تاثیر مصرف کافئین بر فشار خون و ضربان قلب در زمان استراحت و تمرین ورزشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

2 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی فیروز آباد

چکیده

مقدمه: تحقیقات زیادی تاثیر کافئین بر عمکرد ورزشکاران را از جوانب مختلف بررسی کرده اند، اما نتایج آن ها متفاوت است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر کافئین بر برخی عوامل قلبی-عروقی شامل ضربان قلب و فشار خون زمان استراحت، در پایان تمرین، در دقایق سوم و پنجم بازیافت می باشد. روش کار: آزمودنی های این تحقیق شامل 20 زن ورزشکار بودند که داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. دو آزمون ورزشی مجزا با فاصله یک هفته روی آزمودنی ها انجام شد. آزمودنی ها در آزمون اول دارو نما و در آزمون دوم کپسول حاوی کافئین (5 میلی گرم به ازا ی هر کیلوگرم از وزن بدن) مصرف کردند. فشار خون و ضربان قلب زمان استراحت ، در پایان آزمون ، سه و پنج دقیقه بعد از آزمون زیر بیشینه اندازه گیری شد. حداکثر اکسیژن مصرفی (vo2max) نیز با استفاده از آزمون زیر بیشینه فاکس اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t وابسته استفاده شد. یافته ها: مصرف کافئین بر حداکثر اکسیژن مصرفی، ضربان قلب زمان استراحت، ضربان قلب پایان تمرین و فشار خون پایان تمرین تاثیر معنی داری نداشت و موجب افزایش معنی دار ضربان قلب دقایق سوم و پنجم دوره بازیافت، فشار خون زمان استراحت، فشار خون دقیقه سوم و پنجم دوره بازیافت در افراد ورزشکار شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به افزایش فشار خون و ضربان قلب در نتیجه مصرف کافئین، به افراد مبتلا به پر فشار خونی، بیماران قلبی، افرادی که با هدف سلامتی و یا قهرمانی ورزش می کنند مصرف کافئین (5 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) قبل از فعالیت های ورزشی زیر بیشینه توصیه نمی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of caffeine consumption on heart rate and blood pressure during rest and exercise

نویسندگان [English]

  • Aazam Mousavi 1
  • Maryam Koushki Jahromi 2
  • Mohsen Salesi 2
  • Farhad Daryanoush 2
  • Ebrahim Khoshnam 1
  • Asghar Nikseresht 1
  • Mansoreh Hemati 3

1

2

3

چکیده [English]

Introduction: Several studies have evaluated the impact of caffeine consumption on athletic performance from different aspects. But, the findings are varied. The aim of this research was evaluating the impact of caffeine consumption on some of the cardiovascular factors including heart rate and blood pressure during rest, end of exercise, and during the 3rd and 5th minutes of recovery. Material and Method: The subjects of this study included 20 female athletes, participating in the study as volunteers. Two exercise tests were performed separately during one week. The subjects used placebo in the 1st and caffeine (5mg/kg) in the second test sessions. Heart rate and blood pressure were measured during rest, at the end of the exercise testing and during the 3rd and 5th minutes of recovery after submaximal test. Maximal oxygen consumption (VO2max) was measured using Fax submaximal cardiorespiratory test. Paired t- test was used for analysis of data. Results: Caffeine consumption was not significantly effective on Vo2max, heart rate during rest and at the end of exercise, and blood pressure recorded at the end of the exercise. Caffeine consumption caused a significant increase in the heart rate during 3rd and 5th minutes of recovery, and in blood pressure during rest, 3rd and 5th minutes of recovery in athletes. Conclusion: Due to the increase in blood pressure and heart rate as a result of caffeine, caffeine consumption (5 mg/kg) before submaximal exercise is not recommended, especially in those who suffer hypertension or cardiac disease or do exercise for health or athletic purposes.