تأثیر آموزش شناخت‌درمانی گروهی بر اضطراب سلامت دانشجویان پرستاری

نویسندگان

پیام نور

چکیده

مقدمه: اضطراب سلامت، یکی از اختلالات اضطرابی شایع در بین دانشجویان گروه های علوم پزشکی است که می‌تواند در عملکرد تحصیلی و شغلی آن‌ها اثر بگذارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر آموزش شناخت‌درمانی گروهی بر اضطراب سلامت دانشجویان پرستاری است. روش کار: این مطالعه یک تحقیق نیمه آزمایشی روی 30 نفر از دانشجویان رشته پرستاری با نمره اضطراب سلامت بالاتر از میانگین بود. دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. بعد از تکمیل فرم کوتاه پرسش نامه اضطراب سلامت توسط هر دو گروه، شناخت درمانی گروهی به مدت دوازده جلسه 90 دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. سپس هر دو گروه آزمایش و کنترل بار دیگر پرسش نامه را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند. سطح معناداری آماری، 05/0P در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد آموزش شناخت درمانی گروهی، اضطراب سلامت را در دانشجویان پرستاری کاهش می‌دهد (017/0 P). نتیجه‌گیری: آموزش شناخت درمانی گروهی در کاهش میزان اضطراب سلامت دانشجویان پرستاری نقش به سزایی دارد. بنابراین نتایج پژوهش می‌تواند در برنامه ریزی مداخلات درمانی از جمله توسعه برنامه های آموزشی دانشجویان علوم پزشکی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of cognitive therapy training in groups on health anxiety among nursing students

نویسندگان [English]

  • Elaheh Mohamadkhani Shali
  • Ahmad Alipor
  • Samira Hasanzadeh Pashang

چکیده [English]

Introduction: Health anxiety is one of the most common anxiety disorders among medical students which can affect their activities in professional and educational fields. Therefore, the main objective of the present research is to study the effects of cognitive therapy training in groups on health anxiety among nursing students. Materials and Methods: This is a quasi-experimental study conducted on 30 nursing students with health anxiety score more than average. The students were randomly divided into two groups of experimental and control. After the short form health anxiety questionnaire was filled in by participants, cognitive therapy was taught to the experimental group in twelve ninety- minute sessions. Then both experimental and control groups filled in the health anxiety questionnaire again. Data were analyzed using co-variance test (Ancova). Results: The findings of this research showed that cognitive therapy training in groups in the significance level of P0.05 reduced the rate of health anxiety among nursing students (P0.017). Conclusion: The cognitive therapy training in groups has an important role in reducing health anxiety rate among nursing students. So the results of this research can be used in designing interventions such as deployment of educational programs for medical students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Therapy
  • health
  • Anxiety
  • Nursing Students