تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بدن بر کنترل قامت در افراد دارای ناپایداری مزمن مچ پا

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده تربیت معلم

چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق، بررسی اثر هشت هفته تمرین عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن بر کنترل قامت افراد دارای ناپایداری مزمن مچ پا بود. روش کار: 33 نفر دانشجوی مرد به صورت نمونه در دسترس برای انجام این تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در دو گروه با ناپایداری مزمن مچ پا (11نفر) و بدون ناپایداری مزمن مچ پا (11نفر) دسته‌بندی شدند. همچنین یک گروه دارای ناپایداری مزمن مچ پا (11نفر) به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برنامه تمرینات ثبات مرکزی به مدت هشت هفته بر روی گروه سالم و گروه دارای ناپایداری مزمن مچ پا انجام شد. برای ارزیابی کنترل قامت آزمودنی‌ها از آزمون تعادلی Y استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان دهنده اختلاف معنی‌داری در کنترل قامت گروه سالم و گروه دارای ناپایداری مزمن مچ پا پس از انجام تمرینات ثبات مرکزی بود (P≤0.05). بحث و نتیجه‌گیری: چنین به نظر می‌رسد که عضلات ثبات دهنده مرکزی در کنترل مفاصل پروکسیمال و دیستال برای حفظ کنترل قامت نقش مهمی دارند. پیشنهاد می‌شود در درمان پیچیدگی مچ پا، علاوه بر تمرین دادن عضلات ناحیه پا، عضلات ثبات دهنده مرکزی نیز تمرین داده شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Surecy and Comparison of ET-1 Level in Scleroderman Patients With and Without Pitting Ulcer

نویسندگان [English]

  • Seyavosh Dastmanesh 1
  • sadraldin Shojaeddin 2

1

2

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effects of core stabilization training on postural control in subjects with chronic ankle instability. Material and Methods: Thirty three male students were enrolled. The samples consisted of subjects with (n=22) and without (n=11) chronic ankle instability groups. From the subjects with instability, 11 were selected as the control group. Core stabilization training was performed for eight weeks for the study groups. Y balance test (YBT) was used for evaluation of the subjects' postural control. To analyze the data, repeated measure ANOVA and POSTHOC Bonfferoni tests were used (P≤0.05). Results: The results revealed that core stabilization training leads to an increase in postural control in healthy and chronic ankle instability subjects. Conclusion: Due to the important role of core stabilizer muscles in the control of extremities' distal parts, it is suggested that for rehabilitation of ankle sprain preventive exercises be implemented for body total kinetic chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Postural control
  • Instability
  • chronic
  • Ankle