بررسی تأثیر داروی زولپیدم بر سطوح پلاسمایی هورمون های تیروئیدی T3 ، T4 و TSH در موش های صحرایی نر بالغ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

3 دانشگاه آزا اسلامی

چکیده

مقدمه: داروی زولپیدم به عنوان آگونیست گابا از جمله داروهای ضدافسردگی با خاصیت خواب آوری است. بر اساس نتایج بررسی های مختلف، مقادیر بیش از حد این دارو می تواند بر میزان فعالیت طبیعی غدد درون ریز از جمله تیروئید و فعالیت های متابولیسمی آن به ویژه بر تکوین و عملکرد نورون های گاباارژیک تأثیر داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان عملکرد محور هورمونی هیپوتالاموس- هیپوفیز- تیروئید و سطوح پلاسمایی هورمون های محور مذکور به بررسی تأثیر این دارو روی موش های صحرایی نر بالغ می پردازد. روش کار: در این تحقیق، 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 10±200 گرم در گروه های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های تجربی در دسته های مختلف، داروی زولپیدم را به میزان 150، 300 و 450 میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی به مدت 21 روز و گروه شاهد فقط 2/0 میلی لیتر آب مقطر دریافت نمودند. گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکردند. در پایان روز بیست و یکم از ناحیه بطنی قلب موش ها خون گیری به عمل آمد و غلظت هورمون های T3 ، T4 و TSH توسط روش الیزا و کیت های تجاری اندازه گیری شد. داده ها با کمک آزمون آماری تی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که غلظت هورمون T3 در گروه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری ندارند، ولی غلظت هورمون های T4 و TSH در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را در سطح 05/0≥P نشان دادند. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که داروی زولپیدم بر محور هیپوتالاموس-هیپوفیز و همچنین بر فعالیت غده تیروئید موثر بوده است. طبق تحقیقات انجام شده احتمال می رود اثرات مذکور ناشی از افزایش ترشح پرولاکتین به وسیله داروی زولپیدم باشد. زولپیدم از این طریق باعث مهار ترشح TRH و کاهش تولید TSH و هورمون های تیروئیدی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of zolpidem medicine on thyroid plasmic hormones of T3, T4 and TSH in male mature rats

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Hosseini 1
  • Saeed Khatamsaz 2
  • Ayda Goodarzi 3

1

2

3

چکیده [English]

Zolpidem drugs, as a GABA agonist, is one of the antidepressant and hypnotic drugs. Based on the results of the studies, excessive amounts of this drug could affect the amount of normal endocrine activity and its metabolic activities. Hence, there was an attempt in this study to measure the levels of hormonal axis hypothalamus – pituitary – thyroid hormone plasma in adult male rats. Material and Methods: In this research, 50 male mature rats with the weight of 200±10 grams were enrolled as the experiment, witness and control groups. The experimental group was divided into 3 subgroups and 150, 300 and 450 ml per kg of zolpidem was administered orally for 21 days. 0.2 ml distilled water was given to the witness group, but the control group did not receive anything. At the end of 21 days, blood sample was taken from the heart ventral areas and the density of the hormones of T3, T4 and TSH were measured using Eliza method and the commercial kits. The results were evaluated using independent T-test. Results: According to the results of this study, the density of T3 hormones in the experiment group did not show any meaningful differences with the control group, while the density of T4 and TSH hormones showed a meaningful decrease in the experiment and control groups (P<0.05). Conclusion: The results obtained from this study showed that zolpidem affects the hypothalamus, pituitary and also thyroid glands. According to the results of the research conducted, there is a possibility that zolpidem has this effect through an increase in prolactin exudation, leading to TRH exudation and decrease in TSH and thyroid hormones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zolpidem
  • Thyroxine
  • Triiodothyronine