسد افزایش سطح سطح اندوتلین-1 در ایجاد آسیب های عروقی و در نتیجه فیبروز و ضخیم شدن پوست در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey and comparison of ET-1 level in scleroderma patients with and without pitting ulcer

نویسندگان [English]

 • Mardad Aghaei
 • Farhad Gharibdost
 • Habib Zayeni
 • Masoomeh Akhlaghi
 • Sima Sedighi
 • Abdalrahman Rostamian
 • naser Aghdami
 • Mahdeyeh Shojaa

چکیده [English]

Introduction: Scleroderma is a systemic disorder with unknown etiology most notably characterized by skin thickening and damage of organs. Endothelin-1(ET-1) plays a role in skin fibrosis. This study aimed to survey and compareET-1level in systematic sclerosis (SSc) patients with and without scar pitting ulcer. Material and Methods: A cross-sectional analytical study was conducted on 95 patients with scleroderma in 2006 who were referred to the Rheumatology Clinic in Shariati hospital of Tehran. A questionnaire was completed and then the level of endothelin-1was measured in them. The data were analyzed using SPSS software and statistical tests. Results: The results indicated that the relationship among pitting ulcer, ulcer scar and the level of Endothelin-1 was significant. There was no significant relationship between age and the level of Endothelin-1. Conclusion: These data indicated that the Endothelin-1 plasma level in scleroderma patients with pitting ulcer was higher than patients without pitting ulcer. Thus, increase of ET-1 plasma level could be effective in vascular damage, fibrosis and skin thickness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Systemic Scleroderma
 • Endothelin-1
 • ulcer